Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Ulga rehabilitacyjna za 2024 w 2025 r. - co możemy rozliczyć i w jakich limitach?

Ulga rehabilitacyjna za 2024 w 2025 r. - co możemy rozliczyć i w jakich limitach?

▪ 26 października 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 2 lipca 2024 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Jedną z ulg, jaką możemy odliczyć w zeznaniu rocznym za 2024, czyli składanym do 30 kwietnia 2025 r. jest ulga rehabilitacyjna. Jest to ulga dla osób niepełnosprawnych lub utrzymujących osoby niepełnosprawne, które ponoszą odpowiednie wydatki. Poniższe podpowiedzi pomogą Ci dobrze rozliczyć PIT, korzystając z ulgi rehabilitacyjnej na sprzęt, leki, a także powrót do zdrowia. A jeżeli nadal nie będziesz pewny, co i w którym miejscu wpisać, i ile odliczyć, skorzystaj z naszego programu.

Ulga rehabilitacyjna za 2024 w 2025 r. - co możemy rozliczyć i w jakich limitach?

Spis treści

 1. Ulga rehabilitacyjna 2025 limit
 2. Kim jest osoba niepełnosprawna?
 3. Wydatki uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej
 4. Ulga rehabilitacyjna - wydatki niepodlegające odliczeniu
 5. Ile wynosi ulga rehabilitacyjna za 2024 rok?
 6. Czy muszę posiadać dokumenty potwierdzające wydanie środków?
 7. Czy mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną na współmałżonka, który też odlicza ulgę rehabilitacyjną?
 8. Gdzie odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Ulga rehabilitacyjna 2025 limit

Ulga rehabilitacyjna za 2024 to ulga podatkowa do odliczenia przez:

 • osoby niepełnosprawne lub

 • osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 21 371,52 zł

ponoszące wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Kim jest osoba niepełnosprawna?

Osoba niepełnosprawna, to osoba, która posiada:

 • orzeczenie o niepełnosprawności należącej do I, II lub III grupy lub

 • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, szkoleniową, socjalną lub

 • orzeczenie o niepełnosprawności, dla osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

I grupa inwalidzka:

Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.

II grupa inwalidzka:

Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy lub posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Ulga ta przysługuje Tobie, jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną*, w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatkami związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Jaki jest limit odliczenia?

W zależności od rodzaju wydatków, dzielą się one na limitowane oraz nielimitowane.

Wymagane załączniki:

PIT/O- dołącz go do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28

Wymagane dokumenty:

 1. Dowody potwierdzające wysokość poniesionych wydatków.
 2. Dowody potwierdzające, że dana osoba jest osobą niepełnosprawną.
 3. Dowód pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną- w przypadku opiekunów (np. dowody osobiste, akty urodzenia, akt małżeństwa).
 4. Nie dołączasz  ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat- od końca roku, w którym złożono zeznanie.

*Współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe, jeżeli osoby te w roku podatkowym uzyskują dochody nieprzekraczające 21 371,52 zł.

Wydatki uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej

To wydatki ponoszone przez osobę niepełnosprawną lub osobę mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Lista tych wydatków jest zamknięta. Do wydatków rehabilitacyjnych należą:

Wydatki nielimitowane

W ich przypadku od dochodu odliczysz całą kwotę. Rozliczenie PIT 2024 przewiduje następujące wydatki limitowane:

 • wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • wydatki poniesione na zakup, naprawę i najem sprzętu rehabilitacyjnego,
 • wydatki poniesione na zakup, naprawę i najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 • odpłatny pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,
 • wydatki poniesione w związku z zabiegami rehabilitacyjnymi lub leczniczo-rehabilitacyjnymi,
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  • osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
  • osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  • na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Wydatki limitowane w uldze rehabilitacyjnej

W przypadku ich poniesienia odliczysz od dochodu część kwoty. Bieżące rozliczenie PIT przewiduje następujące wydatki limitowane:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,
 • pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne.

Wydatki poniesione na leki

Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować leki stale lub czasowo. W tym zakresie ulga rehabilitacyjna dotyczy wyłącznie leków, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

Ulga rehabilitacyjna - wydatki niepodlegające odliczeniu

Nie można odliczyć wydatków, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł (np. z PFRON-u, ZFRON-u itp.). Gdy Twoje wydatki zostały dofinansowane, częściowo odliczyć można tę część wydatków, która nie została sfinansowana.

Przykład:

Jan jest osobą niepełnosprawną i poniósł wydatki na leki przepisane przez lekarza. W maju - 320 zł, w czerwcu - 80 zł, w lipcu - 120 zł, w sierpniu - 130 zł. Oprócz tego, Jan przebywał na płatnym turnusie rehabilitacyjnym (koszt 1 000 zł) oraz dojeżdżał własnym samochodem na zabiegi rehabilitacyjne (koszt 3 000 zł). Żaden z wydatków nie był dofinansowany ani sfinansowany z innych źródeł. Ile Jan może odliczyć od dochodu?

 1. Leki: kwotę odliczenia stanowi nadwyżka leków ponad 100 zł miesięcznie. A zatem:
  320 -100 = 220;
  80 - 100 = -20, (kwota jest mniejsza niż 100 zł, dlatego ten wydatek nie zostanie odliczony),
  120 - 100 = 20
  i 130 - 100 = 30.

  Kwota do odliczenia: 220 + 20 + 30 = 270 zł.
 2. Turnus: jest to wydatek z katalogu I, czyli jest to wydatek, który podlega odliczeniu w całości. Dlatego z tego tytułu Jan odliczy tyle, ile wydał, czyli 1 000 zł.
 3. Korzystanie z własnego samochodu celem dojazdów na konieczne zabiegi: jest to wydatek z katalogu II, czyli odliczeniu podlega kwota nie większa niż 2 280 zł. Jan z tego tytułu wydał 3 000 zł, jednak odliczyć może 2 280 zł.

Odliczenie Jana z tytułu ulgi rehabilitacyjnej wynosi: 270 zł + 1 000 zł + 2 280 zł = 3 550 zł.

Przykład:

Marek jest bratem niepełnosprawnej Kasi, którą ma na utrzymaniu. Kasia w 2024 roku uzyskała dochód w wysokości 8 000 zł. U Kasi zamontowano specjalny brodzik z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych (1 500 zł). Marek dowoził Kasię swoim samochodem na niezbędne zabiegi lecznicze (2 000 zł). Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował montaż brodzika w wysokości 1 200 zł. Jaką kwotę Marek może odliczyć od swojego dochodu?

Kasia nie zarobiła więcej niż 14 400 zł, dlatego Markowi przysługuje ulga rehabilitacyjna. Marek posiada dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na montaż brodzika. Montaż stanowi wydatek z katalogu I (adaptacja mieszkania stosowanie do potrzeb niepełnosprawności), czyli jest to wydatek, który w całości podlega odliczeniu. Jednak w tej sytuacji montaż brodzika został dofinansowany z innych źródeł (ZFRON) w wysokości 1 200 zł. Dlatego ten wydatek Marek może odliczyć w wysokości 300 zł (1 500 - 1 200). 

Koszt dowożenia Kasi samochodem na zabiegi mieści się w katalogu II, czyli w wydatkach limitowanych. Tutaj Marek może odliczyć nie więcej niż 2 280 zł. Na dowożenie Marek wydał  2 000 zł, a zatem może odliczyć cały wydatek.

Marek może odliczyć od swojego dochodu ulgę rehabilitacyjną w wysokości: 300 zł (brodzik) + 2 000 zł (samochód) = 2 300 zł.

Ile wynosi ulga rehabilitacyjna za 2024 rok?

Jaką kwotę ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć?

 • Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii nielimitowanych - w PIT można odliczyć całą kwotę poniesionych wydatków.
 • Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii limitowanych - w PIT można odliczyć maksymalnie 2 280 zł dla każdego z czterech rodzajów wydatków.
 • Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii leków - w PIT można odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie.

Czy muszę posiadać dokumenty potwierdzające wydanie środków?

Wysokość wydatków potwierdza się na podstawie posiadanych dokumentów (faktury, paragony, dowód wpłaty).

W przypadku wydatków limitowanych (opłacenie przewodników osób, utrzymanie psa asystującego, używanie samochody na dojazdy na konieczne zabiegi rehabilitacyjnej) nie jest konieczne posiadanie dokumentów potwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie urzędu należy przedstawić dowody potrzebne do potwierdzenia odliczenia:

 • wskazać z imienia i nazwiska osobę, którą opłacono jako przewodnika,
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczych, rehabilitacyjnych.

Czy mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną na współmałżonka, który też odlicza ulgę rehabilitacyjną?

Jeżeli oboje małżonkowie ponoszą wydatki rehabilitacyjne na jednego z nich, to małżonek, który nie jest osobą niepełnosprawną może odliczyć ulgę, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 21 371,52 zł.

Każdy z małżonków może odliczyć wydatki poniesione tylko przez siebie (nawet, gdy zeznanie roczne PIT składane jest jako rozliczenie z małżonkiem).

Podobnie jest w przypadku dzieci własnych i przysposobionych, dzieci obcych przyjętych na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Gdzie odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Przysługującą ulgę możemy odliczyć w PIT-O, gdy wypełniamy PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Często zadawane pytania

Dla kogo jest ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych lub osób mających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, które ponoszą wydatki na rehabilitację albo wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Jakie wydatki mogę odliczyć w ramach ulgi?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Dodatkową kategorię wydatków stanowią leki przepisane przez lekarza specjalistę, jeśli stwierdzi on, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Od 2022 r. są to wyłącznie medykamenty spełniające definicję leku zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne.

Jaka jest maksymalna wysokość odliczenia?

Maksymalna wysokość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej zależy do od kategorii wydatku:
Jeśli mamy do czynienia z wydatkiem o charakterze nielimitowanym można odliczyć całą kwotę przeznaczoną na ten cel niezależnie od jej wysokości. Jeśli poniesiono wydatek z kategorii limitowanych, odliczenie nie może przekroczyć 2 280 zł dla każdego z trzech rodzajów wydatków. Jeśli poniesiono wydatek z kategorii leków można odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie.

Jakie dokumenty potrzebuję aby odliczyć wydatki związane z ulgą rehabilitacyjną?

Wysokość poniesionych wydatków na potrzeby ulgi rehabilitacyjnej ustala się na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie. Może to być np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00