Ryczałt

620x100 dziecinnie proste

Ryczałt

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OPODATKOWANA RYCZAŁTEM

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczania podatku. Stawki ryczałtu zależą od rodzaju wykonywanej działalności.
Podatek płaci się od przychodu, którego nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania.

Jeżeli chcesz dla wykonywanej przez siebie działalności wybrać ryczałt musisz pisemnie powiadomić urząd skarbowy o wyborze tej formy opodatkowania do 20 stycznia
– jeśli rozpoczynasz działalność z początkiem roku lub nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu - gdy rozpoczynasz działalność w trakcie roku.
Jeżeli w kolejnych latach chcesz pozostać na ryczałcie nie musisz już składać żadnego oświadczenia. Natomiast jeśli chciałbyś zmienić formę opodatkowania prowadzonej
przez siebie działalności na ryczałt to powinieneś złożyć stosowne oświadczenie
do 20 stycznia.
Również do 20 stycznia powinny złożyć stosowne zawiadomienie osoby, które chciałyby zrezygnować z ryczałtu lub zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na inną. Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej nie jest możliwa w trakcie roku. Można tego dokonać tylko z początkiem roku.

Jeżeli w następnym roku chcesz wybrać ryczałt dla swojej działalności, to Twoje przychody
w bieżącym roku nie mogą przekroczyć równowartości 150 000 euro.

Dla osób rozliczających działalność gospodarczą ryczałtem przeznaczony jest PIT-28.
Taka forma opodatkowania wyklucza możliwość rozliczenia się z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W PIT-28 możemy odliczyć wszystkie przysługująca nam ulgi
z wyjątkiem ulgi na dzieci.

ODPROWADZANIE RYCZAŁTU

Ryczałt obliczamy i wpłacamy samodzielnie co miesiąc lub co kwartał. Bez składania deklaracji. Deklarację PIT-28 składamy dopiero po zakończeniu roku podatkowego,
czyli do 31.01

ZALICZKI MIESIĘCZNE

Zaliczki miesięczne wpłacamy do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę 
za grudzień wpłacamy do 31 stycznia.

ZALICZKI KWARTALNE

Z zaliczek kwartalnych mogą skorzystać tylko te osoby, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył równowartości 25 000 euro.
Zaliczki kwartalne wpłacamy do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni kwartał. Zaliczkę
za czwarty kwartał wpłacamy do 31 stycznia.

Osoby, które chcą kwartalnie wpłacać zaliczki powinny o tym pisemnie poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia. Zawiadomienie to dotyczy również kolejnych lat, chyba że podatnik złoży zawiadomienie o rezygnacji z tej metody, zgłosi likwidację działalności lub wybierze inną formę opodatkowania.

KTÓRY URZĄD SKARBOWY JEST WŁAŚCIWY

Dla działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem właściwy jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika. Gdy działalność jest prowadzona w formie spółki właściwy jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania każdego wspólnika.

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z RYCZAŁTU

Z ryczałtu  nie mogą skorzystać osoby, które w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczą usługi w danym roku na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy. 
A usługi te odpowiadają czynnościom, które podatnik wykonuje lub wykonywał w poprzednim roku w ramach stosunku pracy. Taka osoba jest zobowiązana do rozliczania się wg zasad ogólnych. Zasady te odnoszą się tylko do osób, które pracowały na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów cywilno-prawnych) i których pracodawcy są klientami.
Natomiast jeśli podatnik w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi obecnemu lub byłemu pracodawcy, które nie pokrywają się z obowiązkami wykonywanymi na podstawie umowy o pracy – można zastosować ryczałt.

Z ryczałtu nie mogą również skorzystać osoby, które prowadzą spółkę wspólnie z małżonkiem lub ten sam rodzaj działalności co małżonek.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI, DLA KTÓRYCH NIE MOŻNA WYBRAĆ RYCZAŁTU

 • prowadzenie apteki,
 • prowadzenie kantoru,
 • prowadzenie lombardu,
 • produkowanie wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu (z wyjątkiem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii),
 • wykonywanie wolnych zawodów (z wyjątkiem lekarza, pielęgniarki, dentysty, położnej, tłumacza),
 • handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • udzielanie pożyczek pod zastaw
 • rodzaje działalności wymienione w załączniku nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.(Dz.U nr 144, poz. 130, rok 1998 z póżn. zm).  

Rozliczenie PIT-28

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00