Odsetki podatkowe w 2015 roku

620x100 dziecinnie proste

Jeżeli zobowiązania podatkowe regulujemy terminowo, nie są naliczane żadne  odsetki. W przypadku, gdy zobowiązanie podatkowe nie jest regulowane terminowo, przekształca się w zaległość podatkową. Wtedy podatnik zobowiązany jest oprócz zaległości rozliczyć kwotę odsetek za zwłokę.

Odsetki podatkowe w 2015 roku

Z przepisów ustawy o PIT wynika, że podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jednocześnie z rozliczeniem pit podatnik ma obowiązek uregulowania na bieżąco zobowiązań podatkowych. Niewpłacenie w terminie należnego podatku powoduje powstanie zaległości podatkowej. Jak rozliczyć PIT po terminie? Do kwoty podatku wynikającej z rozliczenia rocznego pit należy doliczyć odsetki za zwłokę.

Zaległość powstaje nie tylko w przypadku niewpłacenia podatku, lecz również od nieterminowo płaconych zaliczek, pobranych zbyt wysokich kwotach nadpłat itp. Wszystkie te zaległości obciążone są odsetkami za zwłokę.

Stawka odsetek podatkowych za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, plus 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Wysokość odsetek obliczanych według stopy podstawowej publikowana jest w obwieszczeniu Ministra Finansów. Odsetki podatkowe w 2015 roku są aktualne od 09.10.2014 - obowiązuje stawka 8%. We wcześniejszych okresach odsetki podatkowe kształtowały się następująco: w roku 2014 do 8 października 10%, od 9 października 8%, w roku 2013 stawka obniżała się od 13,5% do 10%, w roku 2012 wahała się w granicach od 14,50% do 13,50%, w roku 2011 rosła od 12% do 14%, w 2010 roku skoczyła z 10% do 12%. Odsetki podatkowe wraz z zobowiązaniami podatkowymi przedawniają się po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek.

Podatnik ma prawo skorzystać z preferencji przy naliczaniu odsetek podatkowych za zwłokę w następujących przypadkach:

  • kiedy składa korektę deklaracji podatkowej (w przypadku korekty zastosowanie znajdują odsetki w kwocie 75% podstawowej stopy). W 2015 roku 75% od standardowej stopy odsetek podatkowych 8% to 6%).

  • kiedy występuje z wnioskiem o odroczenie płatności zobowiązania podatkowego lub zaległości za zwłokę (w takim przypadku zamiast odsetek za zwłokę naliczana jest opłata prolongacyjna w wysokości 1/2 odsetek podatkowych za zwłokę za okres odroczenia.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00