Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Warto wiedzieć o podatkach PIT przez internet Przesyłanie e deklaracji w 2016 roku

Przesyłanie e deklaracji w 2016 roku

620x100 dziecinnie proste

Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego wprowadził nowe regulacje dotyczące zasad składania w formie elektronicznej deklaracji podatkowych i podań obowiązujące od 2016 roku.

Przesyłanie e deklaracji w 2016 roku

W rozporządzeniu określono:

 1. sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 2. rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

Nowością. wprowadzoną od 2016 roku, jest możliwość korzystania z nowych kanałów przesyłania e-deklaracji (Portal podatkowy i Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej /PUESC/) oraz nowe rodzaje podpisów.

Nowe regulacje w Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczą:

 • wprowadzenia nowych kanałów przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.:

                     - przez portal podatkowy i

                     - Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) oraz

 • określenia formularzy i podań, jakie  mogą być przez nie przesyłane.

 • wprowadzenia nowych rodzajów podpisów, którymi mogą być opatrzone wysyłane formularze i podania:

 • podpis elektroniczny użytkownika na portalu podatkowym, zapewniający autentyczność deklaracji i podań, które są przesyłane przez portal podatkowy. Podpis ten oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej użytkownika portalu podatkowego: identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL, imieniu (pierwszym), nazwisku, dacie urodzenia, identyfikatorze użytkownika służącym do uwierzytelniania profilu użytkownika na portalu podatkowym;

 • podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu Służby Celnej,

 • w rozporządzeniu wskazano, iż wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) może być przesłany również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej przez dedykowany kanał usług sieciowych (WS, XML, SOAP, WSDL).

Wysyłane online deklaracje i podania muszą być opatrzone podpisem elektronicznym. Obecnie rozróżnia się następujące rodzaje podpisu elektronicznego:

1) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893), albo

2) podpis elektroniczny użytkownika na portalu podatkowym, zapewniający autentyczność deklaracji i podań, które są przesyłane przez portal podatkowy albo

3) podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu Służby Celnej, albo

4) inny podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań.

Sposób wymaganego podpisu zależy od rodzaju formularza, a także od statusu osoby wysyłającej deklaracje.

Tak jak dotychczas wiele deklaracji, zeznań i informacji, roczne rozliczenia pit 2018 sporządzane przez osoby fizyczne i wysyłane przez internet pity 2018 można podpisać elektronicznie używając jedynie danych autoryzujących. Zestaw unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczący osoby składającej pit 2018 online: podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie. Warunkiem koniecznym pozwalającym prawidłowego złożyć dokument. jest podanie poprawnych danych identyfikujących. Tylko poprawnie wypełniony formularz, z bezbłędnie podanymi danymi autoryzującymi pozwoli na wysłanie rozliczenia pit czy innego dokumentu do systemu fiskalnego. Błędy w danych autoryzujących podczas próby wysłania dokumentu zostaną zasygnalizowane przez kod 414. Dopiero po poprawieniu pomyłek i otrzymaniu kodu 200, możliwe jest wysłanie formularza. 

Dane autoryzujące to:

1) identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL

2) pierwsze imię;

3) nazwisko;

4) data urodzenia;

5) kwota przychodu wskazanej w deklaracji w poprzednim roku, a dotyczącej rozliczenia pit za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym przesyłany jest dokument elektroniczny. W przypadku gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego zeznania, wpisuje się wartość 0 (zerową).

Kwoty przychodu wymagane do uproszczonego podpisu elektronicznego znajdziemy w odpowiednich pozycjach formularzy:

a)  PIT 28 (zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) - w pozycji 42;

b) PIT 36 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - w pozycji 86 albo poz. 133, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek;

c) PIT 36L (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) - w pozycji 13 lub 18;

d) PIT 37 (zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) - w pozycji 64 albo poz. 95, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek;

e) PIT 38 (zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) w pozycji 24;

f) PIT 39 (zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) - w pozycji 20;

g) PIT 40 (roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym) - w pozycji 53;

h) PIT 40a ( roczne obliczenie podatku przez organ rentowy za rok podatkowy) -  w pozycji 33.

Takim uproszczonym podpisem elektronicznym, nieweryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, mogą być opatrywane i przesyłane, deklaracje, zeznania i informacje przez podatników, płatników lub podmioty będące osobami fizycznymi, m.in.:  

- deklaracje, informacje podsumowujące oraz ich korekty dla podatku od towarów i usług: (VAT-7), (VAT-7K), (VAT-7D), (VAT-27); (VAT-UE); (VAT-UEK);

- deklaracje i informacje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-2), (PCC-3) i (PCC-3/A);

- deklaracje związane z  nabyciem rzeczy lub praw majątkowych (SD-3), (SD-3/A), (SD-Z2);

- zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym: (PIT-36), (PIT-36L), (PIT-37), (PIT-38), (PIT-39);

- roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40);

- zeznanie podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy (PIT-28);

- wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) i deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);

- deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);

- deklaracja roczna składana przez płatnika o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);

- deklaracja roczna płatnika o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);

- informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z);

- informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);

- informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);

- informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne będące nierezydentami polskimi (IFT-1/IFT-1R), informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R).

Rozliczając pity 2019 online, PiT-36 i PiT-37 online można wysłać drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego zarówno w gdy wypełniamy zeznanie indywidualnie, jak i w przypadku, gdy pit 2019 rozliczamy wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Podatnicy, płatnicy i podmioty będące osobami fizycznymi chcąc rozliczyć pit online, wysyłając deklaracje przez internet podpisują formularze uproszczonym podpisem elektronicznym - danymi autoryzującymi. Natomiast podatnicy,  płatnicy i podmioty, którzy nie są osobami fizycznymi, korzystają z podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie mogą być składane deklaracje autoryzowane przez pełnomocnika.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00