Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Niższe podatki Ulgi Podatkowe 2023/2024

Ulgi Podatkowe 2023/2024

▪ 27 października 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Ulgi podatkowe i pozostałe odliczenia to świetny sposób na obniżenie podatku. Sprawdź co można odliczyć od podatku w 2024 roku i jakie ulgi PIT za 2023 rok należą Ci się w tym roku rozliczeniowym.

Ulgi Podatkowe 2023/2024
Rozliczenie Polski Ład 2023/2024

Spis treści

  1. Ulgi podatkowe - jak obniżyć podatek?
  2. Ulgi i odliczenia 2023/2024
  3. Najczęściej zadawane pytania

Ulgi podatkowe - jak obniżyć podatek?

Wypełniając PIT 2024 warto zwrócić uwagę na przysługujące nam ulgi podatkowe, dzięki którym możemy zmniejszyć nasz podatek za 2023 rok.

Ulgi dzielą się na takie, które możemy odliczyć od dochodu oraz na takie, które możemy odliczyć od podatku. W tym dziale możesz również przeczytać o ulgach, które już nie obowiązują, ale osoby, które nabyły do nich prawo wcześniej, wciąż mogą je odliczać.

Rekomendacja

Rozpocznij rozliczenie w PITax.pl – wszystkie ulgi i odliczenia podatkowe w PIT 2024 rozliczysz szybko oraz sprawnie. Program sam wszystko za Ciebie obliczy.

Czytelny kreator zenania da Ci poczucie pewności, że formularze zostaną wypełnione prawidłowo, a ulgi i odliczenia zostaną obliczone maksymalnie korzystnie. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie PIT! 

 screenshot 44

Pozwól się przekonać: Dlaczego PITax.pl?

 

Ulgi i odliczenia 2023/2024

Rodzaj ulgi Dokumenty Kwota odliczenia Kto może skorzystać?
Ulga internetowa Rachunki za internet 760 zł* PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga rehabilitacyjna

Dowód poniesienia wydatku,
orzeczenie o niepełnosprawności/zaświadczenie lekarskie
o konieczności stosowania leków

Kwota wydatków, w zależności od kategorii:

Limitowane - 2.280 zł,

Nielimitowane - pełna wartość poniesionych kosztów,

Kwota leków - nadwyżka ponad 100 zł

PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga prorodzinna Odpis aktu urodzenia,
zaświadczenie o uczęszczaniu do
szkoły, potwierdzenie bycia opiekunem
Zależna od ilości dzieci - Sprawdź PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga dla krwiodawców Potwierdzenie stacji krwiodawstwa   PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga na nowe technologie Dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, opinia
jednostki naukowej o nowej technologii
50% wydatków poniesionych na nowe technologie** PIT 36
PIT-36L
Ulga odsetkowa Dowody potwierdzające poniesienie wydatków, zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek wysokość odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325 990 zł. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizny kościelne Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizny na cele pożytku publicznego Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizny na cele edukacyjne dla szkół Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28
PIT-36
PIT-36L
Zwrot niezależnie pobranych świadczeń Dowód zwrotu świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem PIT-28
PIT-36
PIT-37
Odliczenie składek społecznych RMUA / Dokument potwierdzający
pobranie lub zapłacenie składek
W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2023 PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Odliczenie składek zdrowotnych RMUA / Dokument potwierdzający
pobranie lub zapłacenie składek

Podatek liniowy: 8700 zł z zapłaconych lub pobranych składek w 2023

Ryczałt:
50% zapłaconych lub pobranych składek w 2023

Karta podatkowa:
19% zapłaconych lub pobranych składek w 2023

PIT-16A
PIT-28
PIT-36L

Wpłaty na IKZE Potwierdzenie pobranych lub
zapłaconych składek
Max. 7 106,40 zł, chyba że osoba prowadzi działalność gospodarczą – 10 659,60 zł PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Darowizna na cele walki z COVID-19 Dokumentem potwierdzającym jest umowa darowizny składników majątku. Jeśli darowizna została przekazana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - wymagana jest pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)
100% wartości darowizny przekazanej do 31 maja 2022 r.

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28

Ulga termomodernizacyjna Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych) 53 000 zł

PIT-36
PIT-28
PIT-36L

Darowizna  komputerów przenośnych (tabletów i laptopów) na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe  

Wymagana jest umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana)
W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - wymagana jest pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał.

Możliwe odliczenie do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28

Ulga dla młodych

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych
przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z osobiście wykonywanej
działalności na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26.

Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Ulga dla pracujących seniorów
(Polski Ład)

Zaświadczenie o rezygnacji ze świadczeń emerytalnych

Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych
(Polski Ład)

Oświadczenie o spełnieniu warunków ulgi w zakresie wieku i ilości dzieci

Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Ulga na powrót
(Polski Ład)

Certyfikat rezydencji podatkowej lub inna dokumentacja poświadczająca miejsce zamieszkania za granicą Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Ulga na terminal
(Polski Ład)
Faktury w związku z poniesieniem wydatku na nabycie terminala oraz koszty poniesione w związku z obsługą transakcji z wykorzystaniem urządzenia 1000 zł/2500 zł w danym roku podatkowym

PIT-28
PIT-36
PIT-36L

Ulga CSR - wsparcie sportu, kultury, szkolnictwa wyższego
(Polski Ład)
Dokumentacja poświadczająca poniesienie wydatków w związku z nabyciem terminala bądź obsługą transakcji z jego wykorzystaniem Odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu 

PIT-36
PIT-36L

Składki członkowskie na związki zawodowe
(Polski Ład)
Dowód wpłaty składki Odliczenie od dochodu kwoty składek w wartości nie większej niż 500 zł

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Ulga na prototyp
(Polski Ład)
Dokumentacja podatkowa świadcząca o poniesieniu kosztu Odliczenie od podstawy opodatkowania 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Odliczenie nie może przekroczyć 10% dochodu z działalności gospodarczej

PIT-36
PIT-36L

Ulga na zabytki
(Polski Ład)
Dowód poniesienia wydatku na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej lub zaświadczenie o wysokości wpłat wydane przez wspólnotę mieszkaniową/spółdzielnię mieszkaniową Preferencja podatkowa odpowiada iloczynowi 500 zł i liczbie m2 nieruchomości o wartości<500 000 zł. Można odliczyć 50% wydatków na konserwację, restaurację i roboty budowlane

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Ulga na spółkę alternatywną
(Polski Ład)
Udowodnienie posiadania udziałów/akcji w spółce, której dotyczyła odliczana inwestycja Odliczenie od dochodu 50% wydatków (nie więcej jednak niż 250 000 zł) na nabycie lub objęcie udziałów/akcji w alternatywnej spółce inwestycyjnej

PIT-36
PIT-36L
PIT-37

* ulgę internetową można odliczać tylko przez dwa lata następujące po sobie

** odliczana kwota nie może być wyższa niż ubiegłoroczny dochód z działalności gospodarczej.

Najczęściej zadawane pytania

Jak obniżyć podatek?

Znakomitym sposobem na obniżenie podatku jest skorzystanie z przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń podatkowych..

Jakie ulgi mogę odliczyć od dochodu?

Od dochodu można odliczyć następujące ulgi: ulga termomodernizacyjna, IKZE (konto emerytalne), ulga na badanie i rozwój, składki ZUS, zwrot nienależnych świadczeń, ulga na leki, ulga sprzęt rehabilitacyjny, ulga na samochód, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów, darowizny na kult - na Kościół, darowizny na organizacje pożytku publicznego, ulga dla krwiodawców, darowizna na cele edukacji zawodowej, darowizna na cele walki z COVID-19, darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe, ulga na Internet, odliczenie - strata podatkowa, ulga na złe długi. "

Jakie ulgi mogę odliczyć od podatku?

Od podatku można odliczyć następujące ulgi: prorodzinna (na dzieci), składki zdrowotne, za pracę za granicą (abolicyjna).

Czy nieaktualna ulga dalej mi przysługuje?

Podatnicy, którzy spełniali warunki do skorzystania z ulgi, która następnie została uchylona, mają prawo do dalszego odliczania odpowiednich kwot w przypadku kontynuowania korzystania z ulgi. Taka ulga określana jest jako ulga na zasadzie praw nabytych. Przykładami ulgi na zasadzie praw nabytych są ulga odsetkowa i duża ulga budowlana.

Jakie są ulgi i odliczenia w PIT?

Ulgi i odliczenia w PIT dzielą się na takie, które odlicza się od dochodu oraz takie, które odlicza się od podatku.

Często zadawane pytania

Jak obniżyć podatek?

Znakomitym sposobem na obniżenie podatku jest skorzystanie z przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń podatkowych.

Jakie ulgi mogę odliczyć od dochodu?

Od dochodu można odliczyć następujące ulgi: ulga dla klasy średniej, ulga termomodernizacyjna, IKZE (konto emerytalne), ulga na badanie i rozwój, składki ZUS, zwrot nienależnych świadczeń, ulga na leki, ulga rehabilitacyjna, ulga na samochód, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów, darowizny na kult - na Kościół, darowizny na organizacje pożytku publicznego, ulga dla krwiodawców, darowizna na cele edukacji zawodowej, darowizna na cele walki z COVID-19, darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe, ulga na Internet, odliczenie zaistniałej straty podatkowej, ulga na złe długi.

Jakie ulgi mogę odliczyć od podatku?

Do najpopularniejszych ulg odliczanych od podatku należą w szczególności: ulga prorodzinna (na dzieci), ulga za pracę za granicą (abolicyjna).

Czy nieaktualna ulga dalej mi przysługuje?

Podatnicy, którzy spełniali warunki do skorzystania z ulgi, która następnie została uchylona, mają prawo do dalszego odliczania odpowiednich kwot w przypadku kontynuowania korzystania z ulgi. Taka ulga określana jest jako ulga na zasadzie praw nabytych. Przykładami ulgi na zasadzie praw nabytych są ulga odsetkowa i duża ulga budowlana.

Jakie są ulgi i odliczenia w PIT?

Ulgi i odliczenia w PIT dzielą się na takie, które odlicza się od dochodu oraz takie, które odlicza się od podatku.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00
recommend BookBeat