Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Wybór formularza PIT Zeznania podatkowe PIT

Zeznania podatkowe PIT

620x100 dziecinnie proste

Jak się nie pogubić w gąszczu formularzy podatkowych? Który druk PIT wybrać? Poniższe zestawienie pomoże Państwu przy rozliczeniu PIT 2019.

Zeznania podatkowe PIT

PIT-37 - ogólny
PIT-37 jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej:

 • wyłącznie w Polsce,
 • za pośrednictwem płatnika,
 • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunkupracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej,
 • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych,rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych,
 • z zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy),
 • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia),
 • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • z praw autorskich i innych praw majątkowych.


PIT-36 – działalność gospodarcza nieobjęta ryczałtem, opodatkowana na zasadach ogólnych - (18%, 32%), działy specjalne produkcji rolnej, dochody z zagranicy, dochód małoletnich dzieci

Gdy:

 • prowadziliśmy działalność gospodarczą,
 • prowadziliśmy działy specjalne produkcji rolnej,
 • uzyskaliśmy dochody z zagranicy,
 • mamy obowiązek doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PIT/M),

wówczas rozlliczenia rocznego dokonujemy na formularzu PIT-36, w którym jednocześnie wykazujemy przychody wymienione w punkcie pierwszym (np. wynagrodzenie ze stosunku pracy), jeśli takie osiągnęliśmy.


PIT-36L – podatek liniowy za działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej
Jeżeli dla dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wybraliśmy opodatkowanie jednolitą 19-procentową stawką podatku (na zasadach art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), składamy odrębne rozliczenie PIT na druku PIT-36L. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

PIT-28 – działalność gospodarcza objęta ryczałtem
Jeżeli dla przychodów z:

 • działalności gospodarczej lub
 • z tytułu umów najmu, podnajmu,
 • dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

wybraliśmy opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składamy odrębne rozliczenie roczne na druku PIT-28.

PIT–38 – kapitał pieniężny (np. akcje)
składają podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19%.
Jeżeli osiągnęliśmy przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy:

 • z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (takich jak akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.),
 • z pochodnych instrumentów finansowych (takich jak: kontrakty terminowe, opcje itp.)
 • z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-38.

PIT-23, PIT–39 – zbycie nieruchomości i praw majątkowych
Sposób rozliczenia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntu) zależy od daty nabycia zbywanej nieruchomości lub prawa.
Jeżeli zbywaną nieruchomość lub prawo nabyliśmy:

 • do końca 2006 r., składamy deklarację PIT-23,
 • w latach 2007-2008, rozliczenia podatku dokonujemy w zeznaniu PIT-36, PIT-36L albo PIT-38,
 • po 31 grudnia 2008 r., składamy zeznanie roczne PIT-39.

Jeżeli osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju) wtedy musimy złożyć kilka zeznań.

Przykład.
Jan w 2018 r. uzyskał dochody z pracy oraz dochody z zagranicy. Oprócz tego uzyskał dochody
z najmu, dla których wybrał zryczałtowany sposób opodatkowania. Jan sprzedał na giełdzie akcje oraz sprzedał nieruchomość w roku 2018.

W takiej sytuacji Jan jest zobowiązany do złożenia kilku zeznań: PIT-36, w którym wykaże dochody z pracy oraz z zagranicy, PIT-28 - tutaj wykaże dochody z najmu ryczałtowego, PIT-38 - wykaże w nich dochody ze sprzedanych akcji oraz PIT-39, w których wykaże dochód ze sprzedanej nieruchomości. Czyli do 30.04.2019 r. Jan musi złożyć 4 różne PIT-y.

 

Słowa kluczowe: formularze podatkowe, PIT-y, na jakim PIT się rozliczać, zestawienie druków PIT,
PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-28, PIT-38, PIT-39, czy mogę rozliczyć się na jednym PIT, jakie dochody na jakim PIT, co wpisywać do PIT

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00