• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa
    KRS 0000021066

Misja:
Propagowanie idei zastępczego rodzicielstwa jako najlepszej formy niesienia pomocy dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej, opierającej się przede wszystkim na wzięciu odpowiedzialności za konkretnego człowieka.
Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom podejmującym się roli zastępczego rodzicielstwa.
Prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań Stowarzyszenia.
Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji.

Prowadzone działania:
- Zakończony 25.12.2006r. projekt pt. "Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym - szkolenie zawodowych rodziców zastępczych przez instruktorów" wsparty finansowo przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
- warsztaty "Widzić, Wiedzieć, Wspierać" Edycja 2006 dla rodzin zastęczych
- Obóz terapeutyczny (30.01-10.02.06) dla 20 dzieci z rodzin zastępczych w Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku finansowany przez Fundację Ernst&Young.
- Zakończony 31.12.2005r. projekt pt. "Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym - przygotowanie programu szkoleniowego i szkolenia instruktorów zawodowych rodzin zastępczych" wsparty finansowo przez MPS w ramach rządowego programu FIO.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.