Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna

▪ 29 grudnia 2012 r. ▪ Zaktualizowano: 19 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu taką osobę, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabiltacyjne możesz odliczyć od dochodu. Poniższe podpowiedzi pomogą Ci dobrze rozliczyć PIT. A jeżeli nadal nie będziesz pewny, co i w którym miejscu wpisać, i ile odliczyć, skorzystaj z naszego programu.

Ulga rehabilitacyjna

 Komu przysługuje?

Ulga ta przysługuje Tobie, jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną*, w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatkami związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Jaki jest limit odliczenia?

W zależności od rodzaju wydatków, dzielą się one na limitowane oraz nielimitowane.

Wymagane załączniki:

PIT/O- dołącz go do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28

Wymagane dokumenty:

 1. Dowody potwierdzające wysokość poniesionych wydatków.
 2. Dowody potwierdzające, że dana osoba jest osobą niepełnosprawną.
 3. Dowód pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną- w przypadku opiekunów (np. dowody osobiste, akty urodzenia, akt małżeństwa).
 4. Nie dołączasz  ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat- od końca roku, w którym złożono zeznanie.

*Współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe, jeżeli osoby te w roku podatkowym uzyskują dochody nieprzekraczające 10 080 zł.

Wydatki uprawniające do odliczeń:

I. Wydatki nielimitowane - w ich przypadku od dochodu odliczysz całą kwotę. Są to:

 • wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  • osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
  • osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  • na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Jaki jest limit odliczenia?
Wyżej wymienione wydatki podlegają odliczeniu w całej poniesionej kwocie. 

II. Wydatki limitowane - w przypadku ich poniesienia odliczysz od dochodu część kwoty. Do wydatków limitowanych należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Jaki jest limit odliczenia?
Maksymalna kwota odliczenia każdego z wydatków limitowanych wynosi 2 280 zł.

W przypadku poniesienia wydatków z tej kategorii nie trzeba posiadać dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Jednak na żądanie urzędu skarbowego należy wykazać dowody potwierdzające prawo do ulgi, zwłaszcza:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nich funkcji przewodnika,
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa-asystenta,
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

III. Wydatki poniesione na leki - jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Jaki jest limit odliczenia?
W przypadku leków, odliczeniu podlega nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie.

IV. Wydatki niepodlegające odliczeniu:

Nie odliczysz wydatków, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł. Gdy Twoje wydatki zostały dofinansowane częściowo, od dochodu możesz odliczyć tę część wydatków, która nie została sfinansowana.

Przykład 1.
Jan jest osobą niepełnosprawną i poniósł wydatki na leki przepisane przez lekarza. W maju - 320 zł, w czerwcu - 80 zł, w lipcu - 120 zł, w sierpniu - 130 zł. Oprócz tego, Jan przebywał na płatnym turnusie rehabilitacyjnym (koszt 1 000 zł) oraz dojeżdżał własnym samochodem na zabiegi rehabilitacyjne (koszt 3 000 zł). Żaden z wydatków nie był dofinansowany ani sfinansowany z innych żródeł. Ile Jan może odliczyć od dochodu?

 1. Leki: kwotę odliczenia stanowi nadwyżka leków ponad 100 zł miesięcznie. A zatem: 320-100=220; 80-100=-20, (kwota jest mniejsza niż 100 zł, dlatego ten wydatek nie zostanie odliczony), 120-100=20 i 130-100=30.
  Kwota do odliczenia: 220+20+30=270 zł.
 2. Turnus: jest to wydatek z katalogu I, czyli jest to wydatek, który podlega odliczeniu w całości. Dlatego z tego tytułu Jan odliczy tyle, ile wydał, czyli 1 000 zł.
 3. Korzystanie z własnego samochodu celem dojazdów na konieczne zabiegi: jest to wydatek z katalogu II, czyli odliczeniu podlega kwota nie większa niż 2 280 zł. Jan z tego tytułu wydał 3 000 zł, jednak odliczyć może 2 280 zł.

Odliczenie Jana z tytułu ulgi rehabilitacyjnej wynosi: 270 zł + 1 000 zł + 2 280 zł = 3 550 zł.

Przykład 2.
Marek jest bratem niepełnosprawnej Kasi, którą ma na utrzymaniu. Kasia w 2019 roku uzyskała dochód w wysokości 8 000 zł. U Kasi zamontowano specjalny brodzik z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych (1 500 zł). Marek dowoził Kasię swoim samochodem na niezbędne zabiegi lecznicze (2 000 zł). Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował montaż brodzika w wysokości 1 200 zł. Jaką kwotę Marek może odliczyć od swojego dochodu?

Kasia nie zarobiła więcej niż 10 080 zł, dlatego Markowi przysługuje ulga rehabiliatcyjna. Marek posiada dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na montaż brodzika. Montaż stanowi wydatek z katalogu I (adaptacja mieszkania stosowanie do potrzeb niepełnosprawności), czyli jest to wydatek, który w całości podlega odliczeniu. Jednak w tej sytuacji montaż brodzika został dofinansowany z innych źródeł (ZFRON) w wysokości 1 200 zł. Dlatego ten wydatek Marek może odliczyć w wysokości 300 zł (1 500 - 1 200). 
Koszt dowożenia Kasi samochodem na zabiegi mieści sie w katalogu II, czyli w wydatkach limitowanych. Tutaj Marek może odliczyć nie więcej niż 2 280 zł. Na dowożenie Marek wydał 
2 000 zł, a zatem może odliczyć cały wydatek.

Marek może odliczyć od swojego dochodu ulgę rehabilitacyjną w wysokości: 300 zł (brodzik) +
2 000 zł(samochód) = 2 300 zł.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00