Działalność rolnicza

620x100 dziecinnie proste

Działalność rolnicza nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej).
Nie oznacza to jednak, że rolnicy w ogóle nie muszą płacić podatku. Dla osób uzyskujących dochody z rolnictwa przeznaczony jest podatek rolny.

 

Działalność rolnicza

CZYM JEST DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA NA GRUNCIE PODATKOWYM?

Działalność rolnicza, to: 

 • działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym)z własnych upraw albo hodowli lub chowu,
 • produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego,
 • produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią,
 • produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza,
 • hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych,
 • produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego,
 • hodowla ryb,
 • działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Osoby, które prowadzą wyżej wymienioną działalność są zobowiązane do zapłaty podatku rolnego, którego wysokość zależy od powierzchni oraz klasyfikacji gruntu.

Wysokość podatku rolnego:

 1. 185,45 zł za 1 ha przeliczeniowy - w przypadku  gruntów gospodarstw rolnych,
 2. 370,90 zł za 1 ha przeliczeniowy - w przypadku pozostałych gruntów.

KTO PŁACI PODATEK ROLNY?

Do zapłaty podatku rolnego zobowiązani są:

 • właściciel gruntu,
 • posiadacz samoistny gruntu,
 • użytkownik wieczysty gruntu,
 • w niektórych przypadkach posiadacz zależny gruntów, tj. np. dzierżawca (gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych).


O nabyciu gruntów rolnicy, będący osobami fizycznymi powinni powiadomić urząd gminy
w ciągu 14 dni od dnia nabycia gruntu.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zobowiązane są do powiadomienia właściwego organu
o nabyciu gruntów do 14 stycznia.
Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Podatek rolny opłaca się u sołtysa lub w urzędzie gminy.

KIEDY ROLNIK MUSI ROZLICZYĆ SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM?

Rozliczeniu z us. podlegają działy specjalne produkcji rolnej. Dochody z tego źródła wykazuje się na formularzu PIT-36 lub PIT-36L.
Działy specjalne produkcji rolnej, to rodzaj działalności wyodrębniony z działalności rolniczej. To:

 • uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,
 • uprawy grzybów i ich grzybni,
 • uprawy roślin „in vitro”,
 • fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,
 • wylęgarnie drobiu,
 • hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
 • hodowla dżdżownic,
 • hodowla entomofagów,
 • hodowla jedwabników,
 • prowadzenie pasiek,
 • hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Gdy rolnik prowadzi działalność gospodarczą to również musi rozliczyć się z urzędem skarbowym (czyli złożyć odpowiednie zeznanie do 30 kwietnia lub 31 stycznia).


Słowa kluczowe: działalność rolnicza, działy specjalne produkcji rolnej, jaki podatek dla rolników, podatek rolny, kiedy rolnik płaci PIT

 

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00