• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej "Źródło"
    KRS 0000001676

Misja
Celem Stowarzyszenia jest :
-sprawowanie opieki nad wszelkimi formami działalności grup i zespołów artystycznych,
-podnoszenie poziomu prezentacji folkloru widowiskowego,
-sprawowanie opieki nad animatorami kultury,
-rozwijanie uzdolnień twórczych, tanecznych i muzycznych oraz pogłębianie zamiłowania do sztuki ludowej przez uczestnictwo w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej,
-upowszechnianie amatorskiej i zawodowej kultury,
-upowszechnianie w środowisku zwyczajów rodzimych i ludowych,
-kształtowanie pożądanych cech charakteru i osobowości członków poprzez aktywne -uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
-współdziałanie z instytucjami zajmującymi się kulturą ludową i tradycjami narodowymi, a w szczególności z organizacjami społecznymi, ruchami zawodowymi i środowiskami twórczymi w zakresie realizacji rozwoju ruchu folklorystycznego oraz kultury ludowej,
-organizowanie grup i zespołów artystycznych,
-współpracę z placówkami kształcenia i doskonalenia zawodowego związanych ze sztuką,
-inicjowanie i popieranie twórczości artystycznej poprzez m.in. organizowanie współpracy środowisk artystycznych i twórczych,
-organizowanie i wspieranie imprez upowszechniających kulturę, konkursów, przeglądów, spotkań tematycznych, itp., w tym organizowanie koncertów i wyjazdów artystycznych,
-organizowanie narad, konferencji i seminariów,
-organizowanie konsultacji specjalistycznych,
-dokumentowanie w różnym zakresie kultury ludowej, materialnej, i duchowej,
-współpracę z innymi organizacjami kulturalnymi w kraju i zagranicą oraz stała współpraca z samorządami lokalnymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.