Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Warto wiedzieć o podatkach Pozostałe zagadnienia Zaliczki na PIT w uproszczonej formie

Zaliczki na PIT w uproszczonej formie

620x100 dziecinnie proste

Przedsiębiorcy mogą korzystać z prawa do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej, w formie stałej wartości miesięcznej. Możliwość taka  została przewidziana w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 44 ust. 6b-6i.

Zaliczki na PIT w uproszczonej formie

Prawo do skorzystania  z uproszczonej formy

Zgodnie z art. 44 ust. 6b updof, praktykę  opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej może stosować podatnik, który osiąga dochody z działalności gospodarczej zarówno opodatkowanej według skali podatkowej, jak i podatku liniowego. Do wyliczenia wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej lub podatku liniowego 19%, przyjmuje się kwotę dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w rozliczeniu pit złożonym:

 

  • w roku podatkowym poprzedzającym bieżący rok podatkowy albo
  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeżeli w zeznaniu za rok kolejny podatnicy wykazali zerowy dochód lub stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku 3091 zł).

Jeżeli w drugim przypadku podatnicy również nie wykazali dochodu z działalności gospodarczej, bądź był on niższy od wartości 3091 zł - odprowadzanie do fiskusa zaliczek na podatek w uproszczonej formie nie jest możliwe.

Przykład

Pan Nowak w roku 2014 prowadził działalność gospodarczą. Jego dochody z tego tytułu były opodatkowane według skali podatkowej. W roku 2014 uzyskał dochody, które wykazał w zeznaniu złożonym w roku 2015 w wysokości wyższej niż kwota zwolniona z podatku. Natomiast w następny rok 2015 przyniósł Panu Nowakowi stratę z tytułu prowadzone działalności, którą wykazał w zeznaniu podatkowym złożonym w 2016 roku. Reasumując Pan Nowak w roku 2016 może zastosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, która będzie wyliczana na podstawie dochodu za rok 2014.

Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy

Podatnicy, którzy po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, powinni do 20 lutego roku podatkowego zawiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W kolejnych latach nie ma potrzeby ponownego składania zawiadomienia, gdyż wybranie uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy dotyczy również kolejnych lat.

Jeżeli podatnik chce zrezygnować ze stosowanej uproszczonej formy wpłacania zaliczek, powinien do 20 lutego roku kolejnego zawiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o fakcie rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Obliczanie zaliczki na PIT

Miesięczną zaliczkę na podatek w uproszczonej formie ustala się jako 1/12 kwoty podatku, który oblicza się stosując obowiązującą skalę podatkową, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za rok, który jest podstawą do skorzystania z uproszczonej formy opłacania zaliczek.

W podanym przykładzie jest to rok 2014, gdyż wtedy podatnik wykazał dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wyższy niż 3091 zł.

Gdyby podatnik w zeznaniu podatkowym za 2015 r. wykazał dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej powyżej kwoty 3091 zł, to podstawą do obliczenia zaliczki byłby dochód właśnie za ten rok podatkowy.

Jeżeli podatnik korzysta z 19% podatku liniowego, to zaliczka w formie uproszczonej obliczana jest tak samo, jak w przypadku skali. Jest to wysokość 1/12 kwoty podatku, jaki został obliczony według 19% stawki od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej,.

Kwota zaliczki na podatek tak samo jak dla innych podatników jest pomniejszana o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconą w danym miesiącu przez podatnika. Odliczenie ograniczone jest limitem 7,75% podstawy wymiaru składki.

Obowiązki podatnika

Zgodnie z art. 44 ust. 6c podatnik wybierając uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy zobowiązuje się do do:

  • stosowania tej formy wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy,
  • wpłacania zaliczek miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • dokonania rozliczenia pit (PIT-36 lub PIT-36L), składając go w urzędzie skarbowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W przypadku, gdy podatnik złoży korektę zeznania, która powoduje zmianę wysokości podstawy obliczenia danych zaliczek lub też organ podatkowy bądź organ kontroli skarbowej stwierdzi inną wysokość dochodu niż została przyjęta przez podatnika przy ustalaniu tych zaliczek, podatnik powinien złożyć korektę  kwot zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie.

Rozliczenie PIT 2019 oraz korekty zeznań można wykonać poprzez program PIT. Program PIT online pozwala na szybkie wypełnienie i wysłanie do organu skarbowego rozliczenia PIT. Pity za 2018 rok można wypełniać już od 1 stycznia 2019. 

 

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00