Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Kwota wolna od podatku w roku 2017

Kwota wolna od podatku w roku 2017

620x100 dziecinnie proste

Kwota wolna od podatku dochodowego od wielu lat nie ulegała zmianie i dla wszystkich podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych pozostawała identyczna. Jednakże w październiku 2015 roku Trybunał Konstytucyjny nakazał jej podwyższenie i w wyniku wprowadzonych zmian, od roku 2017, kwota wolna od podatku będzie mieć zmienną wysokość.

Kwota wolna od podatku w roku 2017

Co to jest kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek?

Kwota wolna od podatku, a dokładniej kwota dochodu wolnego od podatku, to wartość dochodu, jaka nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota zmniejszająca podatek stanowi obecnie 18% z kwoty wolnej od podatku. Jest ona odliczana od podatku w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Od 2009 do 2016 r. włącznie kwota dochodu wolna od podatku wynosiła niezmiennie 3091 zł, a kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł (przy zastosowaniu obowiązującej stawki podatku 18%). Oznaczało to, że podatnik opłacający podatek według skali podatkowej dopiero powyżej kwoty 3091 zł dochodu miał obowiązek zapłacenia podatku, a przy dochodzie niższym należny podatek wynosił 0 zł. Podatek obliczany dla dochodów wyższych niż 3091 zł pomniejszany był o 556,02 zł.

Według nowych zasad wysokość kwoty wolnej i kwoty zmniejszającej podatek jest zależna od wysokości dochodu i podlega corocznie weryfikacji przez Ministra Finansów.

Komu przysługuje kwota wolna od podatku?

Do korzystania z kwoty wolnej od podatku mają prawo wyłącznie podatnicy rozliczający dochody opodatkowane według skali podatkowej wykazywane w deklaracjach PIT-36 lub PIT-37.

Następujące przychody nie uprawniają do zastosowania kwoty wolnej:

 • opodatkowane liniowo (PIT-36L);
 • opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28);
 • z kapitałów pieniężnych (PIT-38);
 • ze zbycia nieruchomości (PIT-39).
 • rozliczane ryczałtowo (np. umowy zlecenie, dzieło, umowach o wykonania utworu i innych umowach rozliczanych, jako tzw. działalność wykonywana osobiście, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł).
 • dochody zwolnione z opodatkowania.

Wysokość kwoty wolnej od podatku PIT w roku podatkowym 2017

W rozliczeniu PIT za 2017 rok obowiązuje zróżnicowana kwota wolna od podatku w zależności od wysokości rocznego dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych. Maksymalna wysokość kwoty wolnej wynosi 6600 zł. Stanowi to 12-krotność miesięcznej kwoty minimum egzystencji określonej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (550 zł). Z zastosowania takiej kwoty wolnej wynika 1188 zł. tzw. kwoty obniżającej podatek. W konsekwencji powyższego:

 • Z kwoty wolnej od podatku w maksymalnej wysokości mogą skorzystać jedynie podatnicy, którzy w roku podatkowym 2017 uzyskali 6600 zł i mniej dochodu.
 • W przypadku dochodów rocznych w przedziale 6600 zł do 11 000 zł kwota wolna stopniowo zmniejsza się do poziomu 3091 zł.
 • Dla podatników osiągających dochód pomiędzy 11 000 a 85 528 zł rocznie nie będą odczuwalne zmiany, gdyż są opodatkowani na dotychczasowych zasadach, z kwotą wolną wynoszącą 3091 zł.
 • Powyżej dochodu 85 528 zł rocznie kwota wolna ulega stopniowemu zmniejszeniu aż do zera.
 • Podatnikom o dochodach wyższych niż 127 000 zł kwota wolna nie przysługuje.

Kwotę wolną stosuje się do sumy dochodów uzyskanych w roku podatkowym ze wszystkich źródeł opodatkowanych według tzw. zasad ogólnych.

Mechanizm obliczania przysługującej kwoty obniżającej podatek

Aby ustalić kwotę dochodu kwalifikującą do stosowania odpowiedniej kwoty obniżającej podatek, najpierw należy zsumować przychody np. wynagrodzenia z umowy o pracę, zleceń, wynajmu, działalności gospodarczej, następnie odjąć z każdego z tych tytułów koszty podatkowe, składki ZUS, odliczyć kwoty przysługujące z tytułu ulg podatkowych odliczanych od dochodu (np. rehabilitacyjnej, z tytułu darowizn, honorowego krwiodawstwa, na Internet). Nie bierze się pod uwagę ulg odliczanych od podatku (tj. ulgi prorodzinnej, abolicyjnej a także odliczanej od dochodu ulgi na innowacyjność) i składki zdrowotnej.

Powstały wynik zaokrąglony do pełnych złotych stanowi podstawę obliczenia podatku. Wartość podstawy opodatkowania decyduje o możliwości i sposobie obliczenia kwoty zmniejszającej podatek. Po obliczeniu podatku według obowiązujących stawek należy odjąć od niego wartość wyliczonej kwoty obniżającej podatek.

Kwota zmniejszająca podatek, odliczana w rocznym obliczeniu podatku za rok 2017, wynosi:

 • 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6600 zł;
 • 1188 zł - 556,02 zł - w tym przedziale dla podstawy opodatkowania wyższej od 6600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł - obliczona według wzoru: 1188 zł - (631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6600 zł) ÷ 4400 zł);
 • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 556,02 zł - 0 zł – w tym przedziale dla podstawy opodatkowania wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł – obliczona według wzoru: 556,02 zł - (556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł);
 • 0 zł dla podstawy obliczenia podatku przekraczającej kwotę 127 000 zł.

Nowa kwota wolna a rozliczenie wspólne małżonków

Małżonkowie mają prawo w rozliczeniu rocznym PIT ustalić podatek od połowy ich łącznego dochodu po odjęciu wcześniej u każdego z nich z osobna przysługujących im ulg i kosztów.

Wspólne rozliczenie może być korzystne, gdy:

 • Dochody jednego z małżonków opodatkowane samodzielnie podlegają stawce 32%, a drugiego stawce 18%;
 • Jedno z małżonków nie ma żadnych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Dzięki wspólnemu rozliczeniu można zaoszczędzić z powodu niższego przedziału skali podatkowej (zastosowanie 18% zamiast 32%), ale także poprzez obniżenie wspólnego dochodu – odliczając kwotę zmniejszającą podatek w wyższej wartości.

Przykład:

Pan Adam wykazuje w rocznym PIT- 37 za 2017 rok dochód w wysokości 100 000 zł. Żona Pana Adama nie ma żadnych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Przy rozliczeniu indywidualnym podatek wyniesie 15 395,05 zł (18% od kwoty 85528 zł) + 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota wolna w wysokości 361,99 zł.

Kwotę zmniejszenia oblicza się według wzoru:

556,02 - 556,02 x (10 000 - 85.528)/41472 zł = 556,02 - 194,03 = 361,99 zł.

Do zapłaty łącznie: 15 395,05 + 4631,04 - 361,99 = 19 664,10 zł.

Przy rozliczeniu wspólnym podatek będzie naliczany według stawki 18% (od kwoty dochodu podzielonej przez dwa) i kwota wolna dwukrotnie po 556,02 zł. Do zapłaty podatek wyniesie 16 887,96 zł, jak wynika z poniższych obliczeń:

(50 000 zł x 18% - 556,02) x 2 = 16 887,96 zł

Wspólne rozliczenie nie będzie korzystne w przypadku małżonków, gdy:

 • Jedno z nich uzyskało dochód pozwalający na korzystanie z najwyższej kwoty wolnej, czyli dochód nieprzekroczający 6600 zł;
 • Drugie uzyskało dochód w przedziale od 11 001 – 85 528 zł.

Gdy małżonkowie rozliczą się samodzielne – pierwsze z nich może odliczyć od podatku 1188 zł, a drugie – 556,02 zł.

Przy wspólnym rozliczeniu podatku dzielą sumę swoich dochodów na pół, obliczają podatek i mnożą wynik przez dwa. Zakładając, że zarabiają odpowiednio po np. 6600 i 50 000, suma ich dochodów to 56.600 zł a dochód na jednego małżonka wynosi 28.300 zł. W takiej sytuacji oboje znajdują się w przedziale dochodów od 11 001 do 85 528 zł, gdzie możliwe jest odliczenie po 556,02 zł.

Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota zmniejszająca wyniesie łącznie 1112,04 zł (556,02 zł x 2). Gdyby małżonkowie rozliczali się osobno, odliczenie wyniosłoby 1744,02 (1188 zł + 556,02). Wybierając wspólne rozliczenie, mogą zatem stracić nawet 631,98 zł.

Nowa kwota wolna od podatku PIT za 2018 rok

W 2018 roku obowiązują nowe wysokości kwot wolnych od podatku i kwot zmniejszających podatek. Dla dochodów  w roku 2018, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej, ma zastosowanie wyższa niż w 2017 roku maksymalna kwota wolna od podatku. Wynosi ona już nie 6600 zł, a 8000 zł. Automatycznie zmienia się także w roku 2018 kwota zmniejszająca podatek. Przy kwocie wolnej w wysokości 8 000 zł wynosi ona aktualnie 1440 zł. Nowe wysokości oraz zasady obliczania będą miały zastosowanie w rozliczeniach PIT-36 i PIT-37 za rok 2018 składanych w 2019 roku.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00