Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Warto wiedzieć o podatkach Rozliczenia podatnika z urzędem skarbowym Wybór i zgłoszenie formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór i zgłoszenie formy opodatkowania działalności gospodarczej

620x100 dziecinnie proste

Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej wiąże się z decyzją o wyborze formy opodatkowania, ponieważ dochody z działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w skrócie zwanym podatkiem PIT.

Wybór i zgłoszenie formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór sposobu opodatkowania jest bardzo ważny, gdyż może mieć on decydujący wpływ na wysokość przyszłego podatku.  Od formy naliczania podatku zależy też  rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych.

Jeśli podatnik nie wybierze innej metody, to podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. W rozliczeniu pit 2018 oraz rozliczeniu pit 2016 jest to 18% i 32% .Wybór opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej nie wymaga zgłoszenia do  organu  skarbowego.  

Natomiast decyzja o wyborze innej formy opodatkowania związana jest z koniecznością zawiadomienia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Podatnik ma do wyboru opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w następujący sposób:

 • na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18% i 32%)

 • na zasadach ogólnych według jednolitej 19% stawki podatku (podatek liniowy)

bądź jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zwany w skrócie ryczałtem, albo

 • kartę podatkową.

Jaka jest różnica pomiędzy opodatkowaniem na ogólnych zasadach (tj. wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym według jednolitej 19% stawki) a zryczałtowanymi formami opodatkowania?

 • Zastosowanie skali podatkowej lub podatku liniowego powoduje, że podatek obliczany jest od dochodu, który stanowi różnicę pomiędzy faktycznie uzyskanym przychodem i kosztami jego uzyskania. Rozliczenie roczne dokonuje się na formularzu pit 36 lub pit 36L.

 • Opodatkowanie ryczałtem oznacza, że podatek będzie obliczany od przychodu, czyli koszty uzyskania przychodu nie będą odliczane i będą miały wpływu na wysokość podatku. Rozliczenie pit na druku pit 28.
 • Natomiast przy opodatkowaniu kartą podatkową wysokość podatku nie jest zależna ani od wysokości przychodu, ani od kosztów jego uzyskania, gdyż podatek ustalany jest decyzją organu skarbowego. Po zakończeniu roku podatkowego składa się  PIT-16A z tytułu rozliczenia składki zdrowotnej.

Wybierając formę opodatkowania trzeba zatem przeprowadzić wnikliwą analizę wskaźników ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem firmy. Należy wziąć pod uwagę:

 • rodzaj działalności, którą zamierza się uruchomić,

 • jej rozmiar, wysokość spodziewanych przychodów,
 • wysokość wydatków, czyli kosztów związanych z uzyskanie przychodów, w tym również kosztów związanych z prowadzeniem księgowości, które różnią się w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Decyzja o wyborze musi być dokładnie przemyślana, ponieważ zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego nie jest możliwa. Będzie to możliwe dopiero od następnego roku podatkowego.

W momencie  rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej, oświadczenie o wyborze podatku liniowego lub ryczałtu oraz wniosek o zastosowanie karty podatkowej można złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Wyboru formy opodatkowania należy dokonać przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej do dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, gdyż wtedy należy zaznaczyć wybór. Decyzję należy podjąć przed rozpoczęciem działalności w przypadku karty podatkowej albo do dnia uzyskania pierwszego przychodu w pozostałych przypadkach. O wyborze należy powiadomić pisemnie organ podatkowy.

Zmiany formy opodatkowania można dokonać tylko raz w roku, na początku roku podatkowego (obowiązywać będzie w danym roku od dnia 1 stycznia).Wymagane jest wtedy złożenie odpowiedniego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia. Dotyczy to również podatników, którzy chcą przejść na zasady ogólne z innych form rozliczania pit i opłacać podatek według skali. Wybierając kartę podatkową należy złożyć PIT-16. Natomiast dla zgłoszenia wyboru pozostałych form opodatkowania nie są przewidziane wzory urzędowe, ale niektóre urzędy skarbowe mogą stosować własne formularze.

Jak ustalić właściwość naczelnika urzędu skarbowego?

 • Przy opodatkowaniu dochodów na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub wyboru opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku oraz ryczałtu  naczelnik urzędu skarbowego jest właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną  właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

 • W przypadku karty podatkowej naczelnik urzędu skarbowego jest właściwy według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, podanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a gdy nie ma zorganizowanego zakładu ustala się właściwość według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki niebędącej osobą prawną, a jeżeli nie można ustalić siedziby to według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników. W sytuacji gdy działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.

Przychodu opodatkowanego w formach zryczałtowanych oraz dochodu opodatkowanego według 19% stawki nie łączy się z przychodami z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu podatkiem PIT.

PIT-28

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00