• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu
    KRS 0000001304

Misja
Zrzeszanie osób - organizatorów pomocy społecznej, działających na rzecz ochrony osób starszych i niepełnosprawnych. Promowanie nowych metod i technik działania w zakresie polityki społecznej. Podnoszenie umiejętności, szczególnie zawodowej kadry pomocy społecznej poprzez działalność edukacyjno-szkoleniową. Współuczestniczenie w tworzeniu różnych form pomocy drugiemu człowiekowi. Propagowanie idei wolontariatu poprzez praktyczne angażowanie wolontariuszy w działania statutowe. Promowanie nowych form, metod i technik działania w zakresie polityki społecznej. Promowanie idei pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starszym, niezaradnym życiowo poprzez informowanie ich o przysługujących im prawach oraz podejmowanie interwencji socjalnych w sytuacjach kryzysowych. Prowadzenie działalności wydawniczej propagującej zagadnienia pomocowe. Organizowanie sympozjów i konferencji naukowych. Prowadzenie świetlic środowiskowych. Nawiązanie współpracy z Obwodem Kaliningradzkim w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Prowadzone działania
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w formie wyjazdowej i stacjonarnej dla osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej - z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki, uzależnień i przemocy w rodzinie, uzależnień alkoholowych, pomocy społecznej oraz innych dziedzin życia codziennego. Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych ubóstwem, niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną, długotrwałym bezrobociem jak i problemami patologii społecznej - prowadzenie zajęć terapeutycznych, dożywianie, organizowanie wypoczynku w mieście. Prowadzenie szkoleń dla zawodowej kadry pomocy społecznej, samorządów lokalnych i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.