Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Warto wiedzieć o podatkach PIT przez internet Załączniki do pitów przez internet 2015

Załączniki do pitów przez internet 2015

620x100 dziecinnie proste

Pity 2015 (m.in. pit 28, pit 36, pit 37,pit 38, pit 39) mogą być składane online wraz z załącznikami. Rozliczając pit online przez portal podatkowy należy wybrać i zaznaczyć odpowiednie pole, aby pojawił się załącznik.

Załączniki do pitów przez internet 2015

Załączniki do deklaracji elektronicznych

Rodzaje deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego nieweryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (dane autoryzujące) zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2015 r. poz. 2362).  

Są to deklaracje:

a) dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-27, VAT-27K, VAP-1, VATUE, VAT-UEK

b) dla podatku od czynności cywilnoprawnych: PCC-3, PCC-3/A,

c) dla podatku od spadków i darowizn: SD-3, SD-3/A, SD-Z2,

d) w sprawie podatku dochodowego: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC,

e) w sprawie zryczałtowanego podatku: PIT-28, PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, PIT-19A,

f) dotyczące obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R.

Rozliczenia pit 2015  przez podatników będących osobami fizycznymi mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z załącznikami.

Dostęp do załącznika możemy uzyskać wpisując odpowiednią cyfrę oznaczającą ilość wybranych załączników (Jeśli podatnik chce załączyć więcej niż jeden załącznik tego samego typu powinien wpisać zamiast cyfry „1” odpowiednią wartość, np. „2”. ) w odpowiednich polach formularza rozliczenia pit :

PIT-28 (19)

wybierając PIT/O należy wpisać cyfrę 1 w polu 39

wybierając PIT/D należy wpisać cyfrę 1 w polu 140

wybierając PIT-2K należy wpisać cyfrę 1 w polu 141

wybierając PIT-28/A należy wpisać cyfrę 1 w polu 142

wybierając PIT-28/B należy wpisać cyfrę 1 w polu 143

PIT-36 (22)

wybierając PIT/B wpisać cyfrę 1 w polu 328

wybierając PIT/D wpisać cyfrę 1 w polu 329

wybierając PIT-2K wpisać cyfrę 1 w polu 330

wybierając PIT/M wpisać cyfrę 1 w polu 331

wybierając PIT/O wpisać cyfrę 1 w polu 332

wybierając PIT/ZG wpisać cyfrę 1 w polu 333

wybierając PIT/Z wpisać cyfrę 1 w polu 334

wybierając SSE-R wpisać cyfrę 1 w polu 335

PIT-36L (11)

wybierając PIT/B należy wpisać cyfrę 1 w polu 99

wybierając PIT/Z należy wpisać cyfrę 1 w polu 100

wybierając PIT/ZG należy wpisać cyfrę 1 w polu 101

PIT-37 (22)

wybierając PIT/O należy wpisać cyfrę 1 w polu 142

wybierając PIT/D należy wpisać cyfrę 1 w polu 143

wybierając PIT-2K należy wpisać cyfrę 1 w polu 144

PIT-38(11)

wybierając PIT/ZG należy wpisać cyfrę 1 w polu 62

PIT-39(7)

wybierając PIT/ZG należy wpisać cyfrę 1 w polu 56

Po wpisaniu w odpowiednie pola cyfr oznaczających ilość załączników, załączniki zostaną automatycznie dołączone (jako kolejne strony) do formularza interaktywnego.

ZAŁĄCZNIK PIT/O

Składany jest wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37.

Jest on przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

Można  wykazać w nim  takie ulgi, jak:

 • z tytułu przekazanych darowizn (krew, na cele kultu religijnego, na pożytek publiczny, na cele charytatywno - opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych),
 • z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
 • z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • z tytułu użytkowania sieci internet,
 • w związku z wydatkami na nabycie nowych technologii,
 • w związku z wpłatami na IKZE,
 • na wyszkolenie uczniów i zatrudnienie celem przygotowania zawodowego,
 • z tytułu umowy aktywizacyjnej,
 • prorodzinna (na dzieci),
 • abolicyjna (zagraniczna)

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O.

ZAŁĄCZNIK PIT/D

Informacja PIT/D o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym 2015 dotyczy wyłącznie podatników, którzy mają prawo do kontynuacji ulg budowlanych z tytułu praw nabytych..

ZAŁĄCZNIK PIT/2K

Oświadczenie PIT/2K muszą dołączyć wraz z załącznikiem PIT/D podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowych za dany rok po raz pierwszy korzystają z ulgi odsetkowej.

ZAŁĄCZNIK PIT/M

PIT/M stanowi załącznik do deklaracji PIT/36, którą zobowiązani są składać rodzice (opiekunowie) dziecka małoletniego,  jeśli dziecko uzyskało w 2015 r. przychody podlegające opodatkowaniu. Druku nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w których przypadku nie trzeba doliczyć dochodów do dochodów rodziców.

ZAŁĄCZNIK PIT/ZG

Informację pit/ZG o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym składa się jako załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Należy  dołączyć odrębnie do każdego zeznania – wypełniając w załączniku wyłącznie część związaną z danym zeznaniem podatkowym,  czyli w zależności od źródła przychodów.

ZAŁĄCZNIK PIT/B

W załączniku PIT/B przekazujemy do organów podatkowych  informacje o dochodach oraz o stratach z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18 lub 32%) lub liniowo (19%).Składamy go razem z PIT/36 lub PIT/36L.

Formularz składają zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie, jak i osoby, które są wspólnikami w spółkach niebędących osobami prawnymi.

Małżonkowie składają deklaracje PIT/B osobno - niezależnie od tego, czy rozliczają się wspólnie, czy indywidualnie.

ZAŁĄCZNIK PIT/28/A

Załącznik PIT-28/A stanowi informację o przychodach podatnika zarówno  z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeśli stosuje się rozliczenie metodą zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku małżonków każdy z nich rozlicza się z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych samodzielnie, w związku z czym sam złożyć musi załącznik  w zakresie własnych przychodów.

ZAŁĄCZNIK PIT/28/B

Z załącznika PIT-28/B korzystają wyłącznie podmioty, które w danym roku deklarują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

ZAŁĄCZNIK PIT/Z

Przeznaczony tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą, i jest składany razem z rozliczeniem pit  PIT-36 lub PIT-36L oraz załącznikiem PIT/B.Dotyczy wyłącznie podatników korzystających z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy o PIT.

Małżonkowie zawsze muszą złożyć osobne załączniki PIT/Z, niezależnie od tego, czy rozliczają się osobno czy wspólnie.

ZAŁĄCZNIK PIT/SSE-R

Wzór obowiązujący od 20 maja 2015 r. stosuje się do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 20 maja 2015 r.

Na formularzach interaktywnych można zaznaczyć jedynie załączniki wyżej wymienione. Pozostałe załączniki, jeżeli podatnik z rozliczeniem pit 2015 (rozliczenie pit 2016) jest zobowiązany je wypełnić, musi  złożyć w formie papierowej.

Załącznikiem takim jest np.certyfikat rezydencji, który nie jest obsługiwany przez system elektroniczny. Trzeba wtedy przekazać go do urzędu skarbowego w formie papierowej. Według wskazówek Krajowej Informacji Podatkowej potrzebne jest przy tym dołączenie pisma przewodniego z naszymi danymi i informacją o picie składanym elektronicznie.  

Deklaracje podatkowe VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i korekty tych deklaracji z podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (dane autoryzujące) mogą być przesłane do właściwego urzędu skarbowego wraz z niektórymi, wskazanymi w formularzach załącznikami. Aby uzyskać dostęp do załącznika należy w formularzu zaznaczyć wybór załącznika:

VAT-7(16)

dla VAT-ZZ zaznaczyć „1. tak” w polu 65

dla VAT-ZT zaznaczyć „1. tak” w polu 66

dla VAT-ZD zaznaczyć „1. tak” w polu 67

VAT-7K(10)

dla VAT-ZZ zaznaczyć „1. tak” w polu 65

dla VAT-ZT zaznaczyć „1. tak” w polu 66

dla VAT-ZD zaznaczyć „1. tak” w polu 67

VAT-7D(7)

dla VAT-ZZ zaznaczyć „1. tak” w polu 71

dla VAT-ZT zaznaczyć „1. tak” w polu 72

dla VAT-ZD zaznaczyć „1. tak” w polu 74

Wniosek o dokonanie zwrotu podatku VAT składa się na formularzu VAT-ZT, natomiast w przypadku żądania przyspieszenia zwrotu podatnik wypełnia formularz VAT-ZZ.  

VAT-ZD to zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego.

W deklaracji VAT-7D z podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie ma możliwości złożenia NAD-ZP „Wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych”.

Po uzupełnieniu wyżej wskazanych pól załączniki zostaną jako kolejne strony automatycznie dołączone do formularza interaktywnego wypełnianej przez program pit deklaracji pit online i wniosku.

Interaktywne formularze wraz z załącznikami należy podpisać tzw. podpisem elektronicznym nieweryfikowanym, czyli podać  dane autoryzujące (identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazanej w deklaracji w poprzednim roku, a dotyczącej rozliczenia pit za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym przesyłany jest dokument elektroniczny). Dopiero po podpisaniu mogą być przesłane do wskazanego w zeznaniu, właściwego urzędu skarbowego.

 

 

 

 

 

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00