• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubelski Związek Koszykówki w Lublinie
    KRS 0000005282

Misja:
1. Realizuje wytyczne PZKosz, władz państwowych i samorządowych, w zakresie rozwoju koszykówki;
2. Zrzesza stowarzyszenia - kluby sportowe i inne organizacje działające na rzecz rozwoju koszykówki;
3. Organizuje w sposób bezpośredni lub pośredni zawody i imprezy sportowe na terenie swojego działania, równieŜ na zlecenie PZKosz;
4. Ustala system zawodów w koszykówce do szczebla wojewódzkiego na podstawie uzgodnień i według wytycznych PZKosz;
5. Opracowuje i realizuje plany pracy, kalendarze imprez oraz preliminarze finansowe dla swojej działalności;
6. Organizuje szkolenie i doszkalanie instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy społecznych koszykówki;
7. Prowadzi ewidencje zawodników - zawodniczek, kadry trenersko-instruktorskiej, sędziów koszykówki i działaczy oraz sprawozdawczość w zakresie rozgrywek, klasyfikacji sportowej itp. wymaganą przez PZKosz i władze terenowe;
8. Kontroluje działalność stowarzyszeń będących członkami LZKosz w zakresie wynikającym z przynależności do LZKosz, w szczególności:
- realizacji programów szkoleniowych zawodników i zawodniczek;
- przestrzegania przez nich postanowień i regulaminów PZKosz, LZKosz oraz zasad uprawiania sportu;
9. Rozstrzyga spory między członkami LZKosz w sprawach koszykówki;
10. Stosuje wyróżnienia i kary;
11. Inicjuje i podejmuje z zachowaniem obowiązujących przepisów inną działalność zmierzającą do realizacji swoich zadań w tym działalność gospodarczą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.