Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Warto wiedzieć o podatkach Informacje na temat ulg i odliczeń Ulga odsetkowa w rozliczeniu rocznym pit

Ulga odsetkowa w rozliczeniu rocznym pit

620x100 dziecinnie proste

Ulga odsetkowa w rozliczeniu rocznym pit

Pomimo uchylenia wymienionego przepisu z dniem 1 stycznia 2007, z omawianej ulgi można korzystać do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę), nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r. (art. 9 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

Podstawowym warunkiem skorzystania z omawianej ulgi, na zasadzie praw nabytych, jest podpisanie z kredytodawcą (pożyczkodawcą) umowy kredytu (pożyczki) po 1 stycznia 2002 r. do końca 2006 r. Kredyt (pożyczka) musi być udzielony przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Nie ma też możliwości odliczenia odsetek wynikających z umowy pożyczki zawartej z podmiotem innym niż bank lub spółdzielcza kasa oszczędności. Nie można skorzystać z ulgi, jeśli pożyczka została zaciągnięta od osoby prywatnej. Odliczeniu nie podlegają odsetki od pożyczek, które zaciągnięto w bankach mieszczących się poza terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub Konfederacji Szwajcarskiej. Moment podpisania umowy kredytowej (pożyczkowej) jest równoznaczny z udzieleniem kredytu przez bank lub skok, o którym mowa w art. 9 nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316)

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy z 16 listopada 2006 r., dokonanej 6 listopada 2008 r., rozszerzono zakres ulgi odsetkowej o możliwość odliczania odsetek od tzw. kredytów refinansowych i konsolidacyjnych, tj.:

- od kredytów zaciągniętych na spłatę kredytów (pożyczek) mieszkaniowych,

- od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego bądź kredytu zaciągniętego na spłatę takiego kredytu mieszkaniowego.

Prawo skorzystania z ulgi przysługuje polskiemu rezydentowi, czyli podatnikowi, który z całości swoich dochodów rozlicza pit w Polsce i który realizuje własne potrzeby mieszkaniowe, a nie np. potrzeby swoich dzieci. Ulga nie przysługuje na zakup działki budowlanej czy na nabycie wieczystego prawa użytkowania gruntu. Ulga nie przysługuje również na wykończenie nowego mieszkania.

Z umowy kredytu (pożyczki) musi wynikać, że pożyczone środki są przeznaczone na inwestycję objętą ulgą, czyli  na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1) budową budynku mieszkalnego, lub

2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, lub

3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, lub

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

 

Podatnik nie skorzysta z ulgi, jeśli pożyczka jest zaciągnięta zgodnie z umową na cel nieobjęty ulgą, np. na zakup działki budowlanej, a faktycznie środki zostaną przeznaczone na cele objęte ulgą.

Odliczeniu od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej podlegają jedynie odsetki naliczone za okres od 1 stycznia 2002 r. i zapłacone od tego dnia, które:

- zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez bank lub kasę,

- nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,

- nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Bank lub kasa spółdzielcza udzielające kredytu, który odliczamy w ramach ulgi, wystawia specjalne zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek.

O wystawienie takiego dokumentu zadbać muszą przede wszystkim posiadacze kredytów w walutach obcych, ponieważ ulgę rozlicza się w złotych i odsetki walutowe muszą być odpowiednio przeliczone przez bank lub kasę.

Ulgę odsetkową można po raz pierwszy zastosować w rozliczeniu pit za rok, w którym zakończono inwestycję.

Ulga odsetkowa jest limitowana. Ulga przysługuje do wysokości, odpowiadającej iloczynowi 70 metrów kwadratowych i określanej w rozporządzeniu rocznej kwoty, odpowiadającej cenie metra w danym roku. Jeżeli inwestycję zakończono w 2014 r. odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325.990 zł. Tylko odsetki od takiej wartości kredytu mogą być odliczone od dochodu. Jeśli wartość kredytu, który rozliczamy, była wyższa od tej kwoty, z ulgi skorzystać możemy jedynie proporcjonalnie.

Odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji mogą być odliczone za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki. Odsetki te mogą być również odliczone za rok następny. Wtedy w rozliczeniu uwzględnia się różnicę między sumą wszystkich odsetek do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik po raz pierwszy dokonał odliczenia. Podatnik ma prawo odliczyć odsetki, ale nie może odliczyć prowizji od kredytu (pożyczki).

Odliczenie następuje w zeznaniu PIT-37, PIT-36 (zasady ogólne opodatkowania) lub PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Odliczenia nie stosuje się w PIT-36L (podatek liniowy) i PIT-16A (karta podatkowa), PIT-39 (sprzedaż nieruchomości i praw do nieruchomości) lub PIT-38 (dochody z giełdy i inwestycji). Do składanych deklaracji dołączyć należy druk PIT/D. Do zeznania rocznego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje odliczenia odsetek, podatnik powinien dołączyć oświadczenie PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami VAT. Rozliczenie PIT z małżonkiem składa się na  jednym oświadczeniu PIT-2K, podając w nim dane identyfikacyjne obojga. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonują, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź w proporcji wskazanej we wniosku od dochodu każdego z małżonków, bądź od dochodu jednego z małżonków.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00