• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu
    KRS 0000004540

Misja:
1. Wczesna profilaktyka i ochrona zdrowia psychicznego.
2. Specjalistyczna pomoc rodzinie i dziecku (poradnictwo, diagnoza i terapia).
3. Psychospołeczna rehabilitacja osób zaburzonych psychicznie.
4. Interwencja kryzysowa.
5. Profilaktyka uzależnień.

Prowadzone działania:
1. Ośrodek Wsparcia i Terapii Zaburzeń Psychicznych.
2. Ośrodek Wspierania Rodziny: diagnoza i terapia psychologiczna, poradnictwo, pomoc prawna i interwencja kryzysowa.
Oferta zawiera kompleksową pomoc rodzinie i dziecku oraz osobom indywidualnym w sytuacjach kryzysu, przemocy, uzależnień, niepowodzeń wychowawczych i zagrożeń patologią. Uwzględnia również terapię dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i pomoc ich środowiskom wychowawczym.
3. Całodobowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej: kompleksowa pomoc osobom w kryzysie(psychologiczna, prawna i pedagogiczna).
4. Programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego.
5. Mediacje rodzinne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.