• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
    KRS 0000014813

Misja:
Zrzeszenie osób niesprawnych ruchowo dla obrony ich interesów oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju i regionu.
Wyzwalanie inicjatyw tych osób w kierunku najwszechstronniejszej ich rehabilitacji.
Walka o poszanowanie praw człowieka i równość szans osób niepełnosprawnych.
Rozwiązywanie problemów osób niesprawnych ruchowo, w szczególności walka z barierami architektonicznymi i technicznymi (w tym o społeczny nadzór nad respektowaniem prawa budowlanego).
Samopomoc wśród członków Związku, integracja środowiska osób niepełnosprawnych.

Działania długofalowe:
- comiesięczne spotkania środowiskowe z udziałem osób, które z racji pracy zawodowej działają na rzecz osób niepełnosprawnych;
- organizowanie wyjazdów turystycznych;
- współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej na szczeblu krajowym i regionalnym we wszystkich aspektach dotyczących osób niepełnosprawnych;
- opiniowanie programów i aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych;
- prowadzenie Punktu informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
- współpraca z Ogólnopolską Federacją Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo oraz Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmikiem Wojewódzkim w Lublinie.

Działania według potrzeb:
- pomoc zgłaszającym się osobom w załatwianiu ważnych dla nich spraw życiowych,
- działalność interwencyjna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.