PIT 37 czy PIT 36

620x100 dziecinnie proste

29 lutego tego roku minął termin dostarczenia do urzędów skarbowych oraz podatników informacji sporządzanych przez płatników PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacje od organów rentowych: PIT-40A/11A, na podstawie których mogą być sporządzane roczne rozliczenia pit 37 i pit 36.

PIT 37 czy PIT 36

PIT 11 to Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT 8C to Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-R to Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT 40A/11A Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy.

Podatnik miał prawo złożyć do płatnika wniosek  o rozliczenie pit za ubiegły rok podatkowy przez płatnika PIT-12 (oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym) w terminie do 10 stycznia. Wtedy podatnik nie musiałby sam dostarczać zeznania podatkowego  za 2018 rok do urzędu skarbowego. Jeśli tego nie zrobił, musi teraz rozliczyć pit [rok-rozilczeniowy] do końca kwietnia, w właściwie do 2 maja 2019, gdyż 30 kwietnia przypada w tym roku na dzień wolny od pracy. Jeśli podatnik pobiera świadczenia z organu rentowego, takiego wniosku nie musiał składać, a ZUS i tak rozliczy go z fiskusem.

Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ale czy najlepsze i czy w każdym przypadku możliwe?

Jeżeli mieliśmy w 2018 roku prawo do ulg podatkowych i odliczeń i chcemy z nich skorzystać, nie możemy wyręczać się pracodawcą/płatnikiem, lecz musimy złożyć pity 2018 samodzielnie. Tak samo jest z możliwością przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Sami musimy wskazać wybraną organizację, podać w pit KRS oraz kwotę, jaką chcemy jej podarować.Dotyczy to również osób, które otrzymują świadczenia z organu rentowego.

Przykład 1: Pan Czesław jest emerytem i przysługują mu odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej. Otrzymał z ZUS pit 40 A. Czy musi złożyć zeznanie pit 37? Tak, gdyż w pit 40A  ulga rehabilitacyjna nie była uwzględniona. Pan Czesław musi ustalić wysokość przysługującego odliczenia i wypełnić załącznik pit O. Dodatkowo będzie mógł wskazać OPP (jedną lub więcej), dla której zechce przekazać 1% podatku.  Oba formularze: pit 37 i pit O powinien złożyć w urzędzie skarbowym do 2 maja. Może tego dokonać w formie tradycyjnej dokumentu papierowego lub złożyć pit online.

A kiedy nie jest to możliwe? Wtedy gdy uzyskujemy dochody z różnych źródeł. Nawet jeśli źródła te są jednego rodzaju np. ze stosunku pracy i otrzymaliśmy kilka informacji pit 11, musimy je samodzielnie zsumować na jednym formularzu pit 37 (pit 37 online).

Przykład 2: Pani Małgorzata pracuje na etacie w szkole. W tym roku wykonała dodatkowo pracę na zlecenie. Pani Małgorzata dostała 2 informacje pit 11 - jeden ze szkoły a drugi od zleceniodawcy. Teraz w pit 37 musi zsumować przychody, koszty, dochód, obliczyć podatek. Dokona tez odliczenia z tytułu ulgi internetowej (wypełni też załącznik pit O) oraz przekaże 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Pani Małgorzata musi samodzielnie zadbać o rozliczenie pit 37 do końca kwietnia (w 2019 do 2 maja). Nie mógł tego zrobić za nią ani pracodawca ani zleceniodawca. 

Rozliczenie pit 37 dotyczy dochodów uzyskanych przez  podatnika  wyłącznie za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Źródłem przychodu mogą być :

 • należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej.

 • emerytury - renty oraz inne świadczenia krajowe jak renty strukturalne czy socjalne,

 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne,

 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy,

 • działalność wykonywana osobiście (m.in. umowy zlecenia i umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie, zasiadanie w radach nadzorczych, pełnienie obowiązków społecznych, działalność sportowa,

 • prawa autorskie i inne prawa majątkowe,

 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

 • stypendia,

 • świadczenia z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • należności za pracę przysługujące tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

 • należności z umowy aktywizacyjnej,

 • inne źródła

Osoby, które oprócz źródeł wymienionych w pit 37 uzyskiwały dochody z innych tytułów i rozliczały zaliczki na podatek samodzielnie, a nie za pośrednictwem pracodawcy, muszą rozliczyć się na formularzu pit 36.

PIT-36 dotyczy przede wszystkim podatników, którzy w roku podatkowym:

 • uzyskiwali przychody (ewentualnie ponosili straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej  na zasadach ogólnych przy zastosowaniu opodatkowania według skali (18-32%)

 • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

 • prowadzili najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawierali inną umowy o podobnym charakterze i nie wybrali opodatkowania ryczałtem w zakresie tych umów, lecz podlegali opodatkowaniu według skali,

 • uzyskiwali zarobki za granicą lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej,

 • posiadali inne źródła przychodów, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,

uzyskali dochody podlegające  zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (przychody obcokrajowców uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej, kapitały pieniężne, wygrane w grach losowych, dodatkowe wynagrodzenia emerytów od zakładu pracy) - wyłącznie w przypadku, gdy podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Przyklad 3: Państwo Kowalscy uzyskują dochody z tytułu emerytury. Wspólnie mogliby złożyć deklarację pit 37. Jednakże maja dodatkowe dochody z tytułu najmu opodatkowane na zasadach ogólnych. W związku z tym obowiązuje ich formularz pit 36.

Z PIT-36 powinni skorzystać również podatnicy, którzy:

 • korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej – w roku bezpośrednio następującym po roku rozpoczęcia działalności  lub w roku przypadającym na dwa lata po tym roku,

 • są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem zwolnienia - w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał z “kredytu” - w wysokości 20% tego dochodu w każdym z tych lat.

Deklaracje pit 36 składają również podatnicy, którzy:

 • są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (gdy dziecko nie musi rozliczać się samodzielnie, na odrębnej od rodzica deklaracji PIT)

 • obniżają dochody o straty z lat ubiegłych.

rozliczają się  łącznie z małżonkiem, a małżonek musi korzystać z PIT-36 (np. prowadzi działalność gospodarczą. W takim przypadku łącznego rozliczenia dokonać należy na PIT-36.

PIT-36 nie można złożyć łącznie z małżonkiem lub dzieckiem, jeśli podatnik, małżonek podatnika lub dziecko:

 • uzyskuje przychody opodatkowane na PIT-28 (poza przychodami z najmu i dzierżawy) lub

 • uzyskuje przychody opodatkowane na PIT-36L,

uzyskuje przychody opodatkowane podatkiem tonażowym lub kartą podatkową.

Przykład 4: Pani Lucyna uzyskuje dochody z umowy o pracę i otrzymała od płatnika pit 11. Chciałaby rozliczyć pit 2018 wspólnie z mężem. Jednakże jest to niemożliwe, ponieważ mąż prowadzi działalność gospodarcza na zasadach podatku liniowego i obowiązuje go pit 36L. Małżonkowie muszą złożyć oddzielne zeznania podatkowe. Pani Lucyna wypełni pit 37.

Zdarzają się sytuacje, że podatnik oprócz rozliczenia pit 37 lub pit 36 powinien złożyć również  inne deklaracje, jeśli uzyskuje przychody rozliczane na innych zasadach. Wtedy należy złożyć:

 • PIT-36L w przypadku podatku liniowego,

 • PIT-38 z dochodów z  giełdy i zbycia udziałów w spółkach,

 • PIT-28 gdy zastosowany jest ryczałt ewidencjonowany,

 • PIT-39 ze zbycia  nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia lub wybudowania

 • PIT-16 z karty podatkowej.

Pity 2018 (pity 2018 online) zarówno pit 37 jak i pit 36 składa się do poniedziałku 2 maja 2019 r. Rozliczyć pit można korzystając z programu pit (program pit 2019, program pit 2018).

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00