Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Stypendia i jak je rozliczyć w rocznej deklaracji PIT

Stypendia i jak je rozliczyć w rocznej deklaracji PIT

620x100 dziecinnie proste

Większość stypendiów jest zwolniona z podatku, jednak nie wszystkie, a niektóre jedynie do pewnej kwoty. Otrzymujący stypendia powinni wiedzieć, jakie przychody można pominąć w rozliczeniu rocznym, a które trzeba wykazać w zeznaniu podatkowym PIT.

Stypendia i jak je rozliczyć w rocznej deklaracji PIT

Stypendia bez podatku dochodowego i bez obowiązku rozliczenia PIT
Wiele stypendiów jest całkowicie zwolnionych z podatku i nie trzeba ich wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym. Obowiązek złożenia zeznania i opłacenia podatku nie występuje w przypadku stypendiów:

 

 • wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki;
 • doktoranckich wypłacanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • naukowych i za wyniki w nauce, przyznawanych na specjalnych zasadach i wypłacane przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej, organizacje społeczne, jeśli spełniają określone ustawą o PIT warunki.

Osoba otrzymująca tego rodzaju stypendium, która nie uzyskała w roku podatkowym innych dochodów podlegających opodatkowaniu, nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym rocznej deklaracji PIT.

Stypendia zagraniczne
Zwolnienia dotyczą także świadczeń otrzymywanych w związku z odbywaniem stypendium w placówce zagranicznej. Obowiązkiem podatkowym nie są objęte stypendia i inne świadczenia pomocy materialnej przyznane zarówno przez polskie podmioty, jak i otrzymane od zagranicznych podmiotów.
Zwolnieniem podatkowym objęci są np. uczestnicy programu Erasmus+. Grantów z tego tytułu nie muszą rozliczać ani wyjeżdżający studenci, ani kadra akademicka. Zwolnienie podatkowe przysługuje na mocy rozporządzeń ministra finansów. Poprzednie rozporządzenie dotyczyło lat 2015 i 2016. Obecnie obowiązują przepisy dotyczące wyjazdów w terminie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Stypendia rozliczane w PIT 2017
W niektórych przypadkach osoby korzystające ze stypendiów muszą rozliczyć się w rocznym PIT.
Informację na formularzu PIT-8C o wypłaconych w roku podatkowym stypendiach otrzymają osoby, które otrzymały stypendium opodatkowane PIT oraz uczniowie i studenci, którzy w całym roku podatkowym uzyskali z tytułu stypendium więcej niż 3 800 zł (jest to limit kwoty podlegającej zwolnieniu z podatku), a pieniądze otrzymali zgodnie z uchwałą samorządu lub pozarządowej organizacji pożytku publicznego.

PIT-8C 2017 z informacją o wypłaconych stypendiach
Po zakończeniu roku podatkowego 2017 instytucje wypłacające stypendia przygotowują informację podatkową PIT-8C o wypłaconych stypendiach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W terminie do końca lutego 2018 roku przesyłają taką informację do beneficjentów oraz do urzędów skarbowych.
W części E formularza PIT-8C wykazana jest wysokość wypłaconego świadczenia, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 40b Ustawy o PIT, kwota wolna od podatku, kwota pozostała do opodatkowania i wysokość odprowadzonych zaliczek.
W kolumnie „a” wpisywana jest wypłacona kwota stypendium. Jeśli nie przekroczy ona limitu 3 800 zł, czyli kwoty wolnej od podatku, to taka sama wartość będzie powtórzona w kolumnie „b”. W takiej sytuacji nie ma kwoty do opodatkowania i nie trzeba wykazywać przychodów we właściwym PIT-cie.
Natomiast kwoty wypłaconego stypendium przekraczające limit 3 800 zł podlegają opodatkowaniu. W kolumnie „c” wykazuje się „nadwyżkę”, czyli różnicę między kwotą wypłaconą a kwotą zwolnioną z opodatkowania (3800 zł). Właśnie tę różnicę trzeba przenieść do formularza PIT-37.
Kolumna „d” na formularzu PIT-8C przeznaczona jest do wykazania kwot zaliczek na podatek dochodowy, jeśli takie były pobrane.

Stypendium w PIT-8C jako przychód z innych źródeł
W ustawie o PIT (art. .20 ust 1) wśród przykładów „innych źródeł przychodów” wymienione są m.in. niektóre stypendia i dotacje. Zakwalifikowanie stypendium do „innych źródeł przychodów” dotyczy np. niektórych stypendiów stażowych albo innych stypendiów ufundowanych przez prywatną firmę.
Jeżeli otrzymane stypendium zostało wykazane na formularzu informacji podatkowej PIT-8C w części D, przeznaczonej do wykazania przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, to kwotę z tej części należy przenieść na formularz PIT-36. W takiej sytuacji, jeżeli podatnik uzyskał również inne dochody, np. z umowy o pracę, zlecenia albo inne wykazywane zwykle na formularzu PIT-37, to wszystkie dochody wykazuje na jednym formularzu PIT-36. Ponieważ fundator stypendium nie składa do urzędu skarbowego zaliczek na podatek w trakcie roku, to w terminie rozliczenia PIT (30 kwietnia) pełną kwotę podatku musi zapłacić beneficjent stypendium.

Przeniesienie danych z PIT-8C do PIT 37
Roczną deklarację podatkową PIT-37 zobowiązane są złożyć osoby (uczniowie/studenci), które uzyskały w całym roku podatkowym 2017 dochody ze stypendium wyższe niż 3800 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych będzie naliczony tylko od kwoty nadwyżki ponad ten limit. Do wypełnienia formularza PIT-37 wykorzystuje się dane z części E formularza PIT-8C, gdzie kwota podlegająca opodatkowaniu znajdzie się w kolumnie „c”. Jeśli instytucja wypłacająca stypendium pobrała zaliczki na podatek od stypendysty, to informacja o wysokości pobranych zaliczek znajdzie się w kolumnie „d”.
Przykład:


Do formularza PIT-37 należy przenieść kwotę z kolumny „c” oraz wartość zaliczek pobranych przez płatnika z kolumny „d”. Dane te wpisuje się w części C druku PIT-37 (dochody/straty ze źródeł przychodów), w wierszu nr 5: „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4”.
Warto zauważyć, że stypendium jest rozliczane w stosunku rocznym (nie istnieje już limit miesięczny). Aby ustalić, czy zapłacimy podatek od otrzymanego stypendium, powinniśmy dodać do siebie wszystkie wypłaty otrzymane w danym roku podatkowym. Gdy wypłacona kwota mieści się w limicie 3800 zł, nie podlega ona opodatkowaniu. Natomiast kwota wyższa od limitu powoduje konieczność odprowadzania podatku.
Przykłady:

 1. Przez 10 miesięcy uczeń/student otrzymuje stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Roczna wysokość wypłaconego stypendium wynosi 5000 zł (10x500zł = 5000 zł).
  W tym przypadku przekroczony został limit 3800 zł i konieczne będzie zapłacenie podatku dochodowego. Podatek nie będzie jednak naliczony od pełnej kwoty stypendium, a jedynie od nadwyżki ponad obowiązujący limit. Tak więc w zeznaniu PIT-37 należy uwzględnić jedynie 1200 zł (5000 – 3800=1200 zł).
 2. Przez 12 miesięcy uczeń/student otrzymuje stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie. Roczna wysokość wypłaconego stypendium wynosi 3600 zł (300 × 12 = 3600 zł).
  Kwota ta mieści się w limicie 3800 zł, a ponieważ limit nie został przekroczony, całe stypendium jest zwolnione z podatku.

Koszty uzyskania stypendium i obliczenie podatku
Jeżeli stypendia, które otrzymaliśmy, nie podlegają zwolnieniu przedmiotowemu lub ich kwota przewyższa roczny limit zwolnienia 3800 zł, to podatek jest naliczany na zasadach ogólnych (zgodnie ze skalą 18 i 32%). Przychodów ze stypendiów dla uczniów i studentów, przewyższających w roku podatkowym kwotę 3.800 zł i podlegających opodatkowaniu nie pomniejsza się o 20% kosztów uzyskania przychodów. Natomiast koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% stosuje się w przypadku stypendiów dla osób nieposiadających statusu ucznia bądź studenta, które są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Stypendium jako przychód z działalności wykonywanej osobiście
W niektórych sytuacjach otrzymane stypendium trzeba zaliczyć do działalności wykonywanej osobiście. Jako działalność wykonywana osobiście może być uznane np. stypendium sportowe, nagroda w konkursie czy stypendium przekazane przez organizację pożytku publicznego osobie, która nie jest uczniem ani studentem. Stypendium w takich przypadkach nie jest zwolnione z podatku, nawet jeśli jego kwota jest bardzo niska.
Jeśli stypendium zostanie zakwalifikowane jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, to podatnik otrzymać powinien formularz PIT-11 w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym. Kwoty wykazane na tym formularzu należy przenieść do formularza PIT-37, do wiersza „działalność wykonywana osobiście”.

Rozliczenie stypendiów małoletnich dzieci
Często beneficjentami stypendiów są osoby niepełnoletnie (uczniowie). Dochody małoletnich dzieci co do zasady dolicza się do dochodów rodziców. Jednak zgodnie z zapisami ustawy o PIT niektórych dochodów małoletnich dzieci nie dolicza się do dochodów rodziców, m.in. dochodu ze stypendiów. Niepełnoletni otrzymujący stypendia podlegające opodatkowaniu muszą złożyć własną deklarację roczną. Zeznanie w takim przypadku podpisuje i składa do urzędu skarbowego rodzic w imieniu dziecka, ale powinno być ono wypełnione na imię i nazwisko małoletniego.

Termin i sposoby złożenia zeznania w 2018 roku
Zeznania podatkowe, w których wykazujemy podlegające opodatkowaniu kwoty otrzymanych w roku podatkowym 2017 stypendiów, powinniśmy złożyć do 30 kwietnia 2018 roku w urzędzie skarbowym. Może to być urząd skarbowy stacjonarny, gdy składamy papierowe formularze lub urząd skarbowy online, gdy rozliczamy PIT elektronicznie. Aby rozliczyć PIT online, możemy skorzystać z darmowego programu do rozliczania PIT, który pomoże nam na każdym etapie rozliczenia oraz przy wysyłce PIT przez Internet.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00