Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Jak wypełnić PIT-D

Jak wypełnić PIT-D

620x100 dziecinnie proste

PIT-D, to załącznik do zeznania głównego PIT-36 lub PIT-37. W PIT-D wykazujemy należne nam ulgi mieszkaniowe, związane z wydatkami na cele mieszkaniowe. PIT-D składamy do urzędu skarbowego wraz z zeznaniem PIT-36 lub PIT-37, nigdy osobno.

Jak wypełnić PIT-D

W PIT_D możemy odliczyć ulgi:

 • a) odsetkową, czyli wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego,
 • b) mieszkaniową, czyli z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej,
 • c) inne mieszkaniowe, np. remontową, modernizacyjne - na zasadzie praw nabytyych.

Sekcja B.1 w PIT-D to sekcja, w której wykazujemy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego. Ulgę tę nazywamy ulgą odsetkową. 

Ulgę odsetkową tę mogą odliczyć osoby, które spłacają kredyt mieszkaniowy udzielony im między 1.01.2002 a 01.01.2007 r.

Ulga przysługuje na spłatę odsetek od:

 • kredytu mieszkaniowego,
 • kredytu/pożyczki zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • każdego kolejnego kredytu/pożyczki zaciagniętego na spłatę powyższych kredytów.

Gdy kredyt udzielony na spłatę powyższych zobowiązań stanowi część innego kredytu, wtedy odliczeniu podlegają jedynie odsetki od tej części kredytu, która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytów powyżej wymienionych.

Warunki odliczenia ulgi odsetkowej:

 • kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w latach 2002-2006 w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK),
 • inwestycja, na którą zaciągnięto kredyt ma położenie w Polsce,
 • inwestycja, na którą zaciągnięto kredyt zakończyła się nie wcześniej niż przed 1.01.2002 r.
 • odsetki zostały faktycznie zapłacone i jest to udokumentowane przez bank lub SKOK.

Ulgi odsetkowej nie można odliczyć, gdy podatnik lub jego małżonek korzystał lub korzysta z odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

 • zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 • systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Po więcej informacji zapraszamy do artykułu: Ulga odsetkowa.

Sekcja B.2 w PIT-D to sekcja, w której wykazujemy wydatki mieszkaniowe na zasadzie praw nabytych. Ulgę tę nazywamy ulgą kredytowo-pożyczkową.

Sekcję tę wypełniają osoby, które w danym roku spłacały kredyt na cele mieszkalne.

Należy tu zapisać rodzaj wydatków, na który w latach 1992-1993 zaciągnęliśmy w zakładzie pracy pożyczkę na cele mieszkaniowe lub w tych latach otrzymaliśmy kredyt na cele mieszkaniowe. Do celów mieszkaniowych zalicza się:

 1. zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 2. budowę budynku mieszkalnego,
 3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 4. zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od osób, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 5. nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne,
 7. remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
 8. poniesione wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku.

Należy tu wpisać kwotę dokonywanego odliczenia, czyli wydatki poniesione w ubiegłym roku na spłatę kredytu/pożyczki wraz z odsetkami. Kwota dokonywanego odliczenia nie może być wyższa niż kwota przysługującego na dany rok podatkowy limitu odliczeń. Limit ten oblicza się jako różnicę limitu odliczeń przysługującego podatnikowi w okresie obowiązywania przepisów ustawy (tj. począwszy od 1992), a limitu odliczeń wykorzystanego w latach ubiegłych.

Po więcej informacji na temat tej ulgi zapraszamy do artykułu: Ulga kredytowa/pożyczkowa.

Sekcja C w PIT-D to sekcja, w której wykazujemy wydatki poniesione z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Ulgę tę nazywamy ulgą mieszkaniową.

Warunki odliczenia ulgi:

 • zawarcie kredytu kontraktowego przed 1.01.2002 r.,
 • gromadzenie oszczędności tylko na jednym rachunku osczędnościowo-kredytowym i tylko w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
 • zawarcie kredytu kontraktowego w celach systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

Kiedy ulga mieszkaniowa nie przysługuje?

 • gdy wycofaliśmy zgromadzone środki na rachunku przed upływem terminu określonego w umowie, a wycofane środki przeznaczyliśmy na inne cele niż cele mieszkaniowe,
 • gdy przenieśliśmy uprawnienie do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich (nie dotyczy dzieci własnych i przysposobionych).

Po więcej informacji na temat tej ulgi zapraszamy do artykułu: Ulga mieszkaniowa.

Pola w sekcji B.2 oraz C.1 w PIT-D, to miejsca, w których należy wykazać odliczenia, które nie znalazły porycia w dochodzie (B.2) lub podatku C.1.

Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie, to ulgi, które w obecnym roku już nie obowiązują, ale osoby, które rozpoczęły odpowiednie inwestycje mieszkaniowe oraz rozpoczęły odliczenia w latach obowiązywania ulg mogą wciąż odliczać poniesione w okresie obowiązywania ulg wydatki mieszkaniowe - jeśli jeszcze nie rozliczyły całej ulgi. Do tych ulg zaliczamy:

Prawo do odliczenia powyższych ulg w obecnym roku przysługuje osobom, które rozpoczęły inwestycje mieszkaniowe w latach obowiązywania powyższych ulg. Nie mogą one odliczyć bieżących wydatków (z poprzedniego roku), natomiast mają prawo do odliczenia wydatków z lat obowiązywania ulgi, które nie znalazły pokrycia w dochodzie lub podatku. Oznacza to, że jeżeli nasz dochód lub podatek był za niski i nie pozwolił nam na odliczenie calej ulgi, to jej pozostałą część (jeszcze nie odliczoną) możemy odliczyć w bieżącym roku.

Warunki odliczenia ulg:

 • rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowej w latach obowiązywania danej ulgi,
 • nieodliczenie całej ulgi w latach jej obowiązywania,
 • prawo do skorzystania ulgi w latach jej obowiązywania.

W polu “odliczenie, które nie znalazły pokrycia w DOCHODZIE za lata ubiegłe” należy wpisać dalszą kwotę odliczeń z tytułu ponoszenia wydatków w ramach ulg mieszkaniowych, które rozliczaliśmy we wcześniejszych latach (obowiązywały w latach poprzednich), natomiast w obecnym roku już nie obowiązują. Wpisujemy tu nieodliczoną jeszcze część ulgi. Niewykorzystana kwota ulgi w danym roku (ze względu na zbyt niski dochód lub podatek) przechodzi na lata następne, aż do całkowitego jej rozliczenia.
W to pole należy wpisać niewykorzystaną część ulgi na wynajem, ulgi kredytowo-pożyczkowej lub dużej ulgi budowlanej z lat 1992 - 1996.

W polu “odliczenie, które nie znalazły pokrycia w PODATKU za lata ubiegłe” należy wpisać dalszą kwotę odliczeń z tytułu ponoszenia wydatków w ramach ulg mieszkaniowych, które rozliczaliśmy we wcześniejszych latach (obowiązywały w latach poprzednich), natomiast w obecnym roku już nie obowiązują. Wpisujemy tu nieodliczoną jeszcze część ulgi. Niewykorzystana kwota ulgi w danym roku (ze względu na zbyt niski dochód lub podatek) przechodzi na lata następne, aż do całkowitego jej rozliczenia.

W to pole należy wpisać niewykorzystaną część dużej ulgi budowlanej z lat 1992 - 1996 lub ulgi remontowo - modernizacyjnej.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00