• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Misericordia" w Zabrzu
    KRS 0000008190

Cele Stowarzyszenia
- Działalność polegająca na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej
- Działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych
- Działalność oświatowa prowadzona poprzez:
- Szkolnictwo dla osób dorosłych to jest dla osób, które nie są objęte obowiązkiem szkolnym,
- Szkolnictwo dla dzieci i młodzieży realizowane przez prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
- Kursy i szkolenia,
- Prowadzenie uniwersytetu powszechnego po nazwą "Uniwersytet Otwarty".

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
- Działalność charytatywną,
- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych
- Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w szczególności przy wykorzystaniu możliwości przekwalifikowania zawodowego tych osób i poszerzenia przez nich swojej wiedzy,
- Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zainteresowanych współpracą w ramach realizacji działań zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia
- Naukę, edukację, oświatę i wychowanie w tym kształtowanie społeczeństwa informacyjnego,
- Działania na rzecz integracji europejskiej, także przy wykorzystaniu możliwości informacyjnych i edukacyjnych,
- Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- Promocję i organizację wolontariatu.

Z inicjatywy Stowarzyszenia działają:
- Szkoły dla dorosłych
- Uniwersytet Otwarty
- Biuro Porad Obywatelskich
- Akademia Dobrego Życia
- Lokalna Akademia Informatyczna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.