• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub Abstynenta "Piątka"
    KRS 0000003058

Celem działania Klubu jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny, oraz realizować zadania w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2. Udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
3. Działalności charytatywnej.
4. Ochrony i promocji zdrowia.
5. Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu.
6. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia.
7. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm etyczno – moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej.
10. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
11. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
12. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu.
13. Promocji i organizacji wolontariatu.

Prowadzone działania:
1. Organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
2. Organizacja działań związanych z przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii, w tym prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego oraz akcji edukacyjnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.