Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki PIT na raty oraz umorzenie zaległości podatkowej

PIT na raty oraz umorzenie zaległości podatkowej

620x100 dziecinnie proste

Podatnik mający kłopoty z dotrzymaniem terminów płatności podatkowych naraża się na konieczność zapłacenia dodatkowych odsetek podatkowych naliczanych za okres zwłoki. Co więcej, jeśli samodzielnie nie ureguluje należności, organy podatkowe mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne, a kosztami jego prowadzenia obciążyć podatnika. Dodatkowo za uporczywe zaleganie z podatkiem podatnik może zostać ukarany grzywną za wykroczenie skarbowe. Jednak pomocą dla osób spóźniających się z płatnościami mogą być ulgi w terminowej spłacie podatku.

PIT na raty oraz umorzenie zaległości podatkowej

 

 

Istnieje kilka możliwości przedłużania terminów zapłaty podatku. Podatnik ma możliwość skorzystania z następujących narzędzi:

 • rozłożenie zapłaty podatku na raty;
 • odroczenie terminu płatności podatku;
 • rozłożenie zapłaty zaległości podatkowych na raty wraz z odsetkami za zwłokę;
 • odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 • rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

W celu skorzystania z rozszerzonych terminów zapłaty podatnik powinien złożyć do urzędu skarbowego odpowiedni wniosek (wniosek o rozłożenie na raty, wniosek odroczenie terminu płatności).

Podatnik ma również prawo wnosić o umorzenie zaległości podatkowej. Jest to jednak zdecydowanie rzadziej stosowane ułatwienie. Umorzenie zaległości podatkowej automatycznie pociąga za sobą umorzenie odsetek podatkowych w części lub całości.

Ulgi związane z terminami płatności – po podjęciu decyzji przez urząd skarbowy – ustanawiają nowy termin płatności odroczonego podatku, zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub kolejnych rat. Tego rodzaju decyzja sprawia – jeśli podatnik przestrzega jej warunków – że odsetki za zwłokę od należności podatkowej nie są naliczane. Organ podatkowy odstępuje w takiej sytuacji od możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego czy też postępowania w kwestii grzywny za brak terminowej spłaty zobowiązań. Otwiera to przed podatnikiem możliwość uniknięcia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, na jakie w normalnych warunkach byłby narażony.

Ponieważ rozłożenia na raty i odroczenia nie stosuje się standardowo w każdych okolicznościach, podatnik winien odpowiednio uzasadnić swój wniosek – dowieść, że znajduje się w sytuacji tego wymagającej. Fiskus, co do zasady, uwzględnia uzasadnienia odwołujące się do ważnego interesu podatnika lub znacznego interesu publicznego. Niestety, nie jest wystarczającą okolicznością w tej sprawie trudna sytuacja finansowa podatnika. Jedynym wyjątkiem może tutaj być wypadek losowy niezawiniony przez podatnika (kradzież, pożar, strata pracy, choroba, choroba lub utrzymanie dzieci, klęska naturalna itp.).

Naruszenie zasad ulgi lub odroczenia

Podatnik jest zobowiązany do dotrzymywania wskazanych w decyzji terminów zapłat. W przypadku spóźnienia będzie bowiem zmuszony do uiszczenia odsetek podatkowych nie tylko za okres nowego opóźnienia, tj. między terminem wynikającym z decyzji o odroczeniu zapłaty a dokonaniem owej zapłaty, ale także za pełny okres odroczenia zapłaty, tj. od pierwotnego terminu zapłaty podatku. Wynika to z faktu, iż w takich okolicznościach wskazany pierwotnie termin zapłaty staje się automatycznie terminem obowiązującym podatnika.

Termin dokonania zapłaty określono jako:

 • w przypadku zapłaty gotówką – dzień, w którym wpłacono kwotę podatku w kasie organu podatkowego, w kasie organu obsługującego organ podatkowy, na rachunek tego organu w banku, na poczcie, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w instytucji płatniczej (lub pieniądza elektronicznego), ewentualnie dzień pobrania kwoty podatku przez inkasenta lub płatnika;
 • w przypadku obrotu bezgotówkowego – dzień, w którym został obciążony rachunek podatnika w wyniku polecenia przelewu lub za pomocą innych instrumentów płatniczych;

Opłata za przesunięcie terminu płatności podatku

Podatnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty prolongacyjnej za okres, którego dotyczy decyzja przesuwająca termin zapłaty. Opłata prolongacyjna wynosi tyle samo, co obniżona stawka odsetek za zwłokę, tj. 50% standardowej stopy odsetek za zwłokę (czyli 4% rocznie). Dotyczy ona jedynie wartości odraczanej lub rozłożonej na raty, i jedynie dni, na które rozciągnięte zostało przesunięcie.

Umorzenie zaległości podatkowej

Fiskus dysponuje możliwością, w szczególnych okolicznościach, umorzenia zaległości podatkowych (również odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej).

Umorzenia dokonuje się zazwyczaj na wniosek podatnika, jednak organ podatkowy może także działać z własnej inicjatywy w następujących okolicznościach:

 • można przypuszczać, że kwota uzyskana w postępowaniu egzekucyjnym nie pokryje jego kosztów;
 • wysokość zaległości podatkowych nie przekroczy pięciokrotnej wartości upomnienia w ramach postępowania egzekucyjnego;
 • kwota zaległości nie została uzyskana w umorzonym lub zakończonym postępowaniu likwidacyjnym (upadłościowym); wniosek o ogłoszenie upadłości został przez sąd oddalony;
 • podatnik zmarł i nie zachodzi możliwość egzekucji kwoty zaległości podatkowej.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00