Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Ulgi i odliczenia Ulgi odliczane od podatku Ulga prorodzinna 2017 za 2016 r.

Ulga prorodzinna 2017 za 2016 r.

620x100 dziecinnie proste

Najczęściej występującą ulgą w PIT-ach jest ulga na dzieci, zwana również ulgą prorodzinną. Na uldze tej można zaoszczędzić wiele podatku. Jej wysokość zależy od liczby dzieci.

Zasady ulgi prorodzinnej w roku 2017 (za rok 2016) nie zmieniły się - ulga prorodzinna w roku 2017 obowiązuje na tych samych zasadach, co w roku 2016. Po aktualne informacje na temat ulgi na dzieci zapraszamy do artykułu: Ulga prorodzinna 2018 za 2017 r.  Poniżej natomiast przedstawiamy ulgę prorodzinną w pytaniach i odpowiedziach.

Ulga prorodzinna 2017 za 2016 r.
Kiedy można odliczyć ulgę na dzieci

Ulga przysługuje na dzieci:

 • małoletnie,
 • otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną - bez względu na ich wiek ,
 • do ukończenia 25. roku życia, które uczą się lub studiują -  jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł. Do dochodów tych nie wlicza się renty.

Za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów.

Nauka w jakich szkołach pozwala na odliczenie ulgi prorodzinnej?

Jednym z warunków skorzystania z ulgi na pełnoletnie dziecko (do ukończenia przez nie 25 roku życia) jest nauka dziecka w szkole. Zgodnie z przepisami ustawy, dziecko może się kształcić w szkole, o której mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, w tym również na studiach doktoranckich, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych („niestacjonarnych”).

Szkołami, o których mowa wyżej są m.in.:

 • szkoły ponadgimnazjalne,
 • kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,
 • uczelnie publiczne i niepubliczne,
 • wyższa szkoła oficerska.

Kto może odliczyć ulgę na dzieci

Odliczenie przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym.

Z odliczenia nie mogą korzystać zatem rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni w przypadku, gdy dziecko z nimi nie zamieszkuje.

Czy osoba płacąca alimenty może odliczyć ulgę na dziecko

Tak. Warunkiem odliczenia ulgi na dziecko jest posiadanie władzy rodzicielskiej, czyli nawet po rozwodzie ulga przysługuje obojgu rodzicom - jednak pamiętajmy, że cała ulga przysługuje obojgu rodzicom łącznie. Można ją odliczyć po połowie lub w dowolnej proporcji.

Ile wynosi ulga na dziecko
Wysokość ulgi na dziecko jest uzależniona od liczby dzieci. Ulga przysługuje łącznie obojgu małżonkom.

1) jedno dziecko - miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (roczna 1112,04 zł);

Ulga przysługuje nam, gdy dochód nie przekroczył 56 000 zł - w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim lub 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego
w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok. Do dochodów tych wlicza się dochody z papierów wartościowych/kapitałów pieniężnych oraz z dział. gospodarczej opodatkowanej liniowo (stawką 19%);

2) dwoje dzieci - miesięczna ulga wynosi po 92,67 zł na każde dziecko (razem 185,34 zł), roczna - po 1112,04 zł na każde dziecko (roczna ulga na dwójkę dzieci, to 2224,08 zł) - niezależnie od dochodów rodziców;

3) troje dzieci -  miesięczna ulga: na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko 166,67 (razem: 352,01 zł);

Roczna ulga: na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 1112,04, na trzecie dziecko - 2000,04 (Roczna ulga na trójkę dzieci, to 4224,12). Ulga nie jest uzależniona od dochodów rodziców;

4) czworo lub więcej dzieci - miesięczna ulga: na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko - 166,67, na czwarte i każde kolejne - po 225 zł (miesięczna ulga na czworo dzieci, to 577,01 zł);

Roczna ulga wynosi: na pierwszą dwójkę dzieci po 1112,04, na trzecie dziecko: 2000,04 zł, na czwarte i każde kolejne po 2700 zł - roczna ulga na czworo dzieci wynosi 6924,12 zł. Ulga nie jest uzależniona od dochodów rodziców.

Ważne! Do liczby dzieci są wliczane tylko te dzieci, na które przysługuje ulga.

Przykłady

 1. Rodzice mają dwójkę 24-letnich dzieci, które pracują oraz jedno 16-letnie dziecko. W tym przypadku ulga przysługuje im na jedno dziecko, a zatem muszą zobaczyć, czy ich dochód nie przekracza kwoty, która pozwala odliczyć ulgę na dziecko.
 2. Rodzice mają dwójkę 24-letnich dzieci, które studiują (a ich dochód nie przekroczył 3089 zł) oraz 16-letnie dziecko. W tym przypadku ulga przysługuje im na trójkę dzieci. Ulga na trójkę dzieci nie jest uzależniona od dochodów rodziców.

Czy można odliczyć ulgę na dziecko, które urodziło się w grudniu

Tak. Możemy wtedy odliczyć ulgę za cały miesiąc. Nawet jeśli dziecko urodziło się 30 grudnia, to przysługuje nam kwota pełnego miesięcznego odliczenia.

Czy ulga na dzieci przysługuje za miesiące wakacyjne

 1. W przypadku uczniów kontynuujących naukę w szkole po wakacjach, ulga przysługuje za cały rok (12 miesięcy).
 2. W przypadku maturzystów, którzy nie podejmą nauki na studiach, ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne.
 3. W przypadku maturzystów, którzy podejmą naukę na studiach, ulga przysługuje za cały rok.
 4. W przypadku studentów, którzy po studiach licencjackich podejmują naukę na studiach magisterskich, ulga przysługuje za cały rok. Jeżeli student nie podejmuje studiów magisterskich, to ulga przysługuje za miesiące nauki, łącznie z miesiącem, w którym złożono egzamin dyplomowy.

Jak obliczyć ulgę, gdy w trakcie roku kończy się dany etap życia, np. ukończenie 25 lat przez dziecko, ślub itd.

Narodziny dziecka:

W przypadku narodzin dziecka ulgę oblicza się za pełne miesiące (ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie).

Przykład: za dziecko urodzone 15.02.2018 rodzice w roku 2019 odliczą ulgę w wysokości 1019,37 zł (11 miesięcy * 92,67).

Ślub dziecka:

Ulga przepada począwszy od miesiąca, w którym dziecko wzięło ślub (nawet dziecko małoletnie).

Przykład: gdy ślub odbył się 2.06.2018 r., to ulga przysługuje za miesiące od stycznia do maja, czyli w wysokości 463,35 zł (92,67 * 5 miesięcy).

Ukończenie 25 lat przez dziecko:

Gdy dziecko ukończy 25 lat, to za miesiąc, w którym dziecko obchodziło 25 urodziny, ulga jeszcze przysługuje. Po tym miesiącu ulgi już nie ma.

Przykład: gdy dziecko kończy 25 lat 13.10.2018 r., to ulga przysługuje za miesiące od stycznia do października, czyli w wysokości 926,70 zł (92,67 * 10 miesięcy).

Zakończenie nauki przez dziecko:

Sposób obliczania ulgi jest analogiczny do ukończenia 25. lat przez dziecko. Miesiąc, w którym dziecko ukończyło naukę, wlicza się jeszcze do ulgi.

Kiedy ulga na dzieci nie przysługuje

Ulga na dzieci nie przysługuje, gdy rodzice lub dziecko prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub ryczałtowo lub gdy są opodatkowani podatkiem tonażowym.

Uwaga! Jeśli rodzice oprócz dział. gospodarczej liniowej lub ryczałtowej uzyskują też inne dochody  - rozliczane na PIT-37 (dochody z pracy, emerytury, renty, itp), to wtedy ulgę można rozliczyć na PIT-37.

Dokumentowanie ulgi na dziecko

Na żądanie organów podatkowych, czyli w razie ewentualnej kontroli, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Dokumentów tych nie dołączamy do PIT - musimy je jednak przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym odliczaliśmy daną ulgę prorodzinną.

Sposób wykazania ulgi w zeznaniu podatkowym

Odliczenia kwoty przysługującej ulgi wykazujemy:

 • w poz. 120 lub 121 deklaracji PIT-37 lub;
 • w poz. 200 lub 201 deklaracji PIT-36.

a także w dołączonej do nich informacji PIT/O w poz. 41 lub 42.

W PIT/O należy wypełnić także część E podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

UWAGA! W przypadku łącznego opodatkowania małżonków składa się jeden PIT/O.

Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie, to każde z nich w części E PIT/O zaznacza poz. 5 (tj. „cały rok”), natomiast w poz. 41 wpisuje kwotę, którą on odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.

Aby skorzystać z ulgi, zeznanie trzeba złożyć samodzielnie tzn. nie ma możliwości rozliczenia tej ulgi np. przez pracodawcę (dołączenia do PIT-12 odrębnego oświadczenia o uwzględnienie przez płatnika ulgi prorodzinnej w PIT – 40). 

Numeracja pól dotyczy formularzy PIT obowiązujących w roku 2017.

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci

W przypadku, gdy zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, podatnik ma prawo otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi, który nie może przekroczyć sumy kwot zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlegających odliczeniu.

Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu ulgi nie uwzględnia się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które:

 • podatnik odliczył w zeznaniu PIT-28 (w zeznaniu tym wykazuje się przychody z działalności gospodarczej oraz z najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym);
 • podatnik odliczył w zeznaniu PIT-36L (w zeznaniu tym wykazuje się dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku);
 • zostały przez podatnika wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A (w deklaracjach tych wskazuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego).

W rozliczeniu za 2016 r. dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci wykazywany jest w części K PIT-36 lub części H PIT-37.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00