Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu 2020/2021

▪ 13 stycznia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 2 grudnia 2020 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu otrzymania przychodu (np. dojazd do pracy). Wykazujemy je w sekcji C PIT-37 lub w sekcji D PIT-36. Koszty uzyskania przychodów pomniejszają nasz podatek.

Koszty uzyskania przychodu 2020/2021

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy

Z poniższej tabeli dowiesz się ile wynoszą koszty uzyskania przychodu za miniony rok ze stosunku pracy.

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy

 

Miesięczne

Roczne

Pracownik miejscowy

250 zł

 

3000 zł - gdy mamy jeden stosunek pracy,
4500 zł - gdy mamy równocześnie co najmniej dwa stosunki pracy

Pracownik dojeżdżający z innej miejscowości

300 zł

 

3600 zł – gdy mamy jeden stosunek pracy,
5400 zł – gdy mamy równocześnie co najmniej dwa stosunki pracy i nie otrzymaliśmy dodatku za rozłąkę. 
Gdy otrzymaliśmy dodatek za rozłąkę, to odliczamy koszty jak dla pracownika miejscowego.

Jeżeli nasz dojazd do pracy wyniósł więcej niż określone wyżej kwoty i mamy to udokumentowane imiennymi biletami okresowymi, to możemy odliczyć wartość tych biletów. Dotyczy takich środków transportu, jak autobusy, pociągi, promy, tramwaje. Zasady tej nie stosuje się, gdy otrzymaliśmy zwrot kosztów dojazdu i nie zostały on doliczony do przychodów podlegających opodatkowaniu.

 

Rekomendujemy - nie musisz czytać dalej

Rozlicz koszty uzyskania przychodu za 2020 rok szybko i bez błędów w aplikacji online PITax.pl, która wszystko za Ciebie obliczy.

Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze wraz z ulgami zostaną obliczone prawidłowo. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie! 
lub przeczytaj więcej dlaczego warto rozliczyć się w PITax.pl: Dlaczego PITax.pl?

Czym dokładnie są koszty uzyskania przychodu?

Najważniejszą rzeczą jest wiedzieć, czym są dokładnie koszty uzyskania przychodu. Brzmi to tajemniczo, lecz jest stosunkowo proste. Pod tą nazwą kryją się wydatki, które podatnik ponosi, aby uzyskać przychody z konkretnego źródła. Odliczanie kosztów przychodu ma konkretny cel, ponieważ ma na celu rekompensatę dla pracowników, w zamian za straty które ponieśli. Dzięki temu mają otrzymać wynagrodzenie. 

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

Zdarza się, że możesz być jednym z pracowników, którzy mają prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.  Wynoszą one 300 zł miesięcznie i są przewidziane dla osób, które oświadczyły, że mieszkają – stale bądź tymczasowo – poza miejscowością, w której wykonują pracę zarobkową. Tu ważne jest podkreślić, że chodzi o miejsce zamieszkania, nie o miejsce zameldowania, które w tej sytuacji nie ma szczególnego znaczenia.

W takiej sytuacji z jednego stosunku pracy, np. spółdzielczej albo nakładczej miesięcznie można uzyskać wspomnianą już kwotę 300 (i na rok do 3600 zł), a jeżeli stosunków pracy jest więcej, niż jeden, wtedy kwota podstawowa jest taka sama, lecz na rok może wynieść do 5400 zł.

Zapisy prawne podkreślają jednak, że podwyższone koszty uzyskania przychodu nie mogą być odliczane, jeżeli podatnik dostaje dodatek za rozłąkę.

Sposób rozliczania podwyższonych kosztów w 2021

Dla podatnika najważniejsze są zawsze sposoby rozliczenia ulg i przychodów. Zasadą kosztów uzyskania przychodu jest przede wszystkim zmniejszenie podstawy opodatkowania. Zamiast wysokich kosztów, może mieć je zmniejszone, co oznacza że podatnik płaci nieco mniej na podatek dochodowy.

W kwestii kosztów podwyższonych niezbędne jest złożenie wcześniej oświadczenia. Jest ono niezbędne ze względów formalnych. Powinno zawierać informację i miejsce zamieszkania podatnika, inne niż miejsce wykonywania pracy. Jednocześnie należy podkreślić, że nie otrzymuje się z tego tytułu żadnych innych dodatków, zwłaszcza dodatku za rozłąkę.

Jest również możliwość rozliczenia się z faktycznie poniesionych kosztów, choć trzeba je udokumentować odpowiednio, np. posiadaniem imiennego biletu okresowego.  Będzie on podstawą liczenia kosztów realnych, poniesionych na dotarcie do zakładu pracy.

Koszty uzyskania przychodu - Prawa autorskie

Wyższe koszty uzyskania przychodu należą się osobom, których praca wiąże się z przekazaniem praw autorskich. Wysokość kwot i limity widoczne są w poniższej tabeli.

Koszty uzyskania przychodu z działalności wykonywanej osobiście, z praw autorskich

Ile można  odliczyć? 

 Rodzaj przychodu

łącznie: 50% z przychodów, jednak nie więcej niż 85 528 zł.

Gdy mamy to udokumentowane, to możemy odliczyć koszty faktycznie poniesione (bez powyższych limitów).

Przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych.

Przychód z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji
od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną.

Przychód z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela.

20%

Przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika  składki na ubezpieczenia społeczne z działalności wykonywanej osobiście
(m.in. umowy zlecenia i o dzieło, działalność artystyczna, literacka, naukowa,  trenerska, sportowa, przychody arbitrów, biegłych, inkasentów).

 

Jeżeli twórca udokumentuje, że poniesione przez niego koszty uzyskania przychodu są wyższe niż koszty określone w ustawie, może pomniejszyć przychód o faktycznie poniesione wydatki. 

Umowy z przeniesieniem praw autorskich - więcej informacji

Koszty uwzględnione przez zleceniodawcę są wykazane w  PIT‑11. To ustawowe koszty, które nam przysługują z tytułu przychodów z praw autorskich wykazanych w  PIT-11.

Ustawowe koszty dla praw autorskich wynoszą (są one już uwzględnione w naszym Picie 11) z tytułu:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego – 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy o PIT),
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną –  50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 2 ustawy o PIT),
 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami –  50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT).

Koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich nie mogą w roku przekroczyć 85 528 zł (wraz z umowami z przeniesieniem praw w ramach stosunku pracy).

Jeśli faktycznie poniesione przez nas koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 85 528 zł i nasze wydatki są udokumentowane, to możemy przyjąć koszty faktycznie poniesione.

Koszty uzyskania przychodów - umowy z przeniesieniem praw autorskich w ramach stosunku pracy.

Są to koszty z tej części umowy pracy, która dotyczyła praw autorskich. Dotyczy to sytuacji, gdy w ramach swoich obowiązków pracowniczych wykonujemy utwory (dzieła) autorskie (każdy przejaw działalności o indywidualnym charakterze).

Koszty z tego tytułu są już wykazane w  PIT-11. Koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich nie mogą w roku przekroczyć 85 528 zł (wraz z umowami z praw autorskich). Jeśli faktycznie poniesione przez nas koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 85 528 zł
i nasze wydatki są udokumentowane, to możemy przyjąć koszty faktycznie poniesione.

Koszty uzyskania przychodów - umowy zlecenia i o dzieło

Ustawowe koszty uzyskania przychodów w ramach umów zleceń i o dzieło wynoszą 20% przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika ze środków podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to:

 • osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, jak również przychodów z uprawiania sportu, stypendiów sportowych oraz sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 • osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności (na przykład przychodów biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym) oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;
 • umów zlecenia i z umów o dzieło.

 

Ustawowe koszty są uwzględnione w PIT-11. Jeśli faktycznie poniesione przez nas koszty uzyskania przychodów były wyższe niż te wykazane w PIT-11 i możemy to udowodnić, to możemy wpisać wysokość kosztów faktycznie poniesionych.

Koszty uzyskania przychodów - zarządzanie i członkostwo w radach

Ta kategoria kosztów dotyczy osób:

 • należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • wykonujących działalność na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

 

Koszty uwzględnione przez zleceniodawcę wykazane są w PIT-11. Koszty uzyskania przychodów z powyższych tytułów nie mogą rocznie przekroczyć:

 • 3000 zł - gdy przychody otrzymywaliśmy z jednego stosunku prawnego;
 • 4500 zł - gdy przychody otrzymywaliśmy od kilku podmiotów lub od jednego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych.

Koszty uzyskania przychodów - pełnienie obowiązków społecznych lub obywatelskich

Ta kategoria dotyczy kosztów uzyskania przychodów z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich lub społecznych. Koszty uwzględnnione przez "zleceniodawcę" są wykazane w poz. 54 PIT-11. Koszty uzyskania przychodów z powyższych tytuów nie mogą rocznie przekroczyć:

 • 3000 zł - gdy przychody otrzymywaliśmy z jednego stosunku prawnego;
 • 4500 zł - gdy przychody otrzymywaliśmy od kilku podmiotów lub od jednego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych.

 

Obowiązki społeczne to uczestnictwo w pracach na rzecz pewnej społeczności (np. bycie wójtem, sołtysem, radnym).

Obowiązki obywatelskie to zawiadywanie sprawami państwowymi jako obywatel.

Pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych to wykonywanie czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych. Za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich uznaje się między innymi: działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00