Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem – kompendium wiedzy

Rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem – kompendium wiedzy

▪ 5 kwietnia 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 2 stycznia 2020 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Ustawa o PIT daje nam możliwość wspólnego rozliczenia się wspólnie z małżonkiem podczas wypełniania rocznych zeznań PIT. Dzięki takiemu sposobowi rozliczenia zapłacimy mniejszy podatek niż gdybyśmy rozliczali się indywidualnie.

Rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem – kompendium wiedzy

Kiedy możemy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska mają możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego. Możliwe jest także opodatkowanie wspólnie ze zmarłym małżonkiem, w sytuacji gdy:

  • podatnik zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub

  • współmałżonek podatnika zmarł po upływie roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania podatkowego (o ile między małżonkami istniała wspólność majątkowa).

Powyższe rozliczenia możliwe są po spełnieniu przez małżonków dodatkowych warunków.

Warunki wspólnego rozliczenia się małżonków w PIT

Wspólne rozliczenie małżonków może być złożone jeżeli:

1. małżonkowie (w tym również zmarły małżonek) w roku, za który się rozliczają:

  • podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. byli rezydentami polskimi lub

  • mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub jeżeli jeden z nich był rezydentem polskim w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;

2. żaden z małżonków w roku podatkowym nie był opodatkowany:

Miejsce złożenie zeznania PIT

Jeżeli dla każdego z małżonków właściwy jest inny urząd skarbowy, wspólne zeznanie należy złożyć w urzędzie właściwym dla jednego z małżonków. W takiej sytuacji nie ma obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego właściwego dla drugiego małżonka o miejscu składania wspólnego zeznania.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest korzystne

Wspólne rozliczenie PIT jest korzystniejsze niż rozliczanie PIT osobno. Preferencyjne opodatkowanie dochodów małżonków polega na podzieleniu łącznych dochodów małżonków na dwa. Następnie od tej kwoty jest obliczany podatek, który potem jest mnożony razy dwa. Ten sposób obliczania podatku jest korzystniejszy niż w przypadku rozliczenia indywidualnego – dzięki takiemu rozwiązaniu małżonkowie zapłacą mniejszy podatek niż gdyby rozliczali się indywidualnie.

Wspólne rozliczenie się małżonków jest szczególnie korzystne, gdy jedno z nich nie uzyskiwało żadnych dochodów lub jego dochody mieściły się w pierwszej skali podatkowej (do 85 528 zł). A także wtedy, gdy jeden z małżonków miał bardzo wysokie dochody.

Małżonkowie mogą też rozliczyć się wspólnie, gdy jedno z nich zarabiało za granicą. Jednak nie zawsze jest to korzystne. Dochody osiągnięte za granicą mogą zwiększyć podatek płacony w Polsce. Dlatego, przed wypełnieniem PIT-u, należy dokładnie przeanalizować, co będzie nam się bardziej opłacało w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy – rozliczenie wspólne czy indywidualne.

Kolejność małżonków w PIT

Kto będzie figurował w zeznaniu rocznym jako podatnik (w sekcji B.1), a kto, jako małżonek (w sekcji B.2) nie ma znaczenia. Należy jedynie pamiętać, aby zachowywać konsekwentną kolejność przy rozliczaniu kwot oraz w załącznikach.

Jedynie w przypadku, gdy rozliczamy się ze zmarłym małżonkiem (czyli, gdy związek małżeński zawarliśmy przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, albo pozostawaliśmy w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a nasz małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego) małżonka ujmujemy w polach przeznaczonych dla małżonka (w sekcji B.2).

Wspólność majątkowa a rozliczenie PIT

Tylko małżonkowie, pomiędzy którymi w roku, za który rozlicza się PIT, istniała wspólnota majątkowa mogą rozliczyć PIT na jednym zeznaniu. Brak wspólnoty majątkowej, nawet jeśli osoby są w związku małżeńskim pozbawia możliwości wspólnego rozliczenia się. Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej (np. z powodu separacji) w jakimkolwiek okresie roku podatkowego skutkuje brakiem prawa do wspólnego opodatkowania.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, np. od 1 kwietnia 2014 r., powoduje obowiązek skorygowania zeznania za ten rok, jeżeli małżonkowie rozliczyli się wspólnie.

Pozostałe informacje

Podatnikowi (jednemu z małżonków) przysługuje prawo do złożenia korekty wspólnego zeznania w sytuacji, gdy drugi małżonek zmarł po złożeniu wspólnego zeznania. Jeżeli korekta ta zostanie dokonana przed upływem terminu do złożenia zeznania (do 30 kwietnia), może dotyczyć również rezygnacji ze wspólnego opodatkowania.

Jeżeli małżonkowie złożyli wspólne zeznanie, to po upływie terminu złożenia zeznania (30 kwietnia) nie mogą dokonać korekty tego zeznania w celu złożenia odrębnych zeznań (zrezygnować ze wspólnego opodatkowania).

Małżonkowie, wobec których w dniu 30 grudnia 2019 r. sąd orzekł rozwód, mają prawo skorzystać ze wspólnego rozliczenia za rok podatkowy 2019. W świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego rozwód następuje z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu, więc orzeczenie rozwodu wyrokiem wydanym w roku podatkowym 2019, a uprawomocniającym się już w roku 2020 nie stoi na przeszkodzie wspólnemu rozliczeniu małżonków za 2019 r. Podobnie będzie w przypadku separacji orzeczonej przez sąd.

Ważne: Wspólne opodatkowanie małżonków jest możliwe wyłącznie w przypadku terminowego złożenia zeznania podatkowego – do 30 kwietnia roku następnego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00