• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej przy Parafii Św. Teresy
    KRS 0000012253

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej przy Parafii św. Teresy w Łodzi jest organizacją pozarządową utworzoną w 1993 roku, a od 2008 roku posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie prowadzi swą działalność w środowisku dzieci i młodzieży w następujących dziedzinach:
- sportowej, realizowanej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;
- rekreacyjnej i turystycznej, realizowanej poprzez zajęcia i turnieje sportowo-rekreacyjne, oraz wycieczki krajoznawcze;
- opiekuńczo-wychowawczej, realizowanej poprzez prowadzenie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, pozaszkolnych form spędzania czasu wolnego, organizację obozów: sportowo – rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych oraz ferii zimowych.

Celami działalności Stowarzyszenia są:
1. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży biednej, zaniedbanej, pochodzącej z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych, wychowawczych, etycznych i kulturalnych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych tradycją chrześcijańską oraz bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
2. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu z jego naczelnymi wartościami pokoju, wolności, prawdy, dobra, sprawiedliwości, miłości, tolerancji, przyjaźni, szacunku i poszanowania godności osoby.
3. Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim.
4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapobieganie rozwojowi patologii społecznej oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Rozbudzanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie członków Stowarzyszenia.
6. Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi i sportowymi.
7. Propagowanie w działalności sportowo-wychowawczej zasady fair play.
8. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży.
9. Prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin.
10. Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w następujących dziedzinach: działalność wydawnicza, pozostała działalność turystyczna, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych, Reklama, pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane, pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, opieka wychowawcza i społeczna, działalność pozostałych organizacji członkowskich, inna działalność artystyczna i rozrywkowa, działalność związana ze sportem, pozostała działalność rekreacyjna, działalność związana z poprawą kondycji fizycznej, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
11. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Opracowanie wieloletnich i jednorocznych programów działalności.
2. Realizowanie przyjętych zadań przez instytucjonalne organa stowarzyszenia i zadań zleconych przez władze SALOS RP.
3. Organizowanie szkoleń i kursów kadry wychowawczo-instruktorskiej w zakresie kultury fizycznej
4. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, oświatowymi, szkołami, fundacjami, związkami sportowymi, organizacjami społecznymi oraz z innymi jednostkami SALOS.
5. Utrzymywanie kontaktów z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą.
6. Organizowanie różnych form sportu, rekreacji, turystyki, imprez sportowych, obozów.
7. Prowadzenie dziennego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia, pomocy społecznej, zagrożonych patologią społeczną.
8. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasz dotychczasowa działalność to m.in.:
1. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla ok. 4900 osób.
2. Dwukrotna organizacja Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Łodzi: 2000 i 2003 dla 1000 osób.
3. Organizacja Igrzysk Inspektorialnych Młodzieży Salezjańskiej w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w latach 2001, 2005 i 2006 dla 900 osób.
4. Organizacja Festynu z Zdrowiu w ramach Dni Łodzi w 2007 roku, w którym brało udział ok. 2500 osób.
5. Zdobycie tytułu Wicemistrza Świata w 2012 roku przez drużynę koszykarzy reprezentującą Stowarzyszenie podczas rozgrywanych w Krakowie Międzynarodowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej.

Zadania realizowane we współpracy z administracją publiczną:
1. Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w stowarzyszeniach kultury fizycznej w ciągu całego roku – Projekt dofinansowany ze środków Wydziału Sportu UMŁ;
2. Wypoczynek letni i zimowy – Projekty dofinansowane ze środków Wydziału Sportu UMŁ oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki;
3. Organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych jako forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – Projekty dofinansowane ze środków Wydziału Sportu UMŁ;
4. Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych przekazanych przez Salos RP;
5. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych związanych ze świętem Łodzi i obchodami Dnia Europy promującymi poprzez sport integrację europejską i tożsamość kulturową Łodzi – projekt dofinansowany ze środków Wydziału Sportu UMŁ;
6. Szkolenie sportowe w klubach sportowych oraz szkolenie osób niepełnosprawnych w latach 2009-2011 – Projekty współfinansowane ze środków Wydziału Sportu UMŁ;
7. Organizacja obozów sportowych w latach 2010 - 2011 dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.