Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Powody korekty zeznania podatkowego

Powody korekty zeznania podatkowego

620x100 dziecinnie proste

Jeśli odkryjemy pomyłkę w złożonej deklaracji podatkowej, to powinniśmy złożyć korektę zeznania. Od 2016 roku nie ma obowiązku uzasadniania przyczyny korekty.

Powody korekty zeznania podatkowego

Korygowanie błędów formalnych
Powodem do złożenia korekty zeznania może być błąd formalny, który nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego. Błędy tego typu nie mają wpływu na kwotę podatku, ale mogą utrudnić identyfikację podatnika. Mówimy o nich wtedy, gdy:

 

 • złożyliśmy zeznanie PIT na nieaktualnym druku;
 • wpisaliśmy niewłaściwy identyfikator podatkowy;
 • zeznanie wysłaliśmy do niewłaściwego urzędu skarbowego;
 • do zeznania nie zostały złożone odpowiednie załączniki;
 • w deklaracji PIT znalazły się błędy rachunkowe lub błędne zaokrąglenia podatku niemające wpływu na wysokość należnego podatku.

Błędy kwotowe do korekty w PIT
Nieścisłości w wykazanych w deklaracji PIT kwotach mogą powodować poważniejsze konsekwencje, gdyż mają wpływ na wysokość należnego podatku, na kwotę zwrotu podatku lub przeniesienia na inne okresy rozliczeniowe.
W sytuacji, gdy wykazane w zeznaniu PIT kwoty były zaniżone lub nie wszystkie dochody wykazane, szybkie i dobrowolne złożenie korekty deklaracji może uchronić nas przed poniesieniem kary za przestępstwo skarbowe. Konieczne jest w takim przypadku dokonanie wpłaty zaległości podatkowej jednocześnie ze złożeniem korekty zeznania.

Kiedy i ile korekt może złożyć podatnik?
Każdy podatnik ma prawo do skorygowania swojego zeznania podatkowego, gdy sam zauważy popełniony błąd. Skorygowaną deklarację możemy ponownie skorygować, gdy zaistnieją ku temu przyczyny. Nie ma ustawowego ograniczenia ilości składanych korekt.
Ograniczeniem jest natomiast czas. Po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli pięciu lat licząc od końca roku złożenia zeznania, zobowiązanie podatkowe nie może być egzekwowane, a zwrot dokonany. Złożenie korekty nie byłoby więc skuteczne.
Nie mamy możliwości złożenia korekty w sytuacji, gdy odbywa się kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe dotyczące okresu obejmującego deklarację, którą chcemy skorygować. Podatnik może natomiast skorygować bez przeszkód deklarację za inny okres.

Formularz korekty zeznania
Korektę deklaracji PIT składamy na formularzu przeznaczonym do zeznań podatkowych w roku, którego dotyczy zeznanie. Formularze są identyczne dla zeznań i dla korekt. Trzeba tylko zaznaczyć odpowiedni kwadrat: “złożenie zeznania” lub “korekta zeznania”.
Pamiętajmy, że druki PIT często ulegają zmianie i wypełniając korektę PIT należy zastosować wersję druku obowiązującą w roku złożenia zeznania. Oznaczenie wersji druku znajduje się na każdej stronie formularza w nawiasie obok nazwy druku, np. PIT-37(24).
Przykład:
W roku 2017 składamy korektę PIT 37 za rok 2014. Wypełniamy formularz PIT 37 (20) – wersja obowiązująca w rozliczeniu za 2014. Nie możemy użyć druku PIT 37(24) obowiązującego w roku 2018 do rozliczeń za rok 2014.

Korekta PIT przez Urząd Skarbowy
Na etapie czynności sprawdzających urzędnik skarbowy może dokonać korekty błędów w deklaracji złożonej przez podatnika. Mogą to być braki formalne - nieścisłości rachunkowe lub inne oczywiste omyłki jak np. błędy literowe, wypełnienie niewłaściwych rubryk, czy pominięcie niektórych pól do wypełnienia. W przypadku stwierdzenia takich pomyłek urzędnik skarbowy może skorygować złożoną deklarację lub zwrócić się do podatnika o dokonanie poprawek i uzupełnień.
Korekta PIT przez organ skarbowy może być dokonana jedynie w sprawach mniejszej wagi, gdy zmiany wysokości należnego podatku, kwoty nadpłaty lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekraczają kwoty 5 000 zł.
O dokonanej korekcie organ podatkowy powinien powiadomić podatnika, doręczając mu kopię skorygowanej deklaracji. Podatnik powinien też otrzymać informację o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, jeśli takie występują.

Korekta dotycząca 1% podatku dla OPP
Przyczyną korekty zeznania PIT może być chęć przekazania 1% naszego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego, jeśli nie złożyliśmy takiego wniosku w pierwotnej deklaracji.
W tym przypadku muszą być spełnione warunki:

 • deklaracja pierwotna musi zostać złożona w ustawowym terminie;
 • korekta deklaracji PIT może być złożona najpóźniej w terminie miesiąca od daty złożenia pierwotnego dokumentu.

Korekta e-deklaracji
Deklaracje PIT złożone przez Internet mogą być korygowane online lub w formie papierowej.
W deklaracjach podatkowych rozliczanych elektronicznie z dobrym programem PIT w zasadzie nie ma błędów formalnych. Program wykonuje wszystkie obliczenia z zastosowaniem odpowiednich stawek, limitów, zaokrągleń. Program sam wypełnia wszystkie wymagane rubryki po otrzymaniu od podatnika właściwych danych. Wysyłając PIT online, musimy złożyć podpis, aby dokument był przyjęty przez system e-Deklaracje.
Przyczyną korekty elektronicznej deklaracji mogą być jednak pomyłki w wykazywanych kwotach, czy też niewykazanie wszystkich przychodów z danego roku podatkowego.

Czy korektę należy uzasadnić?
W świetle przepisów obowiązujących od 2016 roku przy składaniu korekty zeznania podatkowego nie jest obowiązkowe złożenie uzasadnienia korekty. Podatnik może dołączyć do korekty uzasadnienie jej przyczyny, ale nie jest do tego zobowiązany. Korekta może być złożona bez uzasadnienia i w tej postaci będzie skuteczna.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00