Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Koszty uzyskania przychodów innych niż z pracy w rocznym PIT

Koszty uzyskania przychodów innych niż z pracy w rocznym PIT

620x100 dziecinnie proste

Koszty uzyskania przychodów, które rozliczamy w rocznym PIT mogą być z pracy, z tytułu praw autorskich, czy z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenie, dzieło). W poniższym artykule przedstawiamy podstawowe zagadnienia z tych trzech ostatnich rodzajów kosztów.

Koszty uzyskania przychodów innych niż z pracy w rocznym PIT

Koszty uzyskania przychodów - umowy z przeniesieniem praw autorskich

Koszty uwzględnione przez zleceniodawcę są wykazane w poz.57 PIT‑11. To ustawowe koszty, które nam przysługują z tytułu przychodów z praw autorskich wykazanych w poz. 56 PIT-11.

Ustawowe koszty dla praw autorskich wynoszą (są one już uwzględnione w naszym Picie 11) z tytułu:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego – 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy o PIT),
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną –  50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 2 ustawy o PIT),
 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami –  50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT).

Koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich nie mogą w roku przekroczyć 42 764 zł (wraz z umowami z przeniesieniem praw w ramach stosunku pracy).

Jeśli faktycznie poniesione przez nas koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 42 764 zł
i nasze wydatki są udokumentowane, to możemy przyjąć koszty faktycznie poniesione.

Koszty uzyskania przychodów - umowy z przeniesieniem praw autorskich w ramach stosunku pracy.

Są to koszty z tej części umowy pracy, która dotyczyła praw autorskich. Dotyczy to sytuacji, gdy w ramach swoich obowiązków pracowniczych wykonujemy utwory (dzieła) autorskie (każdy przejaw działalności o indywidualnym charakterze).

Koszty z tego tytułu są już wykazane w poz. 31 PIT-11. Koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich nie mogą w roku przekroczyć 42 764 zł (wraz z umowami z praw autorskich). Jeśli faktycznie poniesione przez nas koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 42 764 zł
i nasze wydatki są udokumentowane, to możemy przyjąć koszty faktycznie poniesione.

Koszty uzyskania przychodów - umowy zlecenia i o dzieło

Ustawowe koszty uzyskania przychodów w ramach umów zleceń i o dzieło:

 • z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, jak również przychodów z uprawiania sportu, stypendiów sportowych oraz sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 • osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności (na przykład przychodów biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym) oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;
 • z umów zlecenia i z umów o dzieło

wynoszą 20% przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika ze środków podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczneUstawowe koszty są uwzględnione w poz. 46 PIT-11.

Jeśli faktycznie poniesione przez nas koszty uzyskania przychodów były wyższe niż te wykazane w PIT-11 i możemy to udowodnić, to możemy wpisać wysokość kosztów faktycznie poniesionych.

Koszty uzyskania przychodów - zarządzanie i członkostwo w radach

Ta kategoria kosztów dotyczy osób:

 • należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • wykonujących działalność na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Koszty uwzględnione przez zleceniodawcę wykazane są w poz. 46 PIT-11. Koszty uzyskania przychodów z powyższych tytułów nie mogą rocznie przekroczyć:

 • 1 335 zł - gdy przychody otrzymywaliśmy z jednego stosunku prawnego,
 • 2002,05 - gdy przychody otrzymywaliśmy od kilku podmiotów lub od jednego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych.

Koszty uzyskania przychodów - pełnienie obowiązków społecznych lub obywatelskich

Ta kategoria dotyczy kosztów uzyskania przychodów z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich lub społecznych. Koszty uwzględnnione przez "zleceniodawcę" są wykazane w poz. 50 PIT-11. Koszty uzyskania przychodów z powyższych tytuów nie mogą rocznie przekroczyć:

 • 1 335 zł - gdy przychody otrzymywaliśmy z jednego stosunku prawnego,
 • 2002,05 - gdy przychody otrzymywaliśmy od kilku podmiotów lub od jednego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych.

Obowiązki społeczne, to uczestnictwo w pracach na rzecz pewnej społeczności (np. bycie wójtem, sołtysem, radnym).

Obowiązki obywatelskie to zawiadywanie sprawami państwowymi jako obywatel.

Pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych to wykonywanie czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych. Za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich uznaje się między innymi: działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00