Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Wyższe odpisy z tytułu ulgi badawczo-rozwojowej w 2018 roku

Wyższe odpisy z tytułu ulgi badawczo-rozwojowej w 2018 roku

620x100 dziecinnie proste

Forma wsparcia dla firm, jaką jest ulga badawczo-rozwojowa, została rozszerzona i doprecyzowana w nowelizacji przepisów o PIT i CIT z dnia 9 listopada 2017 roku.

Wyższe odpisy z tytułu ulgi badawczo-rozwojowej w 2018 roku

Cele ulgi badawczo-rozwojowej

Celem ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R) wprowadzonej w polskim prawie podatkowym w 2016 roku było wsparcie innowacyjnych działań przedsiębiorców, a jej nowelizacja obowiązująca od 1 stycznia 2018 ma jeszcze zwiększyć korzyści podatkowe płynące z prowadzenia działalności mającej na celu rozwój oferowanych produktów i usług. Ustawodawca zdecydował się m.in. podnieść wcześniej obowiązujące limity odliczeń, aby zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców działalnością innowacyjną i zachęcić do realizowania prac badawczo-rozwojowych.

Definicja działalności badawczo-rozwojowej

Pojęcie działalności badawczo rozwojowej zdefiniowane jest w ustawie o CIT (art. 4a ust. 26 ustawy o CIT). Działalność badawczo-rozwojowa ma charakter twórczy i obejmuje badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe) lub prace rozwojowe. Prowadzona jest w sposób systematyczny, a jej celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W zakres działalności badawczo-rozw  ojowej wchodzą m.in. oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne, prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, do zastosowania jej w praktyce, badania przemysłowe mające na celu zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do już istniejących.

Prace rozwojowe zaliczane do działalności B+R to m.in. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny nauki, technologii, działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji, oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług

Zmiany wprowadzone od 2018 roku

Zmiany wprowadzone nowelizacją ustaw o PIT i o CIT mają na celu modyfikację instrumentów podatkowych, które będą w większym stopniu wspierały prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Nowelizacje w zakresie ulgi B+R, które weszły w życie 1 stycznia 2018, to w szczególności:

 • udostępnienie ulgi B+R wszystkim przedsiębiorcom (podatnikom PIT lub CIT) – niezależnie od rozmiarów prowadzonego przedsiębiorstwa (dotychczas koszty kwalifikowane mogły być odliczane jedynie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.);
 • zwiększenie kwoty maksymalnego odliczenia od podstawy obliczenia podatku z tytułu ulgi B+R do 100% dla wszystkich przedsiębiorców, a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego do 150%;
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych np. o koszt nabycia usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej, czy o koszty nabycia sprzętu specjalistycznego, jak naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych, które nie są środkami trwałymi;
 • wprowadzenie ulgi B+R dla podmiotów, którym nadano status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) na podstawie ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, od 2018 r. podmioty posiadające status CBR korzystają ze szczególnych regulacji;
 • umożliwienie korzystanie od 2018 roku z ulgi B+R przedsiębiorstwom działającym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie SSE;
 • doprecyzowanie wielu przepisów.

Mechanizm ulgi B+R

Podatnicy korzystający z ulgi B+R koszty, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a związane były z działalnością badawczo-rozwojową, czyli koszty kwalifikowane, odliczają od podstawy opodatkowania. Wysokość limitu odliczenia uzależniona jest od rodzaju przedsiębiorstwa oraz rodzaju kosztów kwalifikowanych i w roku 2018 wynosi:

 • 100% - dla każdego przedsiębiorcy niebędącego CBR;
 • 150% - CBR (lecz 100% kosztów kwalifikowanych z tytułu uzyskania i utrzymania patentu).

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych zaliczane są:

 • wynagrodzenia pracowników w części związanej z działalnością badawczo-rozwojową oraz związanych z nimi składek na ubezpieczenia społeczne;
 • od 2018 roku wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w części związanej z działalnością badawczo-rozwojową;
 • od 2018 roku koszty nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 • koszty usług zewnętrznych jednostek naukowych, jak: ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, a także nabycia od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;
 • koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • określone koszty uzyskania i utrzymania patentu i in. Praw;
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z wyłączeniem samochodów osobowych, oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością;
 • od 2018 r. nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

Do kosztów kwalifikowanych CBR należą też (do 10% przychodów) odpisy amortyzacyjne budowli, budynków i lokali oraz usługi zewnętrzne od podmiotów innych niż jednostki naukowe.

Prawa i obowiązki podatników korzystających z ulgi

Zgodnie z art. 26e – 26g ustawy o PIT i art. 18d – 18e ustawy o CIT prawo do korzystania z ulgi B+R ma przedsiębiorca, który:

 • prowadzi działalność badawczo-rozwojową (B+R);
 • ponosi wydatki zaliczane do kosztów kwalifikowanych;
 • koszty na działalność B+R stanowią dla podatnika koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustaw o PIT i o CIT;
 • w prowadzonej ewidencji wyodrębnia koszty działalności B+R (zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy CIT);
 • nie otrzymał zwrotu kosztów w żadnej formie, np. dotacji ani nie odliczył ich od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym;
 • nie uwzględnia kosztów kwalifikowanych w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej;
 • odliczenia dokonuje z zachowaniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy o CIT (100% lub 150% kosztów kwalifikowanych).

Sposób rozliczenia ulgi

Odliczenia z tytułu ulgi B+R dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Skorzystanie z ulgi B+R nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia do organu podatkowego.

Podatnicy wykazują w zeznaniu rocznym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, składając zeznanie wraz z załącznikiem PIT-BR lub CIT-BR:

 • załącznik CIT/BR do zeznania CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B;
 • w podatku dochodowym od osób fizycznych załącznik PIT/BR do zeznań PIT-36 lub PIT-36L.

Jeżeli w roku podatkowym, w którym ma być dokonane odliczenie, podatnik poniósł stratę lub osiągnął dochód mniejszy niż wysokość przysługujących mu odliczeń, to ulgę można rozliczyć w ciągu następnych 6 kolejnych lat podatkowych.

Komu przysługuje zwrot bezpośredni?

W pewnym przypadkach podatnik może uzyskać zwrot bezpośredni nieodliczonej kwoty ulgi. Urząd skarbowy zwróci kwotę odpowiadającą iloczynowi nieodliczonych kosztów kwalifikowanych i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym w przypadku:

 • podatnika (PIT, CIT) rozpoczynającego działalność – w roku rozpoczęcia działalności (przy czym działań restrukturyzacyjnych nie traktuje się jako rozpoczęcia działalności);
 • mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności.

Wykazana w zeznaniu rocznym kwota odliczenia zwrócona podatnikowi stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00