• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki
    KRS 0000005726

Misja
1. Prowadzenie rehabilitacji słuchu i mowy dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży w wieku szkolnym.
2. Prowadzenie rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących do życia społecznego i zawodowego.
3. Udzielanie pomocy członkom i podopiecznym we wszystkich sprawach życiowych.
4. Organizowanie pracy oświatowej, kulturalnej i wychowawczej.
5. Ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych.

Prowadzenie:
1. PZG Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących przy Oddziale Mazowieckim w Warszawie,
2. PZG Terenowych Ośrodków Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego niesłyszących w Radomiu, Siedlcach,
W ramach każdego z wymienionych ośrodków działa placówka kulturalno-oświatowa,
3. Specjalistycznych Ośrodków Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Warszawie, Radomiu i Siedlcach.
We wszystkich tych placówkach osoby z wadą słuchu, zarówno głusi jak i słabosłyszący i niedosłyszący, znajdą pełną pomoc we wszystkich sprawach życiowych, zatrudnienia, szkolenia itp.
Ponadto prowadzone są różne koła zainteresowań, organizowane imprezy oraz turnusy rehabilitacyjne.
Wszystko prowadzone jest przy pomocy tłumaczy języka migowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.