• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych "KAFOS"
    KRS 0000014434

Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych działających w obszarach pożytku publicznego w regionie śląskim, zarejestrowanym w sierpniu 1998 r. Głównymi celami KAFOS jest integrowanie organizacji pozarządowych, wspieranie i reprezentowanie organizacji członkowskich.

Główne obszary działania:
1) integrowanie organizacji pozarządowych, poprzez organizowanie spotkań tematycznych, grup problemowych i zespołów specjalistycznych oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć,
2) współpraca z administracją publiczną, poprzez uczestnictwo przedstawicieli KAFOS w procesie opracowywania i realizacji regionalnych i lokalnych programów celowych ukierunkowanych na rozwiązywania problemów społecznych grup i osób, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć (konferencje, seminaria, szkolenia), wzajemne udostępnianie informacji,
3) podnoszenie jakości usług socjalnych, poprzez organizowanie szkoleń i konferencji, świadczenie poradnictwa dla organizacji członkowskich,
4) współpraca z Parytetowym Związkiem Socjalnym Północnej Nadrenii Westfalii w Niemczech, poprzez organizowanie wizyt studyjnych w obydwu krajach, tworzenie związków współpracy pomiędzy organizacjami członkowskimi KAFOS i Parytetowego Związku Socjalnego, organizowanie wspólnych szkoleń i konferencji, wymiana informacji i doświadczeń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.