Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Ulga prorodzinna 2025 za 2024 rok - wysokość, limit dochodu, komu przysługuje

Ulga prorodzinna 2025 za 2024 rok - wysokość, limit dochodu, komu przysługuje

▪ 27 października 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 4 kwietnia 2024 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Ulga prorodzinna, inaczej nazywana również ulgą na dziecko, jest najczęściej występującym odliczeniem podatkowym w rozliczeniu PIT. W zeznaniu podatkowym za rok 2024 możliwe jest nie tylko odliczenie tej ulgi od podatku – istnieje także możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi, jeśli zbyt niskie zarobki nie pozwoliły podatnikowi na skorzystanie z niej. Zeszłoroczne zasady korzystania z ulgi prorodzinnej nie uległy w tym roku żadnym zmianom i wciąż pozostają aktualne. Poniżej w prosty sposób przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące ulgi na dziecko rozliczanej w deklaracjach składanych za 2024 rok. 

Ulga prorodzinna 2025 za 2024 rok - wysokość, limit dochodu, komu przysługuje
Aktualizacja dla rozliczenia w 2024/2025 r.

Spis treści

 1. Ulga prorodzinna (na dziecko) - komu przysługuje i na jakich zasadach
 2. Ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko
 3. Ulga prorodzinna - limit dochodu
 4. Ulga prorodzinna - wysokość 
 5. Zmiana sytuacji dziecka - specyficzne regulacje
 6. Szczegółowe przykłady rozliczenia ulgi prorodzinnej
 7. Dokumentowanie ulgi na dziecko
 8. Sposób wykazania ulgi w zeznaniu podatkowym
 9. Dodatkowy zwrot ulgi

Ulga prorodzinna (na dziecko) - komu przysługuje i na jakich zasadach

Podobnie jak ulga rehabilitacyjna, ulga na dziecko jest jednym z najpopularniejszych odliczeń. Z ulgi prorodzinnej w 2025 za 2024 rok skorzystają rodzice, którzy sprawują władzę rodzicielską, a także opiekunowie prawni dziecka (jednak tylko w wypadku, gdy dziecko z nimi zamieszkuje) oraz w przypadku rodzin zastępczych. Z odliczenia nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej. Z ulgi natomiast mogą skorzystać rodzice, których dzieci są:

 • małoletnie;
 • otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną - bez względu na ich wiek;
 • do ukończenia 25. roku życia, które uczą się lub studiują - jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej (limit zarobków dziecka w tym przypadku jest równy 19 061,28 zł). Za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. Do dochodów tych nie wlicza się renty.

Odliczenie ulgi na dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Mogą oni odliczyć od podatku kwotę ulgi prorodzinnej w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (sprawują tzw. opiekę naprzemienną) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych.

W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania. Natomiast miejscem zamieszkania jest jest miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko

Jednym z warunków skorzystania z ulgi na pełnoletnie dziecko (do ukończenia przez nie 25. roku życia) jest nauka dziecka w szkole. Nauka w jakich szkołach pozwala na odliczenie ulgi na dziecko? Zgodnie z przepisami ustawy, dziecko może się kształcić w szkole, o której mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy, lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, w tym również na studiach doktoranckich, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych („niestacjonarnych”). Szkołami, o których mowa wyżej są m.in.:

 • szkoły ponadgimnazjalne;
 • kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych;
 • uczelnie publiczne i niepubliczne;
 • wyższa szkoła oficerska.

Ulga prorodzinna - limit dochodu

Rozliczenie PIT 2024 z ulgą na dziecko dotyczy rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych, którzy posiadają dzieci:

 • niepełnoletnie;

 • pełnoletnie uczące się (do ukończenia 25. roku życia);

 • niepełnosprawne, niezależnie od ich wieku.

Zasady dotyczące dochodów uzyskiwanych przez rodziców określają, że z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • osiągnęli w roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (12% i 32%) i rozliczają się na formularzach PIT-36 i PIT-37.

Natomiast z ulgi tej nie mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane 19% podatkiem liniowym (PIT 36L) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej oraz opodatkowane podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28) lub kartą podatkową. W przypadku jednak, gdy podatnicy oprócz dochodów (przychodów) opodatkowanych inaczej niż według skali, uzyskali w roku podatkowym także np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, dochody z najmu prywatnego opodatkowane według skali, to mają prawo wykazać kwotę przysługującej do odliczenia ulgi na dzieci w rozliczeniu PIT z tytułu uzyskiwania tych dochodów jeśli:

1) wychowywali jedno dziecko – o ile ich dochody nie przekroczyły w roku podatkowym 2024 kwoty:

 • 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka). Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się: osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, oraz osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek jest pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności;
 • 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko;
 • 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;

Jak obliczyć dochód do ulgi prorodzinnej? Obliczając limit do celów skorzystania z ulgi na dziecko, do dochodów rodziców zalicza się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym: opodatkowane według skali podatkowej, z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku po odliczeniu zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne.

2) wychowywali dwoje lub więcej dzieci - bez względu na wysokość uzyskanych przez nich dochodów;
3) podlegali w roku podatkowym, za który wykonują rozliczenie PIT nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ulga podatkowa dotyczy zarówno polskich rezydentów podatkowych jak i nierezydentów).

Prawo do ulgi prorodzinnej - przykłady

Przykład 1

Podatnicy będący małżeństwem osiągnęli dochody łącznie w wysokości 120 000 zł, czyli przekraczającej limit 112.000 zł. Z dwojga wychowanych przez nich dzieci jedno jest małoletnie, a drugie pełnoletnie (do 25 lat) i uzyskało dochód w kwocie większej niż 19 061,28 zł, więc rodzice nie mają prawa do ulgi. W tej sytuacji ulga przysługiwałaby tylko na dziecko małoletnie, ale rodzice nie mogą skorzystać z odliczenia, ponieważ łączny dochód rodziców przekroczył kwotę limitu 112.000 zł.

Przykład 2

Rodzice nie są małżonkami, ale zamieszkują razem i wspólnie wychowują dziecko. W takim przypadku mają prawo do odliczenia ulgi na dziecko w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Warunkiem odliczenia jest jednak limit dochodów dotyczący każdego z tych rodziców.- 56.000 zł. W tym przypadku limit 112.000 zł przewidziany dla małżonków oraz dla osoby samotnie wychowującej dziecko nie ma zastosowania, gdyż rodzice nie są małżonkami, a wychowują dziecko wspólnie, zatem żadne z nich nie jest osobą samotnie wychowującą. Jeśli dochody jednego z rodziców przekroczą kwotę 56.000 zł, wówczas odliczenia (w całości) może dokonać drugi rodzic, jeśli jego dochody nie przekroczyły limitu.

Przykład 3

Małżonkowie będący w związku małżeńskim wychowują troje dzieci – dwoje małoletnich i jedno pełnoletnie nieuczące się, niemające prawa do ulgi. W roku podatkowym osiągnęli dochody łącznie w wysokości przekraczającej 112.000 zł,. Ulga prorodzinna przysługuje na dwoje dzieci małoletnich, tj. 2 x 1.112,04 zł. Przekroczenie limitu dochodów rodziców jest bez znaczenia ze względu na liczbę dzieci (dwoje, które mają prawo do ulgi).

Przykład 4

Podatnicy będący małżeństwem nie mają wspólnych dzieci, ale mąż sprawuje władzę rodzicielską nad dwójką małoletnich dzieci z poprzedniego związku, żona zaś ma dziecko małoletnie również z poprzedniego związku. W roku podatkowym uzyskali dochody łącznie w wysokości 115.000 zł. Ulga będzie przysługiwać: mężowi w kwocie 2 x 1.112,04 zł, tj. na dwoje dzieci, żonie ulga nie przysługuje ze względu na przekroczenie kwoty dochodu małżonków. Kwota ulgi przysługująca mężowi na dzieci pochodzące z poprzedniego związku winna być ustalona w wysokości 50% lub w proporcji ustalonej z matką dziecka.

Przykład 5

Trójka dzieci jest wychowywana przez podatników będących małżeństwem cały rok podatkowy. Dochody małżonków łącznie przekroczyły w roku podatkowym 112.000 zł. Dwoje dzieci jest małoletnich, a jedno pełnoletnie i uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga przysługuje rodzicom na dwoje dzieci tj. 2 x 1.112,04 zł. Przekroczenie limitu dochodów rodziców jest bez znaczenia.

Ulga prorodzinna - wysokość 

Wysokość przysługującej nam ulgi zależy od liczby posiadanych dzieci. Ulga na dziecko przysługuje obojgu małżonkom łącznie, a jej wysokość determinowana jest przez liczbę posiadanych dzieci:

 • jedno dziecko – miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (ulga roczna to 1112,04 zł). Ulga przysługuje podatnikowi rozliczającemu się indywidualnie, jeśli jego dochód nie przekroczył 56 000 zł. W przypadku rozliczenia łącznego z małżonkiem – limit stanowi kwota 112 000 zł. Do dochodu w tych okolicznościach wlicza się także dochody z papierów wartościowych i kaPITałów pieniężnych oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo.
 • dwoje dzieci – miesięczna ulga wynosi po 92,67 zł na każde dziecko (czyli razem 185,34 zł); ulga w skali rocznej wynosi po 1112,04 zł na każde dziecko (czyli roczna ulga na dwójkę dzieci to 2224,08 zł). Dochody rodziców nie mają w tym wypadku wpływu na prawo do ulgi.
 • troje dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł a na trzecie dziecko 166,67 (razem 352,01 zł); ulga w skali rocznej na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 1112,04 a na trzecie dziecko - 2000,04 (roczna ulga na trójkę dzieci wynosi 4224,12). Ulga w tym wypadku nie jest uzależniona od dochodów rodziców.
 • czworo lub więcej dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko – 166,67 a na czwarte i każde kolejne dziecko – po 225 zł (miesięczna ulga na czworo dzieci wynosi 577,01 zł). Ulga w skali rocznej wynosi na pierwszą dwójkę dzieci po 1112,04, na trzecie dziecko 2000,04 zł a na czwarte i każde kolejne po 2700 zł. Roczna ulga na czworo dzieci wynosi 6924,12 zł. Ulga nie jest w tym wypadku uzależniona od dochodów rodziców.

Przy rozliczaniu ulgi prorodzinnej uwzględnia się wyłącznie dzieci, wobec których spełnione są warunki odliczenia

Przy rozliczaniu ulgi na dzieci w systemie miesięcznym w poszczególnych miesiącach kwoty odliczeń mogą się różnić, gdyż są uzależnione od liczby dzieci, na które w danym miesiącu przysługuje ulga. Zmiany wysokości kwot przysługującej ulgi w poszczególnych miesiącach mogą być szczególnie widoczne w rodzinach wielodzietnych oraz tam, gdzie różnica wieku między dziećmi jest znaczna. Niektóre dzieci w trakcie roku tracą prawo do ulgi. Od następnego miesiąca, kiedy prawo to utracą, nie są wliczane do łącznej ilości dzieci, na jakie ulga przysługuje. Inne dzieci rodzą się w trakcie roku i są doliczane do liczby dzieci w rodzinie już w miesiącu urodzenia. W rodzinach wielodzietnych nie ma znaczenia, które dziecko uznamy za „pierwsze dziecko”, na które przysługuje kwota ulgi w wysokości 92,67 zł, które będzie uznane za “drugie dziecko” (ulga 92,67 zł), “trzecie dziecko” (ulga 166,07 zł), “czwarte dziecko” (ulga 225,00 zł) itd, gdyż istotna jest w danym miesiącu liczba dzieci, na które przysługuje ulga, a nie kolejność ich urodzenia.

Przykład 1

Rodzice mają jedno dziecko pracujące 22-letnie oraz jedno dziecko 16-letnie. W takich okolicznościach ulga przysługuje im tylko na jedno dziecko – muszą zatem sprawdzić, czy wysokość ich dochodu pozwala na skorzystanie z ulgi prorodzinnej (limit 56 tys. zł w rozliczeniu indywidualnym i 112 tys. w rozliczeniu łącznym).

Przykład 2

Rodzice mają dwójkę 24-letnich, studiujących dzieci (ich dochód nie przekracza 19 061,28 zł) oraz dziecko 16-letnie. W tym okolicznościach ulga przysługuje im na trójkę dzieci. Ulga na trójkę dzieci nie jest uzależniona od dochodów rodziców. Ulgę możemy odliczyć również na dziecko urodzone w grudniu. W przypadku urodzenia dziecka w grudniu możemy odliczyć ulgę za cały miesiąc. Nawet jeśli dziecko urodziło się 30 grudnia, to przysługuje nam kwota pełnego miesięcznego odliczenia.

Odliczanie miesięcy wakacyjnych

Ulga w 2025 za 2024 rok zależy w tym przypadku od specyficznej sytuacji dziecka:

 • W przypadku uczniów kontynuujących naukę po wakacjach – ulga przysługuje za cały rok (12 miesięcy).

 • W przypadku maturzystów, którzy nie podejmują dalszej nauki – ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne.

 • W przypadku maturzystów, którzy podejmują dalszą naukę – ulga przysługuje za cały rok.

 • W przypadku studentów, którzy po studiach licencjackich podejmują naukę na studiach magisterskich – ulga przysługuje za cały rok. Jeżeli student nie podejmuje studiów magisterskich – ulga przysługuje tylko za miesiące nauki jednak łącznie z miesiącem, w którym złożono egzamin dyplomowy.

Zmiana sytuacji dziecka - specyficzne regulacje

Narodziny dziecka - w przypadku narodzin dziecka ulgę oblicza się za pełne miesiące (ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie).

Przykład 1

Dziecko urodziło się w dniu 15 lutego 2024 – rodzice odliczą za rok 2024 ulgę w wysokości 1019,37 zł (11 miesięcy * 92,67).

Ślub dziecka - prawo do ulgi przestaje obowiązywać, począwszy od miesiąca, w którym dziecko wzięło ślub (także dziecko małoletnie).

Przykład 2

Dziecko kończy 25 lat w dniu 13 października 2024 r. – ulga przysługuje za miesiące od stycznia do października, czyli w wysokości 926,70 zł (92,67 * 10 miesięcy).

Zakończenie nauki przez dziecko - w razie zakończenia przez dziecko nauki, ulgę prorodzinną obliczamy analogicznie do przypadku ukończenia przez dziecko 25 lat – miesiąc, w którym dziecko ukończyło naukę, wlicza się do ulgi.

Ulga na dzieci nie przysługuje w przypadku, gdy rodzice lub dziecko prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, ryczałtowo lub gdy korzystają opodatkowania tonażowego.

Jeśli rodzice oprócz działalności gospodarczej (opodatkowanej w określony powyżej sposób) uzyskują też inne dochody – rozliczane w deklaracji PIT-37 (dochody z pracy, emerytury, renty itp.) – to mogą rozliczyć ulgę w PIT-37.

Szczegółowe przykłady rozliczenia ulgi prorodzinnej

Przykład 1

Podatnik ma troje dzieci:

 • Dziecko 1 – dziecko pełnoletnie, które w czerwcu obroniło pracę magisterską i uzyskało w roku podatkowym dochody w kwocie 2 000 zł; Ulga przysługuje od stycznia do czerwca.
 • Dziecko 2 – dziecko małoletnie. Ulga przysługuje przez 12 miesięcy roku.
 • Dziecko 3 – dziecko małoletnie. Ulga przysługuje przez 12 miesięcy roku.

Od stycznia do czerwca - przez 6 miesięcy - w rodzinie było troje dzieci uprawnionych do ulgi: dwoje małoletnich i jedno pełnoletnie uczące się, które nie uzyskało dochodów przekraczających kwotę wolną od podatku. Od lipca ulga nie przysługuje już dziecku pełnoletniemu, gdyż zakończyło naukę.  Od lipca do grudnia uprawnionych do ulgi jest w tej rodzinie dwoje dzieci.

Kwota ulgi wynosi: 

Za każdy miesiąc od stycznia do czerwca (3 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m-c 

2112,06 zł to suma ulgi za okres od stycznia do czerwca

Za każdy miesiąc od lipca do grudnia (2 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł = 185,34 zł/m-c 

1112,04 to suma ulgi od lipca do grudnia

Łączna kwota ulgi wynosi: 3.224,10 zł.

Przykład 2

Podatnik ma czwórkę dzieci: 

 • Dziecko 1 - dziecko pełnoletnie, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Ulga na to dziecko przysługuje przez 12 miesięcy w roku; 
 • Dziecko 2 - dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25 roku życia i uczy się w szkole wyższej. W roku podatkowym uzyskało łączny dochód 17 000 zł. Ulga na to dziecko przysługuje, gdyż kwota zarobków dziecka nie przekroczyła 19 061,28 zł.
 • Dziecko 3 - dziecko małoletnie; Ulga przysługuje przez 12 miesięcy roku.
 • Dziecko 4 - dziecko, które urodziło 31 grudnia. Ulga przysługuje za grudzień.

Rodzice mogą korzystać z ulgi przez cały rok na dwoje dzieci: niepełnosprawne niezależnie od wieku i małoletnie. Na dziecko pełnoletnie studiujące nie przysługuje ulga z powodu dochodów przekraczających kwotę wolną od podatku. Na dziecko urodzone w ostatnim dniu grudnia ulga przysługuje za cały miesiąc.

Kwota ulgi wynosi: 

Za każdy miesiąc od stycznia do listopada (2 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m-c = 3872,11

Za grudzień (3 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m-c

Łączna kwota ulgi na dzieci w tej rodzinie wynosi za ten rok podatkowy 4.224,12 zł.

Przykład 3

Podatnik sprawuje władze rodzicielską nad piątką dzieci: 

 • Dziecko 1 - dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25 roku życia i uczy się w szkole wyższej, w roku podatkowym osiągnęło dochód w wysokości 18 000 zł. Ulga na to dziecko nie przysługuje; 
 • Dziecko 2 - dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25 roku życia i ukończyło studia w czerwcu, nie uzyskało dochodów w roku podatkowym; Ulga przysługuje za okres od stycznia do czerwca.
 • Dziecko 3 - dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25 roku życia i uczy się w szkole wyższej, w październiku zawarło związek małżeński; Ulga przysługuje od stycznia do września.
 • Dziecko 4 - dziecko małoletnie; Ulga przysługuje przez 12 miesięcy roku.
 • Dziecko 5 - dziecko, które urodziło się w kwietniu. Ulga przysługuje od kwietnia do grudnia.

Zmiany kwoty do odliczenia następują w tej rodzinie w związku z wydarzeniami takimi jak: ukończenie studiów, zawarcie związku małżeńskiego, narodziny dziecka. Tylko na dziecko małoletnie przysługuje ulga przez cały rok.

Kwota ulgi wynosi: 

Za każdy miesiąc od stycznia do marca (3 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m-c 

Za każdy miesiąc od kwietnia do czerwca (4 dzieci): 92,67 zł + 92,67 + 166,67 zł + 225,00 zł/m-c = 577,01 zł

Za każdy miesiąc od lipca do września (3 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m-c 

Za każdy miesiąc od października do grudnia (2 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł = 185,34 zł/m-c

Łączna kwota ulgi na dzieci w tej rodzinie wynosi za ten rok podatkowy 4.399,11 zł.

Odliczenia z tytułu ulgi na dzieci dokonujemy w rozliczeniu PIT 2025 na formularzach PIT 36 i PIT 37.

Dokumentowanie ulgi na dziecko

Na żądanie organów podatkowych, czyli w razie ewentualnej kontroli, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Dokumentów tych nie dołączamy do PIT - musimy je jednak przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym odliczaliśmy daną ulgę prorodzinną.

Sposób wykazania ulgi w zeznaniu podatkowym

Odliczenia kwoty przysługującej ulgi wykazujemy w 2025 za 2024 rok:

 • w poz. 140 do poz. 145 deklaracji PIT-37 druk (29) lub;

 • w poz. 404 do poz. 408 deklaracji PIT-36 druk (30).

W dołączonej do powyższych formularzy informacji PIT/O wypełniamy poz. 48 do poz. 50. W PIT/O należy wypełnić także część E, podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

W przypadku łącznego opodatkowania małżonków (wspólne rozliczenie z małżonkiem) składa się jeden PIT/O. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie, to każde z nich w części E PIT/O zaznacza poz. 5 (tj. „cały rok”), natomiast w poz. 39 wpisuje kwotę, którą on odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.

Aby skorzystać z ulgi, zeznanie trzeba złożyć samodzielnie, tzn. nie ma możliwości rozliczenia tej ulgi np. przez pracodawcę (dołączenia do PIT-11 odrębnego oświadczenia o uwzględnienie przez płatnika ulgi prorodzinnej w PIT – 40).

Dodatkowy zwrot ulgi

Kiedy podatnik rozlicza PIT roczny, może się zdarzyć, że zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi. W takim przypadku podatnik może otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną od podatku. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi. Niestety jest to zwrot limitowany. Nie zawsze możliwy jest zwrot do pełnej kwoty ulgi, ponieważ nie może on przekroczyć sumy kwot zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Bierze się pod uwagę składki wykazane przez płatnika lub samodzielnie wpłacone do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń.

Których składek nie uwzględnia się:

Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu ulgi nie można uwzględnić składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które:

 • zostały odliczone w zeznaniu PIT-28 (w deklaracji tej wykazuje się przychody z działalności gospodarczej oraz z najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym),

 • podatnik odliczył w zeznaniu PIT-36L (w tej deklaracji wykazuje się dochody z działalności gospodarczej opodatkowane liniowo 19% stawką podatku), 

 • zostały przez podatnika wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A (w zeznaniach tych wskazuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego).

Zwrot dla obojga rodziców

W sytuacji, gdy dodatkowy zwrot dotyczy obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, kwota niewykorzystanej ulgi do odliczenia jest limitowana łączną kwotą zapłaconych przez nich składek. W tym przypadku kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych.

Z powyższego sposobu ustalenia kwoty zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek może również skorzystać podatnik, którego współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. Musi tu być spełniony warunek zawarcia związku małżeńskiego, z którego pochodzą wspólne dzieci, przed rozpoczęciem roku podatkowego, gdyż tylko wtedy, gdyby nie śmierć małżonka, warunek pozostawania w związku małżeńskim byłby spełniony.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Dodatkowy zwrot w deklaracji PIT

Różnica między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym - nieprzekraczająca kwoty składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L lub PIT-28 oraz wykazane w PIT-16A, PIT-19A - może podlegać zwrotowi poprzez jej wykazanie w części H PIT-37 lub w części L PIT-36.

Od roku 2016 nie obowiązuje już załącznik PIT-UZ do zeznania PIT-37 lub PIT-36 stosowany w roku 2015. Dane, które wpisywane były do załącznika PIT-UZ, teraz wpisuje się bezpośrednio do PIT-37 lub PIT-36. Przewidziano na to pola od 130 do 135 (sekcja H) – w przypadku PIT-37 oraz pola od 204 do 208 (sekcja K), 215 (sekcja L) – w przypadku PIT-36. Sekcje te w obu deklaracjach zatytułowane są: „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”.

W sekcjach tych należy wypełnić pola:

 • 116, 117 w PIT 37, 323, 324 w PIT 36: Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

 • 118, 119 w PIT 37, 325, 326 w PIT 36: Różnica między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym,

 • 120 w PIT 37, 327 w PIT 36:Przysługująca kwota różnicy,

 • 121 w PIT 37, 341 w PIT 36: Łączna kwota zwrotu.

Przykład 1

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i zalicza wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do kosztów uzyskania przychodów. W tym przypadku składek tych nie może uwzględnić do limitu przysługującego jej zwrotu.

Przykład 2

Podatnik otrzymuje świadczenie z KRUS i z tego tytułu do NFZ odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwoty tych składek mogą stanowić podstawę do ustalenia kwoty dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są naliczane od podstawy, którą stanowi otrzymywana renta i podlegają odliczeniu od podatku.

Przykład 3

Małżonkowie rozliczają się indywidualnie i tylko jedno z nich korzysta z prawa do odliczenia ulgi na dzieci. Część K zeznania PIT-36 lub część H zeznania PIT-37 wypełnia tylko ten małżonek, który korzysta z ulgi. Jeśli kwota podatku jest zbyt niska, aby odliczyć całą kwotę przysługującej ulgi, podatnik może uwzględnić składki opłacone przez współmałżonka, pod warunkiem, że jemu również przysługuje ulga na dzieci (spełnia wymagania ustawowe: są to wspólne dzieci, współmałżonek osiągnął przychody opodatkowane według skali podatkowej) i podatnicy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Podatnik ma prawo wykazać tylko te składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłacone przez współmałżonka, które podlegają odliczeniu (pomniejszone o składki odliczone w PIT-36L, PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A).

Przykład 4

Żona nie uzyskuje dochodów, wychowuje dziecko z poprzedniego związku. Małżonkowie rozliczają PIT wspólnie. W tym przypadku nie ma możliwości uwzględnienia, przy określaniu wysokości dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dziecko, składek zapłaconych przez męża na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, gdyż nie jest on ojcem dziecka.

Często zadawane pytania

Kto może odliczyć ulgę na dziecko?

Ulgę na dziecko mogą odliczyć rodzice, którzy sprawują władzę rodzicielską oraz opiekunowie i rodzice zastępczy. Ulga przysługuje na:
dziecko, które nie ukończyło 18 lat, na niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (niezależnie od wieku) na dziecko do ukończenia 25. roku życia, które uczy się, a jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych nie przekraczają 21 371,52 zł.

Ile wynosi ulga na dziecko?

Ulga na dziecko pozwala na dokonanie następujących odliczeń:
na pierwsze dziecko 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1112,04 zł) na drugie dziecko 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1112,04 zł) na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 4224,12 zł) na czwarte i każde kolejne dziecko 225,00 zł miesięcznie (co daje rocznie 6924,12 zł).

Od czego zależy wysokość odliczenia ulgi na dziecko?

Wysokość odliczenia ulgi na dziecko zależy od liczby dzieci, nad którymi podatnik sprawuje pieczę i które wychowuje.

Ile razy mogę odliczyć ulgę prorodzinną?

Ulgę na dzieci można odliczać bez ograniczeń ilościowych, jeśli tylko spełnia się niezbędne do skorzystania z niej warunki.

Czy mogę rozliczyć ulgę prorodzinną wspólnie z małżonkiem?

Ulgę na dzieci można rozliczać wspólnie z małżonkiem:
w przypadku wspólnego rozliczenia podatkowego należy w nim wpisać ulgę na każde dziecko w przypadku oddzielnych rozliczeń podatkowych należy ustalić, w jakich proporcjach małżonkowie skorzystają z ulgi. Można wpisać po równo (po 50% ulgi) lub ustalić inne proporcje (np. 20% i 80%).

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00