Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Kto i kiedy powinien złożyć PIT 38?

Kto i kiedy powinien złożyć PIT 38?

▪ 27 stycznia 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 27 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Zyski z kapitałów pieniężnych uzyskane przez inwestorów prywatnych (z gry na giełdzie) podlegają obowiązkowi rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT 38. Dochód opodatkowany jest ryczałtem w wysokości 19%.

Kto i kiedy powinien złożyć PIT 38?

 Jakie przychody rozliczamy w PIT 38?

Druk PIT 38 podatnicy wykorzystują do rozliczenia przychodów kapitałowych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się między innymi: odsetki od depozytów bankowych, lokat lub innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, przychody z obrotu papierami wartościowymi, jak również dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Jednakże nie musimy rozliczać w PIT zysków z lokat bankowych, oprocentowanych rachunków ani otwartych funduszy inwestycyjnych, ponieważ to instytucje nimi zarządzające odprowadzają należny podatek. Samodzielnie muszą się rozliczyć z zysków posiadacze akcji i obligacji w momencie ich sprzedaży. Przychody kapitałowe nie są rozliczane razem z innymi dochodami, ale na specjalnie do tego przeznaczonym druku PIT 38.

Szczegółowe informacje o tym, jakie przychody należy wykazać w rozliczeniu rocznym na formularzu PIT 38, znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ustawowym zapisem deklaracja PIT 38 jest przeznaczona dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody:

  • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (np. dochody z forex), pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach z osobowością prawną;
  • z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W deklaracji PIT-38 należy też rozliczyć kapitałowe przychody uzyskane poza Polską, które nie zostały zwolnione z opodatkowania. Inwestycje zagraniczne wykazujemy w załączniku PIT/ZG.

Co należy zgromadzić do rozliczenia PIT-38?

Aby wypełnić zeznanie podatkowe PIT-38 w roku 2020, musimy zebrać dane o uzyskanych przychodach z kapitałów pieniężnych w roku podatkowym 2019. Najczęściej jest to informacja z biura maklerskiego PIT-8C. Jeśli mamy kilka rachunków inwestycyjnych, bo korzystaliśmy z usług nie jednego, a kilku biur maklerskich, to z każdego z nich otrzymamy osobną informację PIT-8C.

Trzeba też mieć na uwadze, że w przypadku dokonania sprzedaży poza rachunkiem inwestycyjnym, należy samodzielne wypełnić zeznanie podatkowe PIT 38.

Informacje przekazane na formularzu PIT-8C

Potrzebną do wypełnienia formularza PIT 38 informację PIT-8C płatnik ma obowiązek sporządzić i przekazać do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeden egzemplarz informacji PIT-8C otrzymuje podatnik, a drugi powinien dotrzeć do właściwego urzędu skarbowego. W deklaracji PIT-8C biuro maklerskie przekazuje dane o uzyskanych przez podatnika przychodach ze sprzedaży akcji i obligacji oraz poniesionych kosztach w okresie całego roku podatkowego.

Uzyskiwanie dochodów kapitałowych związane jest z kosztami, które ponosi inwestor. Przykładowo w przypadku sprzedaży papierów wartościowych lub akcji w spółce do kosztów można zaliczyć prowizje z tytułu takiej sprzedaży czy też opłaty z tytułu prowadzenia rachunku maklerskiego. Rozliczając PIT 38, może te koszty odliczyć od przychodu. Koszty mogą być rozliczone dopiero w momencie, gdy powstaje obowiązek zapłaty podatku, czyli po zbyciu instrumentów finansowych.

Jeżeli w danym roku podatkowym nie dokonamy żadnej sprzedaży, wtedy biura nie wystawią nam żadnego dokumentu PIT-8C i nie mamy obowiązku wypełnienia PIT-38.

Formularz PIT-8C stosowany jest też do wykazania dochodów nie tylko z giełdy, ale też z innych źródeł jak alimenty, stypendia, dotacje (subwencje), dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia oraz z tytułu kwot wypłacanych po śmierci członków otwartego funduszu emerytalnego, które rozliczane są na innych formularzach niż PIT-38.

Informacja PIT-8C za rok podatkowy 2019 powinna być dostarczona podatnikowi przez płatnika (m.in. biuro maklerskie) w terminie do 28 lutego 2020 roku (wtorek).

Rozliczenie PIT-38 elektronicznie

Kiedy chcemy rozliczyć w pit podatek giełdowy online mamy dwie możliwości:

  • Wypełniamy z programem PIT 38 interaktywny i wysyłamy do urzędu skarbowego online;
  • Korzystamy ze wstępnie wypełnionego zeznania PIT-38 (PFR PIT-38) przygotowanego przez administrację skarbową.

Droga elektroniczna jest najprostszym sposobem na złożenie zeznania PIT 38, tym bardziej że możemy skorzystać z usługi PFR. Administracja podatkowa, na podstawie informacji otrzymanych od płatników, do połowy marca przygotowuje propozycję zeznania PIT-38, które podatnik powinien sprawdzić, a po zaakceptowaniu podpisać i wysłać do urzędu skarbowego online. Takie wstępnie wypełnione zeznanie jest edytowalne i mamy prawo uzupełniać je, wprowadzać zmiany. Uzupełnienia w PFR PIT-38 mogą dotyczyć nieujętych przychodów lub kosztów. Możemy też wskazać nr KRS organizacji pożytku publicznego OPP, dla której chcemy przeznaczyć 1% naszego podatku.

Wypełniając PIT-38 za 2019, rok nie możemy, niestety, korzystać z żadnych ulg i odliczeń podatkowych. Nie przysługuje nam też prawo do wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Małżonkowie muszą swoje przychody kapitałowe rozliczyć na oddzielnych drukach PIT-38

Terminy złożenia zeznania PIT 38

W roku 2020 formularz podatkowy PIT 38 mamy obowiązek złożyć do 30 kwietnia niezależnie od tego, czy składamy w wersji papierowej, czy elektronicznej. Osoby z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i planują wyjechać poza granice kraju przed 30 kwietnia (terminem złożenia deklaracji PIT-38), muszą rozliczyć się z fiskusem na PIT 38, zanim opuszczą Polskę. Zeznanie podatkowe mogą złożyć drogą elektroniczną lub w tradycyjnej formie papierowej. Zobacz terminy PIT 2019/2020.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00