Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Rozliczanie PIT Rozlicz PIT z darowizną

Rozlicz PIT z darowizną

620x100 dziecinnie proste

W rozliczeniu rocznym pit możemy wykazać darowizny przekazane w roku podatkowym, którego rozliczenie dotyczy. Pozwoli to na obniżenie podstawy opodatkowania, a tym samym podatku. Taką możliwość ustawodawca stworzył zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom uzyskującym dochody z pracy na etacie czy też umów zlecenia i umów o dzieło.

Rozlicz PIT z darowizną

Z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych (stawka 18% do dochodu w wysokości 85 528 zł oraz 32% do nadwyżki) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub kartą podatkową.

Korzystanie z odliczeń darowizn jest przywilejem podatkowym, zostało więc obwarowane koniecznością spełnienia ustawowych warunków.  

Istotny jest moment dokonania darowizny. Aby darowizna podlegała odliczeniu od dochodu, nie może zostać przekazana przez podatnika w dowolnym terminie. W zeznaniu rocznym podatnik może odliczyć jedynie darowiznę dokonaną w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie. Tym samym w zeznaniu za 2018 r. odliczeniu podlegają darowizny przekazane w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Jeżeli podatnik nie osiągnął w 2018 r. dochodu lub wysokość dochodu (przychodu) nie pozwala na odliczenie darowizny w pełnej dopuszczalnej wysokości, odliczenia darowizny lub jej części nie można dokonać w latach następnych.

Podatnik może odliczyć od dochodu darowizny przekazane na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.), tj. pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Nie każda darowizna pozwoli na zmniejszenie dochodu do opodatkowania. Konieczne jest przekazanie darowizny organizacji realizującej cele pożytku publicznego (organizacja o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – są tam wymienione np. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, szkoły publiczne, kluby sportowe). Organizacja ta powinna realizować cele społeczne, wskazane w art. 4 ww. ustawy. Odliczyć można jednak także wpłaty celowe, tzn. takie w których wskazana została konkretna osoba, której ma być udzielona pomoc za pośrednictwem wybranej organizacji. Nie można  natomiast odliczyć darowizny przekazanej bezpośrednio wybranej osobie.

Odliczeniu od dochodu przysługuje także dla darowizn na rzecz równoważnych organizacji określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Polska państwie UE lub innym państwie należącym do EOG, prowadzących taką działalność i realizujących te cele.

Oddzielną kategorię stanowią darowizny przekazane na cele kościelne(kultu religijnego lub

cele charytatywno-opiekuńcze danego kościoła), czy też darowizny na cele honorowego krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 1997 r. nr 106, poz. 681 ze zm.),w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Do odliczenia uprawnia jedynie darowizna krwi. Z „ulgi na krew” nie skorzystają więc ci, którzy za przekazanie krwi pobrali pieniądze.

Ustawa przewiduje górny limit możliwych odliczeń. Odliczyć można nawet 100% przekazanej kwoty (lub wartości w przypadku darowizn rzeczowych), trzeba jednak pamiętać, że wysokość odliczenia nie może przekroczyć 6%  osiągniętego w danym roku dochodu (przychodu), co wynika z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Oznacza to, że dokonując nawet kilku darowizn podatnicy i tak nie odliczą więcej niż wskazane 6%.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła – limit 6% rocznego dochodu nie obowiązuje, podatnik może więc odliczyć nawet 100% dochodu. Do celów charytatywno-opiekuńczych zalicza się pomoc potrzebującym (np. ubogim czy pokrzywdzonym w wyniku klęsk żywiołowych) przekazaną za pośrednictwem tzw. kościelnych osób prawnych. Są to m. in. metropolie, diecezje, parafie, Caritas.

Natomiast darowizny przekazywane na cele kultu religijnego podatnik może odliczyć od przychodu tylko w wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu (przychodu).

Forma przekazanej darowizny nie ma większego znaczenia. Mogą to być pieniądze albo darowizna w naturze. W przypadku darowizn rzeczowych pod uwagę bierze się pełną jej wartość, czyli także z podatkiem VAT (cena netto podwyższona o nadwyżkę VAT, która nie została odliczona w działalność podatnika).

Wszystkie darowizny powinny zostać udokumentowane.W przypadku wsparcia pieniężnego należy zachować dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Gdy udzielamy wsparcia rzeczowego pamiętajmy o oświadczeniu lub umowie, w których wskazane zostaną nasze a także obdarowanego, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Zebranej dokumentacji nie musimy składać razem z PIT.

Warunkiem dodatkowym skorzystania z wyłączenia z podstawy opodatkowania darowizny przekazanej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą jest przedstawienie darczyńcy przez kościelną osobę prawną - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdania o przeznaczeniu jej na tę właśnie działalność.

Darowizna na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie UE lub innym państwie należącym do EOG powinna zostać dodatkowo udokumentowana oświadczeniem tej organizacji.

Korzystający z odliczenia podatnik wykazuje  w części D załącznika PIT/O dołączanego do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37 kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, a w szczególności jego nazwę i adres.

Warto tutaj zauważyć, że korzystanie z odliczenia darowizny nie ma nic wspólnego z przekazywaniem 1 % podatku na rzecz OPP. Oznacza to, że kiedy ustalimy, jakie ulgi można odliczyć? co można odliczyć od podatku? co można odliczyć od dochodu? i po wszystkich możliwych ulgach i odliczeniach wyliczymy nasz podatek, możemy dodatkowo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego. Nasze wsparcie może trafić oczywiście do tego samego podmiotu, którego wsparliśmy wcześniej darowizną, jeśli posiada on status organizacji pożytku publicznego.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00