• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Noworudzkie Stowarzyszenie "Czterolistna Koniczynka"
    KRS 0000356192

Noworudzkie Stowarzyszenie "Czterolistna Koniczynka" powstało 27 maja 2010r. Założyła je pani Zofia Babik-Pietras - prezes stowarzyszenia. Jest to pozarządowa organizacja pożytku publicznego działająca m.in. na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusz Korczaka w Nowej Rudzie.

Szczegółowe cele Stowarzyszenia to:
1) Działania na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego uczniów, a tym samym wspieranie realizacji zadań wychowawczych szkoły.
2) Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
3) Wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów-organizowania zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu.
4) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
5) Ochrona i promocja zdrowia.
6) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych..
7) Przeciwdziałania patologiom społecznym:
8) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami.
9) Promocja i organizacja wolontariatu.
10) Prowadzenie własnych badań.
11) Wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania.
12) Działania proekologiczne.

Działalność Stowarzyszenia jest niedochodowa i opiera się na pracy społecznej jego członków. W grudniu 2010r. w ramach naszego stowarzyszenia swoją działalność charytatywną rozpoczął szkolny wolontariat "Chcemy Pomagać!".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!