• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
    KRS 0000013912

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Ciechanowie zrzesza osoby niepełnosprawne i osoby działające na ich rzecz.

Cele działań:
- rozwijanie nauki i praktyki rehabilitacji
- krzewienie wiedzy w społeczeństwie o problemach osób niepełnosprawnych
- integrowanie społeczne osób niepełnosprawnych,
- pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych oraz wyrównywanie
szans tych osób i rodzin
- ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych
- prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych i zagrożonych utratą pracy
- krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych
- rozwój kultury i sztuki, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.