Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Warto wiedzieć o podatkach Informacje na temat ulg i odliczeń Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

620x100 dziecinnie proste

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Z prawa podatkowego znika ulga na nowe technologie. Od 1 stycznia 2016 r. zastąpi ją ulga badawczo-rozwojowa, w skrócie B+R. Nowelizacja ustawy podatkowej uchyla art. 26c ustawy o PIT i wprowadza nowy art. 26e. Optymalizowanie rocznego zeznania podatkowego z wykorzystaniem ulgi spotka się z nowymi regulacjami.

Za działalność badawczo-rozwojową uznaje się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny i w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz wykorzystywania ich do tworzenia nowych zastosowań.

Ulga badawczo-rozwojowa umożliwi odliczanie od podstawy opodatkowania części kosztów poniesionych na badania i rozwój - tzw. kosztów kwalifikowanych. W ramach nowych regulacji, ustawodawca przewidział możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o następujące wydatki kwalifikowane:

 • płace pracowników (łącznie ze składkami) zatrudnionych przy projektach innowacyjnych,płace pracowników (łącznie ze składkami) zatrudnionych przy projektach innowacyjnych,

 • kwoty wydane na materiały i surowce bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością B+R,

 • wynagrodzenie za ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i podobne, a także zakup wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych przez jednostkę naukową na potrzeby działalności B+R,

 • korzystanie za odpłatnością z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,

 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Wartość odliczenia będzie determinowana wielkością przedsiębiorstwa lub rodzajem poniesionych wydatków. Zgodnie z przyjętymi regulacjami w rocznym rozliczeniu PIT 2016 r. składanym w 2017 r. będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania 10 proc., 20 proc. lub 30 proc. wydatków (tzw. kosztów kwalifikowanych) poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Limit 30-proc. dotyczy wynagrodzenia i opłacanych składek pracowników zaangażowanych w badania. Natomiast 10, do 20 procent dotyczy różnego rodzaju kosztów, które są kwalifikowane, związane z prowadzoną działalnością badawczo rozwojową. Jeśli inwestujący w nowinki technologiczne jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, obowiązuje go granica 20-proc. W przypadku pozostałych podatników kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 10-proc. tych kosztów.

Do skorzystania z nowej ulgi uprawnieni sa podatnicy CIT i PIT uzyskujący przychody ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, czyli. źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, pod warunkiem, że i dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są u tych podatników PIT na zasadach ogólnych według skali podatkowej (pit 36) lub podatkiem liniowym (pit 36L). Nie będą mogli skorzystać ryczałtowcy (pit 28).

Istota tej ulgi polega na tym, że wydatki na koszty kwalifikowane dwukrotnie wpływają na wysokość podstawy naliczenia CIT lub PIT, tj.:

 • jako koszt uzyskania przychodów – przedsiębiorca korzystający z ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie traci możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów– ustawa nie zawiera postanowienia o wyłączeniu tych wydatków z KUP w sytuacji korzystania z ulgi B+R,

 • jako ulga badawczo-rozwojowa obniżająca podstawę opodatkowania CIT bądź PIT w zgodnie z określonymi limitami.

Z powyższego wynika,że  ulga podatkowa B+R umożliwia w praktyce odpisywanie więcej niż 100 proc. kosztów, które są związane z działalnością badawczo-rozwojową danego podatnika, raz jako koszty uzyskania przychodu, a po wtóre w ramach ulgi podatkowej B+R podatnik ma możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania części kosztów kwalifikowanych.

Jeżeli w ramach działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorca ponosi koszty kwalifikowane w formie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w tej działalności, to też stanowią one koszt podatkowy, mimo że część kosztów kwalifikowanych odlicza się od podstawy opodatkowania CIT lub PIT.
Nowa ulga podatkowa dla przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe zostaje wprowadzona w ramach „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku” Celem programu jest stworzenie wysoce konkurencyjnej gospodarki (innowacyjnej i efektywnej) opartej na wiedzy i współpracy.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00