Rozlicz PIT za darmo

PIT 38 Online 2018/2019

Rozlicz PIT-38Rozlicz PIT online

PIT 38 Online 2018/2019

Rozliczenie PIT 38 2018/2019 – Program i Druki

Rozliczenie PIT-38 z PITax.pl pozwoli prawidłowo wypełnić druk PIT-38 a także dodać wszystkie załączniki i przepisać dane z PIT-8C. Wystarczy tylko odpowiadać na proste pytania zadawane przez program (lub aplikację Online). Na podstawie udzielanych odpowiedzi kreator stworzy wypełnioną deklarację  PIT-38 za 2018 rok.

Tak przygotowane rozliczenie PIT można wysłać przez Internet do Urzędu Skarbowego lub wydrukować w formie PDF. Uruchom naszą aplikację i Rozlicz PIT38 Online!

Szukasz więcej informacji o PIT-38 w 2019 roku? Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat rozliczenia druku przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki.

Znajdą w nim Państwo informacje o tym, jakie przychody należy rozliczyć na PIT-38, jakie ulgi można odliczyć, jakie są załączniki do PIT‑38.

 

Spis treści

PIT-38 co to jest?
Kto rozlicza PIT-38?
Rozliczenie PIT-38 Online
Program do PIT 38
Druk PIT 38
PIT-8C – Koszty uzyskania przychodu
Załączniki do PIT 38
Ulgi w PIT-38

Najczęściej zadawane pytania

 

PIT-38 co to jest?

PIT-38 to deklaracja za pomocą której rozliczamy dochody kapitałowe. Należą do nich przychody uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach, nabycia udziałów w spółkach/spółdzieniach oraz przychody z ogólnie przyjętej gry na giełdzie.

Zeznanie rozliczamy do końca kwietnia 2019 roku, przeważnie na podstawie formularza PIT-8C zawierającego informację o wartości dochodów z kapitałów pieniężnych.

 

Kto rozlicza PIT-38?

Po PIT 38 druki powinny sięgnąć osoby, które uzyskiwały dochody z giełdy. Do 30 kwietnia należy zapłacić podatek i złożyć w urzędzie PIT 38. Formularze te można wysłać online lub złożyć osobiście w urzędzie.

PIT-38 służy do wykazania dochodów z giełdy, kapitałów pieniężnych, ujmujemy w nim przychody z odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych,
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających (np. opcje na akcje),
 • udziałów w spółkach.

W PIT-38 wykazujemy również przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Rozliczenie PIT-38 jest przeznaczone zarówno dla rozliczenia dochodów z giełdy, kapitałów pieniężnych osiąganych w Polsce, jak tych osiąganych za granicą.

W PIT 38 powinniśmy również ująć kwotę z części E z PIT-8C, do której nie ma zastosowania art. 19 ustawy z 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.).

 

Rozliczenie PIT-38 Online

Jak rozliczyć PIT-38 Online? Z Aplikacją PITax.pl zrobimy to szybko i łatwo. Do rozliczenia druku potrzebujemy PIT-8C - informację o przychodach z kapitałów pieniężnych za miniony rok. Następnie uruchamiamy aplikację online (lub wersję instalacyjną) i przechodzimy krok po kroku przez kreator deklaracji.

Dane z PIT-8C z sekcji D należy przenieść do wiersza 1. w PIT-38 (przychody oraz koszty) w sekcji C. Kwotę z części E z PIT-8C oraz dochody zagraniczne należy przenieść do wiersza 2. sekcji C w PIT-38. W zeznaniu rocznym rozliczamy dochody z zagranicy, jeśli uzyskaliśmy je w państwie, z którym Polska ma podpisaną umowę dotyczącą odliczenia proporcjonalnego.

Ulgi, jakie możemy odliczyć, to straty giełdowe z lat ubiegłych - odliczane od dochodu oraz podatek zapłacony za granicą - odliczany od podatku.

Elektronicznie wypełniony druk PIT-38 możemy także wysłać przez Internet do Urzędu Skarbowego za pomocą aplikacji PITax.pl Łatwe Podatki. Efektem poprawnie wysłanego zeznania online jest UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Formularze PIT 38 należy złożyć w urzędzie do 30 kwietnia, a gdy 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, to do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia. Te same terminy odnoszą się do zapłaty podatku.


 

Program do PIT 38

Poszukujesz programu do rozliczenia PIT-38? Aplikacja PITax.pl jest także dostępne w formie programu do pobrania na komputer. Za pomocą oprogramowania wypełnisz deklarację PIT-38 wraz z załącznikami, ulgami oraz kwotą wolną od podatku. Program posiada także możliwość wysłania PIT-38 za 2018 rok przez Internet.

 

Aplikacja PITax.pl dla PIT-38 dla Windows

Aktualna aplikacja PITax.pl desktop dostępna jest pod adresem www.pitax.pl/pobierz/

Parametry programu

 • Aktualna wersja (na rok 2018/2019): 9.2.0.1
 • rozmiar pliku: 500 kB

Program dostępny po bezpośrednim wejściu na stronę www.pitax.pl zawsze pozwala na swobodny wybór KRS organizacji pozarządowej do przekazania 1% podatku dochodowego. W przypadku wejścia na stronę ze strony organizacji pozarządowej lub reklamy organizacji pozarządowej - z parametrem zawierającym numer KRS organizacji - możliwość wyboru organizacji pozarządowej do przekazania 1% podatku dochodowego może być ograniczona.

Minimalne wymagania systemowe:

 • Procesor: 1 GHz lub szybszy
 • 1GB RAM,
 • 50 MB wolnej przestrzeni na dysku
 • Windows 7 lub nowszy - rekomendowany Windows 10
 • Acrobat Reader DC 2017
 • Internet Explorer wersja 11


Aplikacja PITax.pl w wersji na komputery została zaprojektowana dla rozdzielczości ekranów 1280x768 lub większej.

 

Druk PIT 38

Wzór PIT-38 w 2019 roku składa się z następujących elementów:

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA
C. DOCHODY / STRATY
D. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO
E. KWOTA DO ZAPŁATY
F. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 44 UST. 1b USTAWY
G. INFORMACJA O DOCHODACH (PRZYCHODACH) WYKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 45 UST. 3c USTAWY
H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
J. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
K. PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA.

 

Kluczowe w formularzu PIT 38 są oczywiście pola C. (Dochody/Straty), D, E (Kolejno: obliczenie podatku i kwota do zapłaty), natomiast informacje o załącznikach (PIT/ZG) umieszczamy w dziale J.


W deklaracji PIT-38 2018/2019 mamy oczywiście możliwość przekazania 1% podatku (H.).

 

Na dole strony udostępniamy darmowy wzór PIT-38 za 2018 rok do pobrania w formie PDF.

PIT-8C – Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu stanowią wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych) oraz wydatki związane np. z obsługą rachunku przez maklera (prowizje zapłacone przy obrocie papierami wartościowymi, związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transferu, zdeponowania papierów, itp.).

Kosztami są również wydatki związane z nabyciem lub objęciem papierów wartościowych bez pośrednictwa biura maklerskiego, udziałów lub ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowo-akcyjnej - w skrócie S.K.A. (np. opłaty notarialne), a także zapłacone odsetki i prowizje od kredytów, za które nabyto papiery wartościowe, udziały lub ogół praw i obowiązków w S.K.A.

Kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o. lub ogółu praw i obowiązków w S.K.A. są zapłacone odsetki i prowizje od kredytu, za który nabyte zostały te papiery, udziały lub ogół praw i obowiązków w S.K.A. przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która faktycznie została wydatkowana na zakup papierów wartościowych, udziałów lub ogółu praw i obowiązków w S.K.A.

W przypadku nabycia przez podatnika papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny cena nabycia wynosi 0 zł, natomiast wolny od podatku jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Załączniki do PIT 38

Druki PIT 38 mają tylko jeden załącznik, który może być do nich dołączony. Jest nim załącznik PIT/ZG - wykazujemy w nim dochody z giełdy, papierów wartościowych uzyskanych za granicą, gdy te dochody były osiągane w kraju, z którym Polska ma podpisaną tzw. umowę z zastosowaniem odliczenia proporcjonalnego.

Dochód zagraniczny (czyli przychód po odjęciu kosztów) oraz podatek zapłacony za granicą wpisujemy w sekcję C.3 PIT/ZG. Kwoty te, z małą modyfikacją, przenosimy do PIT-38 do wiersza 2 - gdzie jest osobne pole na wpisanie przychodu oraz osobne pole na wpisanie kosztów. Podatek zapłacony za granicą przenosimy do PIT głównego do pola o tej samej nazwie, pamiętając o ustawowym limicie, którego wysokości ten podatek nie może przekroczyć.  Jeżeli dochód z papierów wartościowych uzyskaliśmy w kilku obcych krajach, wtedy musimy dołączyć tyle PIT-ów ZG, z ilu krajów uzyskiwaliśmy dochody.

Polecamy rozliczenie PIT-38 online, gdzie program do PIT wyliczy i naniesie prawidłowe kwoty na formularze PIT-38. Druki, jakie dołączy do PIT-38, to PIT/ZG - uwzględniając odpowiednie limity - gdy uzyskaliśmy dochody giełdowe za granicą.

 

Ulgi w PIT 38

Rozliczenie PIT 38 nie daje możliwości odliczenia wielu ulg. Jedyne ulgi, jakie nam przysługują z racji rozliczania dochodów giełdowych, to odliczenie od dochodów straty giełdowej z lat ubiegłych oraz podatku zapłaconego za granicą.

Strata z lat ubiegłych

To ulga przysługująca osobom, które w pięciu poprzednich latach wykazały straty z giełdy. Kwota odliczanej straty w danym roku nie może być wyższa niż 50% całej straty.

Stratę można rozliczać w pięciu następujących po sobie latach.

Podatek zapłacony z granicą

Ulga ta przysługuje osobom, które w PIT-38 rozliczają giełdowe dochody zagraniczne i które w za granicą zapłaciły podatek od tych dochodów. Odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

Dochody wolne od podatku:

W PIT 38 nie należy wykazywać dochodów:

 • uzyskanych po 1.01.1989 ze zbycia nabytych przed 1.01.2003 obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po 1.01.1989 r. oraz wyemitowanych przez j.s.t. po 1.01.1997,
 • z papierów wartościowych, dopuszczonych do publicznego obrotu, nabytych na podstawie publicznej oferty, na Giełdzie Papierów Wartościowych, w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym lub na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 ustawy z 21.08.1997 r - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
 • z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, nabytych przed 1.01.2004 o których mowa w art. 3 ust. 3 (prawa pochodne, opcje itp) ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Najczęściej zadawane pytania

Jak rozliczyć stratę z ubiegłych lat w PIT-38?

Stratę z ubiegłych lat wpisuje się w odpowiednie pola w sekcji C. (Dochody i straty). Podatnik ma prawo rozliczać stratę przez 5 kolejnych lat.

Jakie stawki podatku obowiązują w PIT-38?

Podstawowa stawka podatku to 19%. Podatek dochodowy w PIT-38 nie jest progresywny – taka sama stawka dotyczy dochodu 10 mln zł jak i 10 zł. Nie ma też zastosowania kwoty wolnej od podatku - inaczej niż w  PIT-36 i PIT-37 podatek trzeba zapłacić nawet od niewielkiego dochodu.

Czy mogę w PIT-38 rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Nie, rozliczenie PIT-38 w 2019 roku może być tylko wysłane tylko indywidualniee - rozliczając się na tym druku nie ma możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Czy w przypadku straty na giełdzie, należy mi się zwrot podatku?

Nie, stratę można odliczać tylko w następnych latach w przypadku zysku wynikającego z akcji lub udziałów.

Jak rozliczyć akcje pracownicze?

Pracownik otrzymujący nieodpłatnie akcje pracownicze jest zobowiązany do zapłaty podatku za akcje dopiero w momencie ich zbycia.

Jak zapłacić podatek wynikający z deklaracji?

Wyliczony podatek do zapłaty można wpłacić za pomocą specjalnego przelewu podatkowego w aplikacji online każego banku.

Czy za pomocą PIT-38 rozliczę przychody z kryptowalut?

Tak, deklaracja PIT-38 jest właściwą do rozliczenia przychodów z kryptowalut, jak i giełd surowców, papierów wartościowych.

Czy powinienem płacić zaliczki na podatek dochodowy wynikający z PIT-38?

Nie, nie ma obowiązku zapłaty zaliczki za dochody kapitałowe w ciągu roku.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00