Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Zeznanie roczne dla przychodów wykazanych w informacji PIT-8C

Zeznanie roczne dla przychodów wykazanych w informacji PIT-8C

620x100 dziecinnie proste

Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym podatnicy otrzymują informację o przychodach na druku PIT-8C, jeżeli uzyskali przychody, od których podmioty wypłacające nie naliczyły i nie odprowadziły do fiskusa zaliczek na podatek dochodowy.

Zeznanie roczne dla przychodów wykazanych w informacji PIT-8C

Kiedy i od kogo otrzymujemy informację PIT-8C
Do 28 lutego 2018 roku informacje na druku PIT-8C (Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych) mają obowiązek sporządzić podmioty, które wypłacały w 2017 r. przychody, od których nie miały obowiązku pobrania zaliczki na podatek. Do takich przychodów należą:

 • stypendia;
 • przychody z tak zwanych innych źródeł;
 • niektóre przychody kapitałowe.

Podmiot, za którego pośrednictwem podatnik uzyskuje stypendium, przychody ze zbycia papierów wartościowych oraz innych źródeł przychodów, nie pobiera od nich zaliczki na podatek dochodowy. Natomiast po zakończeniu roku sporządza informację PIT-8C i przekazuje ją:

 • podatnikowi;
 • urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika – w przypadku podatników mających miejsce zamieszkania w Polsce;
 • urzędowi skarbowemu, właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – w przypadku podatników nieposiadających miejsca zamieszkania w Polsce (art. 42a u.p.d.o.f.).

Podatnicy powinni otrzymać informacje sporządzone na druku PIT-8C do końca lutego. W przypadku urzędów skarbowych termin zależny jest od formy złożenia deklaracji. Druki PIT-8C przekazywane drogą komunikacji elektronicznej mogą być złożone do 28 lutego, natomiast w formie papierowej należy dostarczyć do urzędu podatkowego do końca stycznia.Stypendia w PIT-8C
W niektórych przypadkach osoby otrzymujące stypendia muszą je rozliczyć. Obowiązek rozliczenia PIT dotyczy uczniów i studentów, którzy w danym roku podatkowym otrzymali z tego tytułu ponad 3 800 zł, a pieniądze uzyskali zgodnie z uchwałą samorządu lub pozarządowej organizacji pożytku publicznego.
Po zakończeniu roku podatkowego instytucje wypłacające tego rodzaju stypendia powinny wysłać informację podatkową PIT-8C do urzędów skarbowych i do beneficjentów. W części E tego formularza wpisuje się wysokość wypłaconego świadczenia, kwotę wolną od podatku, kwotę pozostałą do opodatkowania i wysokość odprowadzonych zaliczek. Jeśli kwota wypłacona wpisana w kolumnie „a” nie przekroczy 3 800 zł, ta sama wartość będzie wpisana w kolumnie „b” (kwota wolna od podatku). W takiej sytuacji nie ma kwoty do opodatkowania i nie trzeba wykazywać przychodów we właściwym PIT-cie. Nadwyżka ponad limit 3 800 zł wykazana w kolumnie „c” podlega opodatkowaniu i trzeba ją przenieść do formularza PIT-37 lub PIT-36.Jeśli instytucja wypłacająca stypendium pobrała zaliczki na podatek dochodowy od stypendysty, taka informacja znajdzie się w rubryce „d”.

Przychody z kapitałów pieniężnych w PIT-8C
Biura maklerskie zobowiązane są do przekazania informacji PIT-8C, w której muszą znaleźć się przychody kapitałowe, czyli z:

 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych;
 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych;
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych;
 • realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych;
 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną;
 • objęcia akcji w spółkach z osobowością prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład pieniężny.


Jeśli posiadamy kilka rachunków inwestycyjnych, informację PIT-8C powinniśmy otrzymać z każdego biura maklerskiego prowadzącego rachunek. Natomiast inne przychody z kapitałów pieniężnych, jak zyski z lokat bankowych, oprocentowanych rachunków, otwartych funduszy inwestycyjnych, nie są wykazywane w PIT-8C, ponieważ instytucje nimi zarządzające odprowadzają na bieżąco należny podatek.Przychody z innych źródeł
Do przychodów z innych źródeł zalicza się wszystkie przychody, które nie mieszczą się w kategoriach źródeł nazwanych w katalogu źródeł przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. Przychody z innych źródeł to korzyści majątkowe niezwiązane ze źródłami takimi jak: stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza, emerytura lub renta, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, najem, podnajem, dzierżawa.

W ustawie o podatku dochodowym (artykuł 20 ust. 1) brak jasnego określenia tego typu przychodów, wymienione zostały tylko przykłady, takie jak:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny;
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, czyli wypłacane przez zakład pracy czy organ rentowy: chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne;
 • alimenty (należy pamiętać, że zwolnione od podatku dochodowego są alimenty: na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, na rzecz innych osób, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej (do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł);
 • stypendia;
 • niektóre dotacje (subwencje), dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia;
 • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Rozliczenie roczne podatku od przychodów wykazanych w PIT-8C
Obowiązek rozliczenia podatku od przychodów wykazanych w PIT-8C mają podatnicy. PIT-8C nie jest zeznaniem podatkowym, a informacją. Oznacza to, że przychody wykazane w tym formularzu należy wykazać w odpowiednim zeznaniu podatkowym. Warto tu zauważyć, że złożenie zeznania rocznego konieczne jest nawet w przypadku, gdy PIT-8C wykaże straty.
Przychody kapitałowe rozlicza się z zastosowaniem 19% podatku ryczałtowego, natomiast przychody z innych źródeł, które są wykazane w informacji PIT-8C, opodatkowane są według skali podatkowej (18 % od kwoty nieprzekraczającej 85 528 zł minus kwota wolna od podatku i 32% od kwoty powyżej 85 528 zł).
Przychody wykazane na formularzu PIT-8C należy więc rozliczyć w deklaracji:

 • PIT-38, jeśli ich źródłem są inwestycje kapitałowe;
 • PIT-36, jeśli uzyskane są z innych źródeł (przychody wykazane na formularzu w części D);
 • PIT-37, gdy przychodem jest stypendium (przychody wykazane na formularzu PIT-8C w części E).

Przychody wykazane w PIT-8C rozlicza się w standardowym cyklu rocznym, co oznacza, że na zapłacenie podatku mamy czas do 30 kwietnia 2018 r.Odliczenie kosztów od przychodów z PIT-8C
Opodatkowaniu podlega dochód, który obliczamy, odejmując od kwoty przychodu koszty jego uzyskania. Podatnik ma prawo rozliczyć koszty związane z przychodem wykazanym w PIT-8C, które nie są wyłączone z kosztów na podstawie art. 23 u.p.d.o.f. (art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.). Należy przy tym pamiętać o zachowaniu dowodów świadczących o poniesieniu kosztów. W przypadku kontroli skarbowej wykazanie związku kosztu z przychodem spoczywa na barkach podatnika.
Koszty odliczamy najczęściej, rozliczając przychody z kapitałów pieniężnych. Natomiast
w wielu przypadkach wynikających ze specyfiki przychodów z innych źródeł nie ma żadnych kosztów dla podatnika i wtedy dochód równy jest przychodowi, który faktycznie podlega opodatkowaniu.
Przychody z innych źródeł łączy się z innymi przychodami opodatkowanymi według skali podatkowej (art. 9 ust. 1a u.p.d.o.f.) wykazanymi w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 (stypendia).Złożenie zeznania podatkowego
Rozliczenie przychodów wykazanych w informacji PIT-8C składamy do urzędu skarbowego na formularzach PIT-36, PIT-37, PIT-38 w formie pisemnej lub elektronicznej. Terminem obowiązującym dla tych deklaracji jest ostatni dzień kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 30 kwietnia w 2018 roku jest dniem pracy, więc termin ten nie będzie przełożony jak to było w ubiegłym roku.
Nieotrzymanie informacji PIT-8C nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia przychodów i złożenia odpowiedniego formularza deklaracji podatkowej.
Warto pamiętać o tym, że organy skarbowe mają 5 lat na skontrolowanie podatnika. Jeśli nie wywiążemy się ze swojego obowiązku i nie rozliczymy podatku, możemy być narażeni na sankcje karno-skarbowe.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00