Data aktualizacji: 22-06-2022, 12:42

Rozliczenie PIT-28

PIT-28 w 2023 roku wypełniają m.in. osoby rozliczające się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego oraz uzyskujące przychody z najmu prywatnego. Dowiedz się jak i do kiedy rozliczyć PIT-28 za 2022 rok, pobierz aktualne druki oraz załączniki lub rozlicz formularz online z PITax.pl

 

Podstawowe informacje

PIT-28 - Dla kogo?

PIT-28 - Czego dotyczy?

Wypełnienie i rozliczenie online

Rozliczenie PIT-28 online

Stawki ryczałtu 2021 a 2022

Jak wypełnić PIT-28 – krok po kroku

Załączniki do PIT-28

Najczęstsze pytania

Kiedy wysłać PIT-28?

Jak i kiedy zapłacić podatek?

Jakie ulgi mogę rozliczyć na PIT-28?

Kiedy i jak dostanę zwrot podatku?

PIT-28 - Dla kogo?

Formularz PIT-28 jest przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem;
 • działalności prowadzonej w formie spółki opodatkowanej ryczałtem;
 • najmu prywatnego od nieruchomości położonej w Polsce, jak i za granicą;
 • sprzedaży własnych produktów rolnych lub zwierzęcych przetworzonych sposobem nieprzemysłowym.

Do końca 2022 r., najem prywatny można rozliczyć na zasadach ogólnych bądź w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Od 2023 r. wynajmujący nie będą mieli możliwości wyboru, gdyż jedyną właściwą formą opodatkowania dla tego rodzaju przychodów pozostanie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule:

Polski Ład - najem prywatny a ryczałt ewidencjonowany

PIT-28 - Czego dotyczy?

PIT 28 obowiązuje podatników, którzy rozliczają się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawowym elementem odróżniającym ryczałt od rozliczenia na zasadach ogólnych bądź w formie podatku liniowego jest brak możliwości pomniejszania podatku o wartość wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi w tej formie. Cechą charakterystyczną ryczałtu jest bowiem opodatkowanie osiągniętego przychodu.

Z tej uproszczonej formy opodatkowania mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki jawnej oraz spółki cywilnej oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.

Rozliczenie PIT-28 online

Rozliczenie PIT-28 online jest możliwe za pomocą programu PITax.pl Łatwe Podatki: Bezpłatne rozliczenie PIT-28 online

W programie PITax możesz wybrać rozliczenie PIT-28 online dla siebie lub dla innej osoby, a każdy rozliczany formularz można zapisać i odtworzyć ponownie później. System umożliwia wysłanie deklaracji do Ministerstwa Finansów przez internet. Należy jednak pamiętać, że aby to zrobić należy podać kwotę przychodu z zeszłego roku w ramach weryfikacji podatnika przez urząd skarbowy.

Aby poprawnie wypełnić deklarację należy odpowiedzieć na kolejne pytania w prostym kreatorze zeznań. System automatycznie wyliczy oraz wypełni należny zwrot lub niedopłatę podatku.

Na stronie PITax.pl znajdziemy także darmowy program do rozliczenia deklaracji PIT-28, za pomocą którego szybko przygotujemy formularz, wszystkie załączniki oraz wyślemy PIT online lub pobierzemy do wydruku w formacie PDF.

Najważniejsze cechy programu:

 • umożliwia wysłanie PIT 28 za 2022 rok online;
 • zawiera prosty kreator deklaracji PIT;
 • automatycznie dodaje wymagane załączniki;
 • program automatycznie odlicza wybrane ulgi, kwotę wolną od podatku i koszty uzyskania przychodu;
 • w wersji online, rozliczymy PIT-28 zarówno na Windows, Mac i Linux.

Przy wysyłaniu PIT-28 online pamiętajmy o pobraniu UPO – urzędowego poświadczenia odbioru, które jest oficjalnym potwierdzeniem wysłania formularza PIT do urzędu skarbowego.

"Twój e-pit" w 2023 roku wypełni za nas także deklaracje PIT-28 ale tylko za podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej  PIT-28 nie będzie zawierać informacji dot. działalności gospodarczej. Rozliczenie roczne na formularzu PIT-28 (w przeciwieństwie do rozliczenia na PIT-37 lub PIT-38) nie zostanie automatycznie zaakceptowane.

Polecamy: Poradnik rozliczania PIT online w PITax.pl

Stawki ryczałtu 2021 a 2022

Przedstawiamy najistotniejsze stawki ryczałtu rozliczane w deklaracji PIT-28. Stawki ryczałtu nie są jednakowe dla wszystkich rodzajów działalności. W 2022 r. doszło do zmiany tabeli stawek podatku ryczałtowego, w związku z czym wynoszą w rozliczeniu PIT-28 za 2022 r.:

 • 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
 • 15% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych;
 • 14% przychodów ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej, architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych czy w zakresie specjalistycznego projektowania;
 • 12,5% od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki przychodów ponad 100 000 zł;
 • 12% dla przychodów osiąganych w związku ze świadczeniem niektórych usług w obszarze IT (dotychczas objętych stawką 15%), które są związane głównie z wydawaniem oprogramowania komputerowego (z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line) oraz z doradztwem w płaszczyźnie informatycznej;
 • 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek;
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł;
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych;
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą;
 • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Jak można zauważyć, zmienione stawki ryczałtu obejmują wiele grup zawodowych. Z obniżonej stawki podatku mogą skorzystać między innymi osoby świadczące niektóre usługi z dziedziny IT.

Więcej informacji na temat rozliczenia ryczałtem przez informatyków znajdziesz w poradniku rozliczenia IP Box czy ryczałt dla programisty i informatyka?

Jak wypełnić PIT-28 – krok po kroku

Druk PIT-28 za 2022 składa się z kilku stron oraz kilku sekcji oznaczonych literami A, B. C itd. 

W sekcji A formularza wypełniamy dane urzędu, do którego składamy zeznanie PIT-28, cel wysłania zeznania (pierwsze złożenie PIT w roku czy korekta). Należy wpisać ten urząd, który jest dla nas właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (również, gdy prowadzimy działalność gospodarczą) na dzień 31 grudnia rozliczanego roku – nie miejsce zameldowania.

W sekcji B uzupełniamy dane identyfikacyjne oraz miejsce zamieszkania podatnika. W rozliczeniu rocznym zawsze wpisujemy adres aktualny na dzień składania PIT. Znaczenie ma miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Nie trzeba mieć meldunku w miejscowości, w której się przebywa, aby złożyć w niej deklarację PIT.

W sekcji C wykazujemy przychody z działalności gospodarczej ryczałtowej, najmu prywatnego lub ze sprzedaży własnych produktów rolnych.

Sekcja D to miejsce na wpisanie ulg i odliczeń, jak np. strat z lat ubiegłych, składek na ubezpieczenie społeczne, wydatków mieszkaniowych czy darowizn. Część ulg należy wykazać najpierw w załączniku PIT-O lub PIT-D, a następnie kwoty przenieść do PIT-28. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć limitów ustawowych oraz wskazanych w opisach do danego pola w PIT-28.

Szerzej o ulgach w dalszej części artykułu: Jakie ulgi mogę odliczyć w PIT-28?

Sekcje E i F są przeznaczone na matematyczne obliczenia kwot przysługujących odliczeń, a także wyliczenie podstawy opodatkowania (od wykazanej kwoty przychodów w sekcji C odejmujemy odpowiadające im odliczenia wykazane w sekcji E).

W sekcji G należy wskazać zmniejszenia i zwiększenia przychodów o wartości wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych. W tym miejscu uzupełniania wymagają informacje podane w składanym przez nas załączniku PIT/WZR.

W sekcji H wykazujemy przychód po zwiększeniach bądź zmniejszeniach o wartość wierzytelności lub zobowiązań.

W sekcji I dochodzi do obliczenia ryczałtu ewidencjonowanego wedle stosownej stawki po uwzględnieniu odliczeń od przychodu oraz podatku zapłaconego za granicą.

W sekcji J wykazujemy kwoty przysługujących nam odliczeń od ryczałtu, jak np. składki na ubezpieczenia zdrowotne. Część ulg należy wykazać w załącznikach PIT-O lub PIT-D, a następnie nanieść na deklarację PIT-28 za 2022.

Sekcja K to obliczenia matematyczne wykazujące, jaki wychodzi nam ryczałt/podatek do zapłaty lub do zwrotu. W sekcji tej wykazujemy również kwotę wpłaconego ryczałtu od stycznia do listopada.

Sekcja L to miejsce na wskazanie, czy skorzystaliśmy z tzw. kredytu podatkowego oraz w jakiej części.

W sekcji M należy wykazać wartość wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada danego roku podatkowego albo za I, II, III kwartał roku podatkowego.

W sekcji N jest miejsce na podanie ryczałtu obliczonego i wykazanego w ewidencji przychodów w poszczególnych miesiącach lub kwartałach po dokonaniu odliczeń.

W sekcji O uzupełniamy dane OPP, której chcemy przekazać 1,5% podatku. Jeśli chcemy, możemy wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu, oraz podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).  Wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych OPP nie jest obowiązkowe i nie wpływa na przekazanie 1,5% podatku dla wskazanej OPP.

Sekcja P stanowi miejsce na informacje uzupełniające w zakresie przekazania 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego wraz z oświadczeniem zgody na przekazanie ww. wartości na cel szczególny.

W sekcji Q musimy wskazać rodzaj oraz liczbę załączników do PIT-28. Stosownie do powyższego omówienia będą to druki PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT-28/B, PIT/WZR.

Sekcja R jest obszarem nieobowiązkowym i stanowi informację czy rozliczający się podatnik posiada Kartę Dużej Rodziny (KDR).

W sekcji S wskazywane są informacje dodatkowe dotyczące sposobu rozliczania. W tym miejscu podajemy czy wybraliśmy kwartalny sposób opłacania ryczałtu czy moment powstania przychodu powstanie z dniem przyjęcia zaliczki na kasie rejestrującej.

W sekcji T należy podać rachunek bankowy, na który chcemy aby doszło do zwrotu ewentualnej nadpłaty podatku.

W sekcji U składany jest podpis podatnika bądź działającego w jego imieniu pełnomocnika, który dokonuje złożenia deklaracji.

Po szczegółowe informacje, jak wypełnić PIT-28 zapraszamy do artykułu: PIT-28 – Instrukcja krok po kroku

Załączniki do PIT-28

Załącznikami do PIT-28 są:

 • PIT-28B  w którym wykazujemy dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej.
 • PIT-O  w którym wykazujemy należne nam ulgi 
 • PIT-D  w którym wykazujemy należne nam ulgi w związku z wydatkami mieszkaniowym.
 • PIT-2K  składamy, gdy rozliczamy po raz pierwszy ulgę odsetkową. To oświadczenie o wysokości poniesionych wydatków związanych z inwestycją mieszkaniową. Jest to załącznik do PIT-D.
 • PIT/WZR - składamy jeśli korzystamy z tzw. ulgi na złe długi.

Informacje podawane na wyżej wyszczególnionych załącznikach są również niezbędne celem prawidłowego wypełnienia deklaracji PIT-28.

 

PIT-28 - do kiedy termin?

Od roku 2023 r. nowy termin złożenia PIT-28 oraz PIT-28S jest ten sam co w przypadku innych zeznań rocznych PIT - do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy – ostatecznym terminem na rozliczenie PIT-28 oraz PIT-28S  jest pierwszy dzień roboczy po nim następujący. Wskazane zeznania roczne będziemy mogli rozliczyć do 2 maja 2023 roku.

Deklaracje przesłane przed 15 lutego będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożymy swój PIT wcześniej, termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego.

wysyka pit przez internet pitax2wydruk pit 37 do pdf2gotowe zeznanie pit 2

Jakie ulgi mogę rozliczyć na PIT-28?

W ramach deklaracji PIT-28 w 2023 roku możemy odliczyć następujące ulgi:

 • ulgę internetową,
 • darowizny przekazane na cele publiczne,
 • darowizny przekazane na cele kultu religijnego,
 • darowizny przekazane na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła, 
 • darowizny przekazane szkołom na cele kształcenia ustawicznego (na edukację),
 • darowizny na cele walki z COVID
 • z tytułu oddania krwi,
 • wydatki rehabilitacyjne,
 • ulgę termomodernizacyjna,
 • wpłaty na IKZE.

program pit 37 ulga internetowa4

Powyższe ulgi wykazujemy w PIT-O, który załączamy do PIT-28. Oprócz powyższych ulg, podczas rozliczenia PIT-28 możemy odliczyć:

 • ulgę odsetkową (z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego);
 • ulgę z tytułu oszczędzania na kasie mieszkaniowej;
 • wydatki mieszkaniowe z poprzednich lat, które nie znalazły pokrycia w dochodzie lub podatku. Podatek był za mały, aby móc odliczyć całą wysokość ulgi.
 • 50% zapłaconych składek zdrowotnych (odliczenie od przychodu)

Po szczegółowe informacje na temat rozliczania ulg podatkowych zapraszamy do artykułów:

Powyższe artykuły przeprowadzą po szczegółach poszczególnych ulg znajdujących zastosowanie przy rozliczaniu PIT-28 oraz PIT-28S.

Jak i do kiedy zapłacić podatek z PIT-28?

Podatek wynikający z PIT-28 należy zapłacić do 2 maja 2023 roku. Nie musimy płacić podatku równocześnie ze złożeniem/wysłaniem PIT-u do urzędu skarbowego. PIT 28 możemy wysłać np. 15 lutego, a podatek zapłacić najpóźniej do 2 maja 2023 roku.

Podatek płacimy korzystając z mikrorachunku podatkowego. Właściwy rachunek możemy odnaleźć korzystając z generatora na stronie rządowej (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/) lub otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym.

Po szczegółowe informacje jak zapłacić podatek, zapraszamy do artykułu: Jak zapłacić podatek PIT?

Kiedy i jak dostanę zwrot podatku?

Urząd ma 45 dni na jego zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania PIT 28 elektronicznie, zaś 3 miesiące w przypadku zeznań podatkowych składanych w formie papierowej, ale nie wcześniej niż od 15 lutego. Nawet jeśli złożymy swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego.

Zwrot podatku otrzymamy albo na wskazany przez nas rachunek bankowy albo pocztą na adres wskazany w PIT.

Po szczegółowe informacje na temat zwrotu podatku, zapraszamy do artykułu: Jak i kiedy otrzymam zwrot podatku?

Źródło:

Ustawa o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991 r. (PDF) - Pobierz

Pobierz druk PIT-28 za rok 2022 obowiązujący podczas rozliczenia w 2023 r.

PIT-28

PIT-28 umożliwia rozliczenie przychodów objętych ryczałtem.

Pobierz PIT-28 PDF ❯

PIT/O

Przeznaczony do wykazania ulg, które obniżają nasz dochód oraz podatek.

Pobierz PIT/O PDF ❯

PIT/D

Przeznaczony do wykazania ulg mieszkaniowych.

Pobierz PIT/D PDF ❯

PIT/2K

Przeznaczony dla osób, które rozpoczęły odliczanie ulgi mieszkaniowej pomiędzy 2002 i 2006 r.

Pobierz PIT/2K PDF ❯

PIT-28B

Przeznaczony dla działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej. 

Pobierz PIT-28B PDF ❯

PIT-WZR

Załącznik składany w sytuacji, gdy korzystamy z tzw. ulgi na złe długi

Pobierz PIT-WZR PDF ❯

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00