• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach
    KRS 0000002676

Główne cele OSP to:
- prowadzenie działań zapobiegających pożarom,
- prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz innych akcji związanych z ochroną środowiska czy walką z klęskami żywiołowymi i innymi zdarzeniami
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach
- rozwijanie kultury fizycznej i sportu
- działanie na rzecz ochrony środowiska
- wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

Prowadzone działania:
- monitorowanie zagrożeń przeciwpożarowych i innych
- prowadzenie szkolenia przeciwpożarowego
- ciągła gotowość bojowa do prowadzenia działań ratowniczych
- organizowanie zespołów świetlicowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej
- udział w programie pomocy żywnościowej dla najuboższych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.