Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Odliczenia od podatku 2015

Odliczenia od podatku 2015

▪ 2 września 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 18 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Limity odliczeń od podatku przysługujące w 2015 roku

Odliczenia od podatku 2015
Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Uwagi
Ulga na dzieci

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:
- 92,67 zł na pierwsze dziecko,
- 92,67 zł na drugie dziecko,
- 166,67 zł na trzecie dziecko,
- 225 zł na czwarte i odrębnie taką samą kwotę na każde kolejne dziecko.

Podatnikowi wychowującemu jedno dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112.000 zł,
b)  niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112.000 zł.

(odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim  - kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej).

Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:
1) wykonywał władzę rodzicielską,
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Ulga przysługuje również na dziecko uczące się, które nie ukończyło 25 lat oraz jego dochody w rozliczanym roku nie przekroczyły 3089 zł)
Ulga przysługuje też na dzieci dorosłe, które otzrymuję rentę lub zasiłek pielęgnacyjny.
Ulga nie przysługuje na dziecko małoletnie, które zawarło związek małżeński.

 

Ulga abolicyjna "na powrót" Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją. Przysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym poza terytorium Polski dochody:
1) ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art.
14 ustawy, lub
2) z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi – które rozlicza na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy, tj. stosując metodę odliczenia proporcjonalnego
W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej 30% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.
W ramach tzw. praw nabytych – wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej W wysokości udokumentowanej dowodami stwierdzającymi ich poniesienie Dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00