Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Warto wiedzieć o podatkach Informacje na temat ulg i odliczeń Nieuprawnione oraz błędne korzystanie z ulg i odliczeń

Nieuprawnione oraz błędne korzystanie z ulg i odliczeń

620x100 dziecinnie proste

Z ulg podatkowych możemy korzystać, jeśli spełnimy warunki określone przez ustawodawcę. W rozliczeniach  PIT zdarzają się często błędy na skutek tego, że podatnicy bezpodstawnie lub błędnie korzystają z ulg podatkowych.

Nieuprawnione oraz błędne korzystanie z ulg i odliczeń

Błędy, które zauważymy po złożeniu zeznania podatkowego, możemy korygować składając deklarację korygującą. Od 2016 roku nie ma obowiązku uzasadniania przyczyny korekty, wystarczy  złożyć ponownie deklarację, tym razem wypełnioną poprawnie, i zaznaczyć, że jest to korekta zeznania.

1. Zmiany dotyczące ulg w 2015 roku

W przypadku składania rozliczenia pit 2015 r., pit 2016 czy pit 2017  błędy związane z korzystaniem z ulg podatkowych mogą  pojawić się m. in.w związku z dokonanymi zmianami dotyczącymi ulg, tj.:

  • ograniczeniem możliwości korzystania z ulgi na Internet tylko do dwóch następujących po sobie kolejno latach podatkowych,
  • ograniczeniem możliwości korzystania z ulgi na wychowanie dzieci przez osoby wychowujące tylko jedno dziecko.

2. Nieprawidłowe odliczanie wydatków na Internet

Osoby, które korzystały z odliczenia w latach poprzednich nie mogą korzystać z odliczenia w 2015 r. za wyjątkiem osób, które po raz pierwszy dokonały odliczenia w rozliczeniu za 2014 r.

Przykład:

Pani Monika korzystała z ulgi na internet w latach 2008 - 2013. W związku ze zmianą przepisów pani Monika nie ma prawa do odliczenia wydatków na internet w zeznaniu PIT składanym za 2015 rok.

Prawo do ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, przysługuje wyłącznie osobie wymienionej na fakturze dokumentującej poniesienie wydatków. Maksymalne odliczenie od dochodu - 760 zł - przysługuje podatnikowi wyłącznie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik z odliczenia tego nie korzystał.

Zdarza się, iż korzystając z tego odliczenia podatnicy wypełniają w załączniku PIT-O pozycję “wydatki na nabycie nowych technologii”, a prawidłowo odliczenie to wykazujemy w pozycji "Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet". Zdarza się również, że odliczenia dokonują podatnicy, którzy limit odliczeń wyczerpali w latach wcześniejszych.

3. Ulga na dzieci

W przypadku małżonków wychowujących jedno dziecko nie ma możliwości skorzystania z ulgi na wychowanie dzieci w ramach zeznania składanego za 2015 r., jeżeli  łączny dochód osiągnięty przez  małżonków w roku podatkowym 2015 r. przekroczy kwotę 112.000 zł.

Przykład:

Małżonkowie wychowują jedno dziecko. Dochód małżonków w 2015 r. wyniósł ponad 150.000 zł. W tej sytuacji małżonkowie nie mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej w ramach zeznania składanego za 2015 r. Odliczenie od podatku kwoty ulgi na dziecko przez któregokolwiek z małżonków jest błędem.

4. Niepełne dane dziecka w PIT/O

Korzystając z ulgi prorodzinnej  podatnicy winni wypełnić PIT/O, gdzie należy podać dane każdego dziecka, na które przysługuje odliczenie, wpisując te dane do części E załącznika PIT/O. Zdarza się często, że podatnicy nie podają numeru PESEL dziecka, a jest to element niezbędny. Należy też pamiętać, że w załączniku PIT/O w części E poza danymi dziecka wpisujemy również kwotę przysługującego odliczenia na dane dziecko.

5. Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem

Często zdarza się, że małżonkowie rozliczają się wspólnie nie mając do tego prawa. Wspólne rozliczenie pit małżonków lub osób samotnie wychowujących dziecko może być błędem, jeżeli nie spełniają warunków do zastosowania tej preferencji podatkowej. Warunki nie są spełnione, jeżeli chociaż jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym (bez względu na to, czy uzyskał dochody z tej działalności, czy też nie), nawet w przypadku zawieszenia działalności. Prawo do wspólnego rozliczenia nie przysługuje także podatnikom, którzy w trakcie roku podatkowego zawarli związek małżeński lub w stosunku do których orzeczono separację lub zawarli oni umowę wyłączającą wspólność majątkową.

6. Niewpisywanie małżonka w załącznikach

Podatnicy rozliczający się łącznie z małżonkiem i korzystający z ulg podatkowych często nie wpisują w załącznikach, w których wykazują odliczenia, danych swojego małżonka. Jest to nieprawidłowość. Jeżeli bowiem w częściach B1 i B2 formularza PIT-36 lub PIT-37 wpisane były dane obojga małżonków, powinny one również być wpisane w odpowiednich rubrykach

7. Brak załączników do zeznania (PIT/D, PIT/O, PIT/ZG)

Jeżeli korzystamy z odliczeń, należy razem z deklaracją pit złożyć odpowiednie załączniki. Na formularzu pit należy zaznaczyć, jakie załączniki składamy i podać liczbę poszczególnych załączników.

Jeżeli rozliczamy się odrębnie z małżonkiem, a oboje chcemy skorzystać z ulgi mieszkaniowej dołączamy PIT/D wypełniony na oboje małżonków z zaznaczeniem, do zeznania którego z małżonków jest on dołączony.

Błędem jest wpisywanie w częściach zeznań PIT, w których wskazuje się liczbę załączników, znaków innych niż cyfry oznaczające liczbę załączników, np.krzyżyków, "ptaszków" itp.

Przykład:

Pan Stanisław do zeznania PIT-36 za 2015 r. załączył informację PIT/O. W tej sytuacji podatnik w poz. 332 zeznania PIT-36 za 2015 r. powinien wpisać cyfrę 1. Umieszczenie w tej pozycji np. krzyżyka będzie błędem.

8. Odliczenia wyższe niż obliczony podatek

Jeżeli sumy odliczeń od podatku wykazane w załączniku PIT/O i odliczane w zeznaniu  pit 36 czy pit 37 przewyższają kwoty obliczonego podatku  dochodowego pomniejszonego o składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Jest to sytuacja niedopuszczalna, gdyż odliczenia takie nie mogą przekroczyć podatku. Należy pamiętać,  aby w takim przypadku nie wpisywać pełnej kwoty odliczeń, a jedynie kwotę nieprzekraczającą należnego podatku.

9. Błędne wypełnienie rubryk dotyczących przekazania 1 % podatku na rzecz wybranej OPP

Chcąc przekazać l % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, zwracajmy uwagę aby poprawnie  wpisywać numer KRS organizacji, umieszczonej w aktualnym wykazie prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kwoty podatku do przekazania należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek  groszy w dół. Należy też pamiętać, że tylko zeznanie złożone w  terminie, daje możliwość dysponowania tą częścią podatku.

 

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00