Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Rozliczanie PIT Ryczałt od przychodów osób duchownych

Ryczałt od przychodów osób duchownych

620x100 dziecinnie proste

Osoby duchowne, jako przedstawiciele zarejestrowanych związków wyznaniowych w Polsce, są zobowiązani podobnie jak wszystkie inne osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, do odprowadzania podatków od dochodów uzyskanych w ramach pełnionych funkcji. Prawo pozwala osobom świadczącym posługę duszpasterską na odstąpienie od tej formy zobowiązania wobec Skarbu Państwa. W jakiej sytuacji duchowny może zrezygnować z płacenia ryczałtu i jakie jego przychody nie są objęte opodatkowaniem?

Ryczałt od przychodów osób duchownych

Regulacje prawne dotyczące działalności osoby duchownej

Kwestie rozliczeń podatkowych osób duchownych reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w artykułach 42-51. Ustawa obliguje osoby duchowne do odprowadzenia podatku od uzyskanych w ramach pełnionej funkcji dochodów. Księża lub duchowi przewodnicy innych zarejestrowanych w Polsce związków wyznaniowych zobowiązani są zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby kościoła, ośrodka bądź świątyni o rozpoczęciu działalności. Zawiadomienie należy złożyć 14 dni przed rozpoczęciem pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim.

Jak rozliczyć duchownego? Wysokość stawek ryczałtowych

Przedstawiciele duchowieństwa odprowadzają stawki ryczałtowe kwartalnie. Wysokość stawki uzależniona jest od wielkości parafii i rangi sprawowanej funkcji. Tabele w załącznikach 5 i 6 ww. ustawy obrazują wysokości kwartalnych stawek ryczałtowych płaconych przez proboszczów i przez wikariuszy. Stawki te dotyczą również przewodników każdego innego wyznania, sprawujących w tych duchowych społecznościach porównywalne rangą funkcje. Liczbę mieszkańców danej parafii, potrzebnej do uwzględnienia właściwej wysokości stawki ryczałtowej, szacuje się według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rozpoczęcie działalności. Duchowni zobowiązani są do wpłaty ryczałtu do 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.

Możliwość z rezygnacji płacenia ryczałtu i inne ulgi podatkowe

Prawo pozwala osobie duchownej na rezygnację ze zryczałtowanej formy opłacania podatku. Ksiądz lub kapłan zobowiązani są złożyć odpowiedni wniosek do właściwego organu skarbowego i przejść na formę rozliczenia w oparciu o KPiR. Opodatkowanie nie dotyczy dobrowolnych datków wiernych, czyli tzw. wpływów “na tacę”, więc nie muszą być one w książce przychodów i rozchodów notowane. Podobnie wolne od podatku są przychody wynikające z usług takich jak chrzest, ślub lub pogrzeb. Kościoły zwolnione są również z podatku od nieruchomości przeznaczonych na miejsca kultu.

Ryczałt a składki na ubezpieczenie osób duchownych

Zgodnie z ustawą ryczałt osób duchownych ulega obniżeniu o odprowadzaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o ile składka ta nie została odliczona od podatku dochodowego. W tym przypadku jednak kwota składki zdrowotnej, o którą zmniejsza się wysokość odprowadzanego przez duchownego ryczałtu, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00