Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji za pomocą internetu

620x100 dziecinnie proste

Deklaracja podatkowa składana za pomocą internetu musi być podpisana podpisem elektronicznym, a podpisać może ją podatnik (płatnik) lub też pełnomocnik.

Jeśli chcemy upoważnić osobę trzecią, posiadającą własny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, do wysyłania w naszym imieniu e-deklaracji (rozliczanie pit online), musimy zgłosić ją do Urzędu Skarbowego przy pomocy formularza UPL-1.

Aby dokonać tego zgłoszenia należy wypełnić w formie papierowej formularz  UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji przesyłanych w formie elektronicznej) i złożyć go w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników. W przypadku podmiotów zagranicznych właściwym urzędem skarbowym jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście. Wniosek podlega załatwieniu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia.  

Trzeba pamiętać, że formularz UPL-1 musi wpłynąć do właściwego urzędu skarbowego przed podpisaniem przez wyznaczoną osobę pierwszej e-deklaracji.

Podstawa prawna: Art. 80a § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)

Formularz można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów albo z innego portalu podatkowego.

Zgłoszenie osoby upoważnionej do składania deklaracji w formie elektronicznej nie podlega opłacie skarbowej.

 Upoważnienie ważne jest bezterminowo.

Podatnik, płatnik lub inka­sent, który przedłożył do organu podatkowego pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składa­nych w formie papierowej (art. 80a § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa) musi przedłożyć odrębne pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środ­ków komunikacji elektronicznej, jeżeli zamierza składać deklaracje (rozliczenie pit) w tej formie.

Podatnicy, płatnicy i inkasenci, którzy sporządzają deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, roczne rozliczenie podatku PIT-40 od dnia 1 stycznia 2015 r. zobowiązani są do przesyłania ich wyłącznie w formie elektronicznej. Muszą więc upoważnić do podpisywania tych dokumentów osobę posiadającą przypisany sobie bezpieczny e-podpis weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i zgłosić ją w urzędzie skarbowym.  Może to być reprezentant ustawowy, np. prezes zarządu, lub pełnomocnik.

W przypadku, gdy ustanawiamy pełnomocnictwo dla osoby, wysyłającej e-deklaracje w imieniu przedsiębiorcy, UPL-1 powinien być podpisany zgodnie z reprezentacją wynikającą z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź z udzielonym pełnomocnictwem w tym zakresie.

Raz złożone pełnomocnictwo uprawnia, w okresie jego obowiązywania, do przesyłania przez internet wszystkich deklaracji dot. rozliczenie pitu przez internet, zeznań, informacji i podań objętych systemem e-Deklaracje - bez względu na właściwość urzędu skarbowego, do którego są one kierowane. UPL-1 nie trzeba dostarczać do każdego urzędu skarbowego, w którym składane są te dokumenty. Dane z formularza pełnomocnictwa wprowadzane są do syste­mu e-Deklaracje. W momencie, kiedy pełnomocnik składa deklaracje w imieniu podat­nika, system automatycznie porównuje dane  z  wprowadzonego do systemu upoważnienia z danymi z certyfikatu podpisu elektronicznego, którym deklaracja będzie podpisana.

W przypadku druków (np. pit-37, pit-36, pit-28, pit-38) sporządzanych elektronicznie przez pełnomocników obowiązkowym jest standardowy e-podpis. Pełnomocnik przy podpisywaniu deklaracji nie może korzystać z danych potwierdzających jego tożsamość, tak jak ma to miejsce przy własnych drukach przesyłanych przez podatnika lub płatnika.

W przypadku odwołania pełnomocnictwa należy złożyć formularz OPL-1 „Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej”.

Z obowiązku złożenia upoważnienia do elektronicznego składania deklaracji PIT na druku UPL-1 zwolnieni są:

  1. Małżonkowie rozliczający się wspólnie - druk PIT w przypadku wspólnego rozliczenia podpisuje wyłącznie jeden z małżonków.

  2. Rodzice rozliczający dochody małoletnich dzieci - druku UPL-1 nie należy składać w przypadku rozliczania dochodu osoby małoletniej na druku PIT/M. Obowiązku takiego nie mają również rodzice, których małoletnie dzieci rozliczają się samodzielnie na osobnej deklaracji podatkowej.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00