Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Jakie zmiany w ryczałcie od przychodów z najmu przewiduje nowelizacja przepisów podatkowych

Jakie zmiany w ryczałcie od przychodów z najmu przewiduje nowelizacja przepisów podatkowych

620x100 dziecinnie proste

Resort finansów zamierza wprowadzić zmiany w rozliczaniu ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego. Zmiany przewidziano w projekcie nowelizacji przepisów podatkowych, przedstawionym przez Ministerstwo Finansów lipcu 2017 roku, a kolejne w październiku. Określono limit przychodów uprawniających do korzystania z rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na dotychczasowych zasadach.

Jakie zmiany w ryczałcie od przychodów z najmu przewiduje nowelizacja przepisów podatkowych

Rozliczanie przychodów z najmu prywatnego w PIT
Obecnie podatnicy uzyskujący przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu czy poddzierżawy poza działalnością gospodarczą mają do wyboru jedną z form opodatkowania:

 

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali 18 i 32 procent i rozliczenia dokonują na formularzu PIT 36;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% niezależnie od wysokości przychodu, rozliczany na druku PIT 28.

Podatnik może uzyskiwać i rozliczać przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy wielu nieruchomości, lub z jednej nieruchomości. Jego przychód zawsze może być opodatkowany w sposób ryczałtowy, niezależnie od wielkości otrzymywanych kwot. Wybór sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich wynajmowanych nieruchomości.

Wprowadzenie limitu w opodatkowaniu ryczałtem
Nowelizacja przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych, ogłoszona w lipcu 2017 roku, nie przewiduje zmiany stawki opodatkowania ryczałtowego (nadal będzie to stawka 8,5% w przypadku wynajmu nieruchomości), ale wprowadza limit przychodów, jaki uprawnia do korzystania z tej formy opodatkowania. Według tej propozycji jedynie podatnicy osiągający przychody z najmu nieprzekraczające rocznie kwoty 100 000 PLN, mieliby prawo skorzystać z rozliczenia PIT w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoby, których przychód z najmu nieruchomości przekroczyłby kwotę 100 000 PLN netto (po odliczeniu podatku VAT) w danym roku podatkowym, w kolejnym roku nie mogłyby korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu.
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegałyby otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że w roku poprzednim przychody osiągnięte z tego samego tytułu nie przekroczyły kwoty 100 000 PLN.
W październiku do Sejmu trafił Projekt Ustawy o zmianach w ustawach o podatkach PIT i CIT, który zakłada wzrost stawki ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie rocznego limitu w kwocie 100.000 zł dla przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego (prowadzonego poza działalnością gospodarczą), w ramach którego stawka ryczałtu nadal wynosić będzie 8,5%, natomiast po jego po przekroczeniu wzrośnie do 12,5%.
Dokładniej:

  • obowiązująca dotychczas stawka ryczałtu 8,5% będzie stosowana wyłącznie do rozliczania przychodów z najmu prywatnego w wysokości nieprzekraczającej limitu 100.000 zł (lub równowartości tej kwoty) rocznie;
  • nadwyżka przychodu ponad 100000 zł będzie opodatkowana wyższą 12,5% stawką ryczałtu.

Wspólny limit dla małżonków
W przypadku małżeństw limit 100 000 PLN dla rozliczeń podatkowych małżonków jest wspólny. Jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa i rozliczają PIT z osiągniętych przychodów z najmu podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, kwota przychodów uprawniająca do korzystania z rozliczenia PIT ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dotyczy łącznie obojga małżonków.
Oznacza to, że niezależnie od tego, czy małżonkowie rozliczają PIT wspólnie, czy osobno składają zeznania podatkowe, sumuje się ich przychody z najmu. Zasada ta obowiązuje również niezależnie od tego, czy małżonkowie pozostają we współwłasności ustawowej, czy umownej oraz od tego, czy złożą oświadczenie, że przychody z najmu chcą opodatkować u jednego z nich, czy też takiego oświadczenia nie złożą.
Małżonkowie mając wspólny limit, nie będą mogli obniżyć podatku poprzez składanie odrębnych rozliczeń przychodów z najmu PIT-28 przez każdego z nich osobno.

Odrębny limit dla współwłasności ułamkowej
W przypadku współwłasności ułamkowej sytuacja wygląda odmiennie. Osoby, które posiadają udziały we współwłasności nieruchomości, przychody określają proporcjonalnie do swoich praw do udziału w zysku (udziału). U każdego podatnika będącego udziałowcem we wspólnej własności, dla celów określenia limitu opodatkowania ryczałtem, brana będzie pod uwagę wyłącznie wysokość przychodów przypadających jemu, samodzielnie otrzymanych lub postawionych do dyspozycji i rozliczonych w roku podatkowym, a nie całej ich wartości osiągniętej z danej nieruchomości w danym roku.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00