• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000016179

Misja
Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w przywracaniu im sprawności fizycznej i psychicznej.
Zmierzanie do dowartościowania osób niepełnosprawnych przez nie same i przez ich otoczenie.
Prowadzenie prac na rzecz rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.
Przywracanie zdolności do pracy osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej, poradni, świetlic.
Organizowanie spotkań rodzin, przyjaciół i opiekunów osób niepełnosprawnych.
Organizowanie odczytów, prelekcji i szkoleń ukierunkowanych na pracę z niepełnosprawnymi.
Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, pielgrzymek i wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin.
Pomoc materialna dla osób niepełnosprawnych (np. sprzęt rehabilitacyjny, odzież).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.