Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Budowa lub remont domu (zwrot VAT) - faktury do 2013 r.

Budowa lub remont domu (zwrot VAT) - faktury do 2013

620x100 dziecinnie proste

Zwrot za materiały budowlane, czyli zwrot wydatkow związanych z budownictwem mieszkaniowym (VAT).

Poniższy tekst dotyczy wydatków na budowę poniesionych do końca roku 2013. Informacje na temat odliczenia wydatków budowlanych poniesionych od 2014 roku znajdą Państwo w artykule "Budowa lub remont domu (zwrot VAT) - wydatki poniesione po roku 2014.

Budowa lub remont domu (zwrot VAT) - faktury do 2013

W dniu 27 września 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Osoby, które nabyły materiały budowlane do końca 2013 r.  (i mają to udokumentowane fakturami) mogą odzyskać zwrot VAT za materiały budowlane. 

Kto może odliczyć VAT za materiały budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym?

Prawo to przysługuje osobom, które do 31.12.2013 r. poniosły wydatki (udokumentowane fakturami) na materiały budowalne, na które od 2007 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%, 23%, 24% lub 25%. Jeżeli zakupiliśmy materiały, na które stawka VAT nie wzrosła - nie przysługuje nam odliczenie.
Wykaz materiałów, na które przysługuje zwrot VAT znajdziesz tutaj:  
a) http://www.nowe2011.cba.pl/lista/lista.pdf - w tabelce,
b) dziennik urzędowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju - załącznik, str. 267 Dziennika

Zwrot VAT należy się osobom, które:

a) zakupiły materiały budowlane w związku z inwestycją mieszkaniową:

- budowa budynku mieszkalnego,

- nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,

- remont lub modernizacja budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
(wykaz prac wchodzących w zakres remontu i modernizacji znajdziesz tutaj: http://www.pitax.pl/wiedza/sytuacje-podatkowe/zwrot-vat-za-materialy-budowlane/wykaz-robot-zaliczanych-do-remontu/)

b) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub tytuł prawny do budynku/lokalu (np. własność, umowa najmu, umowa użyczenia).

c) posiadają pozwolenie na budowę domu - gdy jest ono wymagane przepisami budowlanymi,

d) poniesione przez siebie wydatki mają udokumentowane fakturami.

Wszystkie warunki należy spełnić łącznie.

Ile wynosi kwota zwrotu? Ile VAT-u można odliczyć?

Wysokość limitów zależy od następujących czynników:

1) czy w latach 2004-2005 korzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej na towary, od których chcemy odzyskać VAT,

2) czy inwestycja wymagała pozwolenia na budowę,

3) ceny 1 m kw. ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku (ogłoszanej przez GUS),

4) stawki VAT w okresie złożenia wniosku.

(Cenę za 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, która ustalana jest co kwartał przez GUS, możemy uzyskać w urzędzie skarbowym lub na stronie Głównego Urzędu Statystycznego  - cena za mkw powierzchni użytwkowej

KWOTA ZWROTU WYNOSI:

1) DLA OSÓB, KTÓRE NIE KORZYSTAŁY Z ULG MIESZKANIOWYCH w 2004-2005:

- 68,18% kwoty podaku VAT (zapłaconego w cenie materiałów budowlanych) - dla 22% stawki VAT,

- 65,22% kwoty podatku VAT (zapłaconego w cenie materiałów budowlanych) - dla 23% stawki VAT.

Kwotę zwrotu zaokrąglamy do pełnych złotych.

Jednak nie można odliczyć więcej niż obowiązujące limity. Limity wynoszą:

a) dla inwestycji wymgającej pozwolenia na budowę - 12,195% z kwoty stanowiącej iloczyn
70 m kw. i ceny 1 m kw. ogłoszonej ostatnio przed kwartałem złożenia wniosku.

b) dla inwestycji nie wymagajacej pozwolenia na budowę - 12,195% z kwoty stanowiacej iloczyn 30 m kw. i ceny 1 m kw.

2) DLA OSÓB, KTÓRE KORZYSTAŁY Z ULG MIESZKANIOWYCH w 2004-2005 r:

- 55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych. Kwotę zwrotu zaokrąglamy do pełnych złotych.

Dla osób, które korzystały z ulgi mieszkaniowej kwota zwrotu nie może przekroczyć limitu, który wynosi:

a) dla inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę - 9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn
70 m kw. i ceny 1 m kw.
ogłoszonej ostatnio przed kwartałem złożenia wniosku.

b) dla inwestycji nie wymagajacej pozwolenia na budowę - 9,959% z kwoty stanowiacej iloczyn 30 m kw. i ceny 1 m kw. 

Gdzie odliczyć wydatki na matreiały budowlane?

Zwrot VAT dokonywany jest na nasz wniosek. Powinniśmy w nim ująć:

- imię i nazwisko, NIP lub PESEL, adres zamieszkania,

- adres urzędu skarbowego,

- rodzaj ponieisonych wydatków, rok rozpoczęcia inwestycji,

- wykaz faktur, obliczoną kwotę zwrotu,

- wskazanie sposobu zwrotu VAT (na rachunek bankowy, pocztą - wtedy zwrot jest pomniejszany o koszty pocztowe, w kasie urzedu skarbowego),

- podpis.

Do wniosku należy dołączyć:

- faktury,

- pozwolenie na budowę- jeśli było wymagane,

- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu.

Zamiast pisać wniosek własnoręcznie można wypełnić przygotowany przez Ministerstwo Finansów druk VZM-1, VZM-1/A, VZM-1/B lub VZM-1/C.

DO KIEDY MOŻEMY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Dla wydatków poniesionych w okresie:

a) 1.05.2004 - 31.12.2005 - wniosek możemy złożyć do 31.12.2014 r.

b) 1.01.2006 - 31.12.2007 - wniosek możemy złożyć do 31.12.2015 r.

c) 1.01.2008 - 31.12.2009 - wniosek możemy złożyć do 31.12.2015 r.

d) 1.01.2010 - 31.12.2011 - wniosek możemy złożyć do 31.12.2017 r.

4) 1.01.2012 - 31.12.2013 - wniosek możemy złożyć do 31.12.2018 r.

Małżeństwa mogą złożyć wniosek indywidualnie (każdy osobno) lub wspólnie. Bez względu na sposób składania wniosku pownien on zawierać dane osobowe oraz podpisy obojga małżonków.

Zwrot VAT-u przez urząd skarbowy.

W ciągu 4 miesięcy od dnia złożeniu wniosku o zwrot VAT urząd wydaje decyzję, czy należy nam się zwrot. Jeśli zwrot nam się należy, to jest on dokonywany w ciągu 25 dni od doręczenia decyzji. Jeśli zwrot nam się nie należy, to w decyzji urząd powinien uzasadnić dlaczego odmówił nam zwrotu.

Warunkiem wypłaty zwrotu jest brak zaległości podatkowych. Jeżeli mamy zaległości wobec urzędu skarbowego, to urząd należnym nam zwrotem VAT pokryje inne nasze zobowiązanie podatkowe.

Kwota zwrotu jest wolna od podatku PIT - nie wykazujemy jej w zeznaniach rocznych (PIT-37, PIT-36, PIT-28 i innych).

Jeśli decyzja lub kwota zwrotu nie zostanie nam dostarczona w terminie, to przysługują nam jeszcze odsetki za zwłokę.

 

PRZYKŁAD 1.
Obliczenie kwoty zwrotu podatku VAT dla osoby, która nie korzystała w 2004-2005 z ulgi mieszkaniowej:

Pan Tomasz buduje budynek mieszkalny.
Budowa wymagała pozwolenia.

Zapłacony VAT w cenie materiałów budowlanych: 22 000 zł. Materiały zostały zakupione
w 2009 r.
W lipcu 2013 r. pan Tomasz składa wniosek do urzędu skarbowego o zwrot VAT.

W 2013 r. obowiązuje stawka VAT 22%.

(Na złożenie wniosku pan Tomasz ma 5 lat od daty zakupu materiałów, czyli w 2013 ma jeszcze prawo ubiegać się o zwrot.)


Pan Tomasz oblicza kwotę zwrotu:
a) 68,18% * 22 000 (zapłacony VAT)=14 999,60.
Zaokrągla do pełnych złotych, czyli należny zwrot VAT, to 15 000 zł.

b) oblicza limit, powyżej którego nie przysługuje zwrot:

Inwestycja wymagała pozwolenie na budowę, dlatego limit wylicza wg wzoru:

12,195% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m kw. i ceny 1 m kw.

Pan Tomasz składa wniosek w lipcu 2013. Jest to III kwartał. Bierzemy pod uwagę cenę ostatnio ogłoszoną przed kwartałem złożenia wniosku. W tym przypadku będzie to II kwartał 2013 r., a obowiązująca cena 1 m kw., to 3 879 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane limit dla pana Tomasza wynosi: 

12,195%*(70*3 879)=33 113,08 zł.

Panu Tomaszowi przysługuje cały zwrot (15 000 zł), ponieważ mieści się w obliczonym limicie (33 113,08).

 

Przydatne dokumenty, informacje:

1. Wykaz materiałów, na które przysługuje zwrot VAT
a)
 http://www.nowe2011.cba.pl/lista/lista.pdf - w tabelce,
b) dziennik urzędowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju

2. Sposób posługiwania się wykazem
http://www.pitax.pl/wiedza/sytuacje-podatkowe/zwrot-vat-za-materialy-budowlane/sposob-poslugiwania-sie-wykazem/

3. Obowiązująca cena 1 m kw.
cena 1m2 powierzchni uzytkowej

4. Wykaz prac zaliczanych do remontu i modernizacji
http://www.pitax.pl/wiedza/sytuacje-podatkowe/zwrot-vat-za-materialy-budowlane/wykaz-robot-zaliczanych-do-remontu/

 

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00